عوامل محیطی مؤثر بر انتقال موفق ورزشکاران المپیکی ایران از حرفه ورزشی به زندگی اجتماعی#

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت ورزشی، پردیس البرز دانشگاه تهران

2 استاد تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران

3 دانشیار تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران

10.22084/smms.2021.22572.2682

چکیده

هدف این تحقیق بررسی و شناخت عوامل محیطی مؤثر کشورمان بر روند انتقال ورزشکاران المپیکی از حرفه ورزش به زندگی اجتماعی آنان به منظور یافتن راهبردهای مؤثر برای انتقال موفق آنان می‌باشد. روش پژوهش در این مطالعه، کیفی از نوع گراندد تئوری با رویکرد اشتراوس و کوربین (نسخه 2014، 1998) با کمک از نرم‌افزار مکس کیو دی 2020  بود. جامعه‌ی این پژوهش در برگیرنده‌ی افرادی بود که در حیطه‌ی ورزش‌های المپیکی، عملکرد و تجربه‌ی غنی داشتند، از جمله مدیران سازمان‌های المپیکی، مربیان ، ورزشکاران المپیکی بازنشسته و اساتید علوم ورزشی. در این پژوهش مهم‌ترین ویژگی نمونه‌ها، داشتن تجربه و دانش یا تخصص مرتبط بود. مجموعه نمونه‌ها تا اشباع نظری به 19 نفر رسید. کدهای اولیه 94 مورد و پس از بررسی هم‌پوشانی‌ها و تعیین مؤلفه‌ها 27 کد، 2 مؤلفه اصلی ساختار / مدیریت و اجتماع / خانواده و 12 ممو (یادداشت در صحنه)، بود که بر اساس آن بلوک عوامل محیطی مؤثر برگذار ورزشکاران المپیکی ایران شکل گرفت. زیر مؤلفه و کدهای مربوط به مؤلفه ساختار و مدیریت سازمان‌های ورزشی، اهمیت اطلاع رسانی‌های بین‌المللی مرتبط و به موقع به ورزشکاران و فدراسیون‌های المپیکی، توجه به نقش کلیدی و مؤثر مربی در این زمینه، اصلاح نظام آموزشی خاص قهرمانان ورزشی به دلیل شرایط خاص زندگی آن‌ها، اهمیت نقش و اهداف کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک از بیشترین عوامل مؤثر شناخته شد. زیرمؤلفه و کدهای مربوط به مؤلفه محیط اجتماع و خانواده ورزشکار، تأثیر نتیجه‌گرایی مطلق در سطح جامعه، تأثیر نوع و سطح زندگی ورزشکار بر انتخاب نوع رشته ورزشی و در نهایت تأثیر بر روند انتقال، تأثیر سطح اقتصادی و سواد خانواده بیشترین تأثیر بر انتقال موفق تشخیص داده شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 • تجاری، فرشاد؛ مشکل گشا، الهام (1390). روند انتقال ورزشکاران از ورزش قهرمانی به بازنشستگی: مدل مفهومی. چارنر و اسچلزبرگ. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، فصلنامه مدیریت ورزشی، شماره 19: 63- 80،
 • صالحی، حمید؛ امیرپور نجف‌آبادی، ندا؛ نمازی‌زاده، مهدی (1393). «عوامل اثرگذار بر فرایند کناره‌گیری از ورزش قهرمانی در ورزشکاران بازنشسته‌ی ایرانی»، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، فصلنامه رفتار حرکتی، 6(15): 56-143.
 • موسوی، سید جعفر (1393). «بررسی عوامل مؤثر بر پایان دوره قهرمانی ورزشکاران حرفه‌ای»، پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، شماره 20: 143-154.
 • Adecco Group, Olympic Solidarity (2005). Athlete365 Career+ Outreach Workbook, p.3, olympic.org/athlete365/career
 • EU Expert Group "Education & Training in Sport" at its meeting in Pozna (2012). EU Guidelines on Dual Careers of Athletes, Recommended Policy Actions in Support of Dual Careers in High-Performance Sport, p3.
 • Gordon, S., & Lavallee, D (2012). Career transitions. In T. Morris & P. Terry (Eds.), The new sport and exercise psychology companion (pp. 567-582)
 • Robert Grove and et al (1998). “Account-Making: A Model for understanding and Resolving Distressful Reactions to Retirement from Sport”, The Sport Psychologist, Human Kinetics Publisher, 12: 52-67.
 • Jackson, Roger, (2018), Sport Administration Manual Book, International Olympic Committee, pp. 202.
 • Jackson, Roger, (2018), Sport Administration Manual Book, International Olympic Committee, pp. 58.
 • Jackson, Roger, (2018), Sport Administration Manual Book, International Olympic Committee, pp. 29.
 • Jackson, Roger, and et al (2018(. Sport Administration Manual Book, International Olympic Committee, 12-13.
 • Kadlcik, Jiri; Flemr, Libor (2008). “Athletic career termination model in the Czech Republic”, International review for the sociology of sport, 43/3: 251-269.
 • Morris and et al (2007). An Analysis of Organizational Structure and Transition Outcomes in the Youth-to-Senior Professional Soccer Transition, Liverpol John Moories University research online, pp. 216-234.
 • Stambulova, Natalia (2010). “Counseling Athletes in Career Transitions: The Five-Step Career Planning Strategy”, Journal of Sport Psychology in Action, 1: 95-105.
 • Stambulva, Natalia (2009). ISSP Position Stand: Career Development and Transitions of Athletes.
 • Strauss, A., & Corbin, J. (1998-2014). Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory (2nd Ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Strauss, A., & Corbin, J. (2015). Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory (2nd Ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Suptu, M. Faisal (2012). Athletic Career Transition: A qualitative inquiry into ex-athletes’ experiences of the sports system in Singapore, Master Thesis in Sport and Exercise Psychology, Department of Sport Sciences University of Jyvaskyla, pp.1-15.
 • Olympic.org /Olympic-Solidarity
 • olympic.org/athlete365/athletesdeclaration