ازاین که نشریه علمی  " پژوهش های معاصر در مدیریت ورزشی" را برای انتشار ایده های نوین علمی و پژوهشی خود انتخاب کرده اید سپاسگزاریم. 


 

 توالی انتشار    دو فصلنامه
رتبه در وزارت علوم (ارزیابی 1398)   ب
 شاخص کیفیت در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC)  
Q2
 ضریب تاثیر 1396(Impact Factor)    0.300
نوع داوری    دوسو ناشناس
زبان نشریه    فارسی(چکیده: انگلیسی)
 نوع انتشار    چاپی و الکترونیکی
 هزینه بررسی و انتشار  

 دارد


دانلود مقاله از سایت نشریه رایگان است   
 این نشریه سرقت ادبی را بررسی می کند   

شماره جاری: دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1398 

مقاله پژوهشی

1. بررسی عوامل مؤثر بر توسعۀ ورزش قهرمانی زنان ایران

صفحه 1-14

10.22084/smms.2020.20201.2465

زهره میرشکاران؛ حسن بحرالعلوم؛ هادی باقری


5. سیاستگذاری ورزشی در ایران با تاکید بر مرجعیت های چندگانه تصمیم گیری

صفحه 65-76

10.22084/smms.2020.20892.2512

جواد گیاه شناس بن بازاری؛ احمد ساعی؛ صادق زیباکلام؛ حمید رضا ملک محمدی


6. شناسایی عوامل مؤثر بر مشارکت معلولین در فعالیت‌های ورزشی

صفحه 77-90

10.22084/smms.2020.20907.2513

سیما لیموچی؛ بتول مشرف جوادی؛ علی محمد صفانیا؛ فریبا محمدی