ازاین که نشریه علمی  " پژوهش های معاصر در مدیریت ورزشی" را برای انتشار ایده های نوین علمی و پژوهشی خود انتخاب کرده اید سپاسگزاریم. 


 

 توالی انتشار    دو فصلنامه
رتبه در وزارت علوم (ارزیابی 1398)   ب
 شاخص کیفیت در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC)  
Q2
 ضریب تاثیر 1396(Impact Factor)    0.300
نوع داوری    دوسو ناشناس
زبان نشریه    فارسی(چکیده: انگلیسی)
 نوع انتشار    چاپی و الکترونیکی
 هزینه بررسی و انتشار(جدید)  

 دارد


دانلود مقاله از سایت نشریه رایگان است   
 این نشریه سرقت ادبی را بررسی می کند   

شماره جاری: دوره 10، شماره 20، پاییز و زمستان 1399