دوره و شماره: دوره 13، شماره 25 - شماره پیاپی 47، شهریور 1402، صفحه 1-207 

مقاله پژوهشی

آینده‌پژوهی ورزش دانش‌آموزی با رویکرد تحلیل ساختاری

صفحه 1-20

10.22084/smms.2021.23170.2744

طلعت صالحی؛ علی زارعی؛ فریده اشرف گنجویی


طراحی مدل حکمرانی مطلوب ورزش زنان

صفحه 33-51

10.22084/smms.2021.23956.2830

مژده صالحیان دهکردی؛ فرشاد امامی؛ محمدحسین قربانی


مدل‌سازی ورزش برای توسعه و صلح

صفحه 65-79

10.22084/smms.2021.23095.2734

فریده شریفی فر؛ محسن ابوفاضلی؛ رضا نیک بخش؛ حبیب هنری


آزمون مدل ساختاری خرافات در هواداران ورزشی

صفحه 81-91

10.22084/smms.2021.24009.2840

موسی عبدالباقی؛ رضا نیک بخش؛ حسین پورسلطانی؛ علی محمد صفانیا


عوامل مؤثر بر مزیت رقابتی در وزارت ورزش و جوانان

صفحه 131-143

10.22084/smms.2021.24360.2874

پروین محمدی پاکروان؛ مجید سلیمانی؛ غلامرضا شعبانی بهار


طراحی مدل توانمندسازی عوامل فنی و اجرایی در ورزش با رویکرد طرح‌های ترکیبی

صفحه 175-190

10.22084/smms.2022.24752.2914

سمانه رمضانی؛ محمد رضا اسماعیل زاده قندهاری؛ حسن فهیم دوین؛ حسین پیمانی زاد


تدوین سند راهبردی آمایش بخش ورزش استان مرکزی

صفحه 191-207

10.22084/smms.2022.25485.2988

وحید نصیحت؛ مونا رضایی؛ رسول نظری؛ قاسم رحیمی