تحلیل شناختی ابعاد و عوامل موثر بر خودکارآمدی مدیران عالی در سازمانهای ورزشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیربت دولتی ، دانشکده مدیریت ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

2 دانشجوی دکتری رشته مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بین الملل کیش (تهران جنوب)، کیش، ایران

3 استادیار مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

10.22084/smms.2021.23960.2838

چکیده

این پژوهش با هدف تحلیل شناختی ابعاد و عوامل موثر بر خودکارآمدی مدیران در سازمانهای ورزشی انجام گرفته است. این پژوهش دارای ماهیت کیفی بوده و در آن از استراتژی نظریه‌پردازی داده‌بنیاد استفاده شده است. جامعۀ آماری پژوهش شامل اساتید هیئت‌علمی خبره در گروه مدیریت ورزشی و مسئولین ورزش کشور (وزیر، معاونین وزیر و سایر سیاست‌گذاران ورزش کشور) بود که به روش هدفمند انتخاب شدند. ابزار و روش گردآوری داده‌ها، مصاحبه از نوع نیمه ساختاریافته فردی بود. داده‌ها بعد از انجام 13 مصاحبه به مرحله اشباع نظری رسیده و بـا رویکـرد سـاخت‌گـرا داده‌هـا کدگـذاری و با استفاده از نرم افزار ماکس کیودا تحلیل شدند. پس از کشف کدهای باز در مرحله اول، 14 مفهوم اصلی تحت عناوین عوامل سازمانی، عملکرد سازمانی، سبک تفکر، کارراه شغلی، اعتماد، ترغیبات، عملکرد فردی، توسعه حرفه‌ای، هوش هیجانی، یادگیری، عملکرد گروهی، تجربیات، خودکارآمدی جمعی و خودکارآمدی فردی تشکیل گردید. سپس با بررسی هم‌پوشانی مفاهیم استخراج شده، مقوله‌های اصلی تحقیق شامل مؤلفه‌های خودکارآمدی، عوامل مؤثر (پیشایندها) و پیامدهای مطلوب به دست آمد و در نهایت، نظریه پردازی و مدل نهایی پژوهش طراحی گردید. بر اساس نتایج پژوهش، مطالعه و تقویت مولفه‌های اثرگذار بر خودکارآمدی، می‌تواند در سطح فردی و جمعی خودکارآمدی مدیران ورزشی را تحت‌تاثیر قرار داده و در نهایت منجر به بهبود عملکرد در سطوح مختلف در سازمان گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات