ارتباط بین ادراک از عدالت با رضایت شغلی در کارکنان پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی پژوهشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تربیت معلم

3 پژوهشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی

چکیده

هدف از تحقیق حاضر، بررسی ارتباط بین ادراک از عدالت و رضایت شغلی در کارکنان پژوهشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی بود. روش تحقیق، کمّی و از نوع همبستگی بود. جامعة آماری این تحقیق کارکنان پژوهشکده بوده و به علت محدود بودن جامعه، نمونه آماری برابر با جامعه در نظر گرفته شد. جهت گردآوری داده ها، از دو پرسشنامة عدالت سازمانی رگو و کانها با پایایی (9/0= α) و رضایت شغلی با پایایی (92/0=α) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از آزمون کالموگروف – اسمیرونوف برای تعیین توزیع طبیعی داده ها، و آزمون هایt  تک نمونه ای،t  مستقل، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده در سطح معنی داری)05/0≥P )، استفاده گردید. نتایج بیانگر آن بود که بین عدالت سازمانی و رضایت شغلی ارتباط مثبت و معنی داری (01/0 ≥P ,61/0= r ) وجود داشت. هیچ گونه رابطة معنی داری بین سن و عدالت سازمانی (05/0 ≤P  ,054/0 =  r) و بین سن و رضایت شغلی(05/0 ≤P  ,19/0- = r) به دست نیامد. همچنین، هیچ گونه تفاوت معنی داری بین ادراک از عدالت سازمانی و احساس رضایت از شغل، بر اساس جنسیت، مشاهده نگردید. نتایج تحلیل رگرسیون ساده نشان داد که عدالت سازمانی می تواند رضایت شغلی را (05/0 ≥, P 04/3 =t) پیشگویی کند.
 

کلیدواژه‌ها


 1. اسدی، حسن. و دیگران،(1380)."بررسی و مقایسه رضایت شغلی مدیران، کارمندان و استادان دانشکده های تربیت بدنی و علوم ورزشی کشور. نشریه حرکت. شماره 9. ص 101-114.
 2. اسمعیلی گیوی، محمد رضا،(1387). "کارکرد های درون سازمانی و برون سازمانی عدالت. فصلنامه برداشت دوم. سال پنجم. شماره 8.
 3. خطیبی، امین،(1388). "ارتباط بین عدالت سازمانی و تعهد سازمانی در آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک جمهوری اسلامی ایران،" نشریه پژوهش در علوم ورزشی. زمستان 89.
 4. سید جوادین، سید رضا و دیگران،(1387). "شناخت نحوه تأثیر گذاری ابعاد عدالت سازمانی بر جنبه های گوناگون رضایت شغلی و سازمانی." نشریه مدیریت بازرگانی. دوره 1. شماره 1. ص 70-55 .
 5. طبرسا، غلامعلی و دیگران،(1389). "عوامل مؤثر بر رفتار شهروندی سازمانی در یک بیمارستان نظامی." مجله طب نظامی. دوره 12. شماره 2. ص 99- 93.
 6. قلی پور، آرین. پیران نژاد، علی،(1386). "بررسی اثرهای عدالت در ایجاد و ارتقای خود باوری در نهادهای آموزشی." پژوهشنامه علوم انسانی. شماره 53. ص 374- 357.
 7. کوزه چیان، هاشم. زارعی، جواد. طالب پور، مهدی،(1382). "بررسی ارتباط تعهد سازمانی و رضایت شغلی مدیران و معلمان مرد تربیت بدنی آموزشگاه های استان خراسان." فصلنامه المپیک. سال یازدهم. شماره 1و2 (پیاپی 23).
 8. گل پرور، محسن. نادی، محمد علی،(1389). "ارزش­های فرهنگی و انصاف، عدالت سازمانی ، رضایت شغلی و ترک خدمت. فصلنامه تحقیقات فرهنگی." دوره سوم. شماره 9. ص 228-209.
 9. مدنی، حسین. زاهدی، محمد جواد،(1384). "تعیین اولویت عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی کارکنان ( مطالعه موردی در شرکت های پالایش گاز فجر و بید بلند)." مجله جامعه شناسی ایران. دوره ششم. شماره 1. ص 33-3.
 10. مردانی حموله ، مرجان. حیدری، هایده، (1387). "بررسی رابطه عدالت سازمانی با رفتار مدنی سازمانی در کارکنان بیمارستان." مجله اخلاق و تاریخ پزشکی.
 11. نعامی، عبدالزهرا. شکرکن، حسین،(1383). "بررسی روابط ساده و چندگانه عدالت سازمانی با خشنودی شغلی در کارکنان یک شرکت صنعتی." مجله علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز. دوره سوم. سال یازدهم. شماره های 1و2. ص 70-57.
 12. نوربخش، مهوش. علیزاده، محمود،(1383). "بررسی رضایت شغلی دبیران تربیت بدنی شهرستان اهواز." نشریه حرکت. شماره 22. ص 171-189.
 13. یعقوبی، مریم و دیگران.(1388)، "رابطه عدالت سازمانی با رضایت شغلی و تعهد سازمانی در بین کارکنان
  بیمارستان­های منتخب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان." فصلنامه علمی- پژوهشی مدیریت سلامت.
  1. Eric G.lambert. Nancy L. Hogan. Marie L. Griffin. (2007). The impact of distributive and procedural justice on correctional staff, job stress, job satisfaction and organizational commitment. Journal of criminal justice. 35. 644 -656.                         
   1. Pack, S. Jordan, j. Turner, B. Hanes, D. (2007). Perceived organizational justice and employee satisfaction and retention. Recreational sports journal. 31. 95-106
   2. Whisenant, W. (2005).organizational justice and commitment in interscholastic sports. Journal of sport, education and society. Vol. 10. No 3. pp: 343- 357.
   3. Yang, H. Miao, D. Zhu, X. Sun, Y. Liu, X. Wu, S. (2008). The influence of a pay increase on job satisfaction; A study with the Chinese army. Social behavior and personality. 36(10).1333-1340.
   4. Zainalipour, H. Sheikhi fini, A. Mirkamali,M. (2010). A study of relationship between organizational justice and job satisfaction among teachers in bandar abbas middle school. Procedia social and behavioral sciences. 5. 1986-1990.