بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

ت

ث

  • ثابت، عباس [1] مربی گروه مدیریت موسسه آموزش عالی آپادانا
  • ثانی، مصطفی [1] دانشجوی دکترای دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکزی- تهران- ایران

ج

چ

  • چپری، لورا [1] تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول-هیئت علمی

ح

خ

د

ر

ز

س

ش

ص

ض

ط

ع

غ

ف

ق

ک

گ

ل

  • لطیفی، جمال [1] گروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اراک، اراک، ایران.

م

ن

و

ه

ی