روایت‌پژوهی فرایند بروز رفتارهای پرخطر دانش‌آموزان ورزشکار همدانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1- دانشجوی دکترای مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.

2 2- استادیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

3 3- استادیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

4 4- دانشیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، اصفهان، ایران

10.22084/smms.2021.24740.2915

چکیده

هدف از تحقیق حاضر فرایند بروز رفتارهای پرخطر دانش‌آموزان ورزشکار همدانی بود. تحقیق حاضر به لحاظ روش‌شناسی از نوع کیفی است و از میان روش‌های موجود در تحقیقات کیفی از تحلیل روایت به‌منظور کشف فرایندهایی که منجر به بروز رفتارهای پرخطر در بین دانش‌‌آموزان ورزشکار همدانی می-شود، استفاده شده است. این تحلیل کمک می‌کند تا پیشینۀ زندگی این دانش‌آموزان شناسایی شود و در نهایت مدل فرایندی بروز رفتارهای پرخطر استخراج شود. مشارکت‌کنندگان این تحقیق را دانش‌آموزان پسر ورزشکار، دوره اول متوسطه شهر همدان که در کمیته انضباطی سازمان آموزش و پرورش شهر همدان دارای پرونده انظباطی بودند تشکیل می‌دادند این افراد به صورت هدفمند انتخاب شدند و داده ها بعد از اجرای 21 مصاحبه به اشباع نظری رسید. برای گردآوری اطلاعات در این تحقیق از ابزار مصاحبه نیمه‌ساختار یافته و جهت ارزیابی روایی یافته‌ها از معیارهای اسکینر و همکاران (2014) استفاده شد. همچنین جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از فرایند کدگذاری مبتنی بر دستورالعمل تحقیقات روایت-پژوهی براون و کلارک (2006) که روایت‌پژوهی را به مثابه آنالیز موضوعی می‌دادند و برای تحلیل اطلاعات آن رویکرد تحلیل تماتیک را پیشنهاد کرده‌اند، استفاده شد. یافته‌ها نشان داد بروز رفتارهای پرخطر دانش‌‌آموزان ورزشکار تابع 50 مفهوم اولیه، 9 مضمون فرعی و 2 مضمون اصلی است. مطابق با نتایج تحقیق برخی از این عوامل متعلق به نظام درون خانواده و برخی دیگر نیز تابع شرایط و موقعیت-های بیرونی است که به باور مشارکت‌کنندگان در تحقیق در شکل‌گیری رفتارهای پرخطر نزد آن‌ها نقش داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات