فرایند پذیرش مقالات

- نوع داوری:                                                                                                                دوسو ناشناس (حداقل 2 داور)
- میانگین بازۀ زمانی فرآیند داوری پذیرش مقاله:                                                                  8 ماه (بین 2 تا 8 ماه)
- بازۀ زمانی بررسی اولیۀ مقالۀ دریافتی و اعلام نظر به نویسنده تا آغاز فرآیند داوری:                  طی 10 روز کاری
 

فرآیند داوری:
 
1. دریافت مقاله و بررسی اولیه توسط کارشناس علمی (جهت رعایت اهداف و ضوابط شیوه‌نامۀ نشریه): 5روز
2. بررسی توسط دبیران تخصصی (سردبیر و مدیرمسئول)، (جهت بررسی و تأیید اولیه و محور مقاله و تعیین 2 داور): 10روز
3. ارسال به داوران تخصصی (جهت بررسی و تأیید علمی مقاله): مهلت اولیه 15روز؛ در صورت نیاز و درخواست داور، قابل تمدید به مدت 10 روز
4. بررسی نظر داوران توسط دبیران تخصصی: 10 روز
5. ارسال نظر داوران جهت بررسی و اصلاح (بازنگری جزئی یا بازنگری کلی) توسط نویسندگان (نویسندۀ مسئول): 7 روز
6. برگشت مجدد مقاله به دفتر نشریه و بررسی توسط کارشناس علمی و دبیران تخصصی جهت اعمال دقیق اصلاحیه درخواستی داوران: 5روز 
7. در صورت درخواست بازنگری کلی توسط هر یک از داوران، مقاله مجدد جهت تأیید اصلاحات بازنگری کلی به داور مربوطه ارجاع خواهد شد: 7 روز 
8. ارسال به داور سوم تخصصی (جهت بررسی و تأیید علمی مقاله): مهلت اولیه 15 روز؛ در صورت نیاز و درخواست داور، قابل تمدید به مدت 10 روز

تبصره:
- هر مقاله حداقل به دو داور جهت بررسی علمی ارسال می‌گردد و در صورت تأیید دو داور، مقاله پذیرش و در صورت عدم تأیید دو داور مقاله رد خواهد شد؛ در صورت تأیید یک داور و عدم تأیید داور دیگر، مقاله به داور سوم ارجاع می‌شود، در صورت تأیید مقاله مربوطه پذیرش و یا عدم تأیید داور سوم، مقاله رد خواهد شد. بنابراین، هر مقاله با دو نظر موافق و یا دو نظر مخالف پذیرش و یا رد می‌گردد. 
- صدور گواهی پذیرش بعد از تأیید دو داور امکان‌پذیر خواهد بود.