آینده پژوهی ورزش دانش آموزی با رویکرد تحلیل ساختاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.

2 دانشیارگروه مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.

3 دانشیارگروه مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

4 گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی

10.22084/smms.2021.23170.2744

چکیده

آینده‌‌پژوهی مشارکت در ورزش همگانی با رویکرد تحلیل تأثیرات متقابل هدف اصلی این پژوهش است. این رویکرد با تحلیل تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم نیروهای پیشران کلیدی ورزش دانش‌آموزی کشور برای برنامه‌ریزی در آینده بکار می رود. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر ماهیت، براساس روش‌های جدید علم آینده‌پژوهی، تحلیلی و اکتشافی است که با ترکیب مدل‌های کمی و کیفی انجام گرفته است. جامعۀ آماری پژوهش شامل نخبگان اجرایی و دانشگاهی بود که درباره موضوع ورزش دانش‌آموزی، تخصص و تجربۀ کافی را داشتند. روش نمونه‌گیری هدفمند بود و حجم نمونه برابر با 15 نفر تعیین شد. داده‌ها از طریق پرسش‌نامۀ باز و مصاحبه و بررسی اسناد جمع آوری و از طریق وزن‌دهی پرسشنامه‌های دلفی بدست آمد. داده‌های گردآوری شده با استفاده از نرم‌افزار میک‌مک تحلیل شد و تجزیه و تحلیل نهایی روی 36 ماتریس بازگشتی انجام گرفت. طبق مطالعات و نظر افراد متخصص8 مؤلفه (کالبدی 7 شاخص، فرهنگی 5 شاخص، اجتماعی 5 شاخص، اقتصادی 6 شاخص، فردی 4 شاخص، سازمانی 3 شاخص، اکولوژیکی 3 شاخص و مدیریتی 4 شاخص) به‌عنوان مؤلفه‌ها و شاخص‌های مهم در موضوع شناسایی شدند. آنچه از وضعیت صفحه پراکندگی متغیرها مؤثر بر وضعیت آینده ورزش دانش‌آموزی می‌توان فهمید، وضعیت ناپایداری سیستم است. بیشتر متغیرها در اطراف محور قطری صفحه پراکنده‌اند. به‌غیراز چند مورد که نشان می‌دهند دارای تأثیرگذاری بالایی در سیستم هستند، بقیه متغیرها از وضعیت تقریباً مشابهی نسبت به یکدیگر برخوردارند. از میان 36 متغیر بررسی‌شده در این تحقیق، 10 متغیر کلیدی مؤثر بر وضعیت ورزش دانش-آموزی در افق 1415 انتخاب شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات