مهارت ها و توانایی های فنی برای مدیران ورزشی (شاخص و ملاک ها از دیدگاه مدیران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه اصفهان

2 استادیار دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف کلی تحقیق، شناسایی و ارائة آن دسته از شاخص­ها و معیارهایی است که بر روی عملکرد مدیریتی و ارتقای سطح مهارت و توانایی­های فنی مدیران ورزشی مهم است. روش تحقیق، توصیفی است که اطلاعات موردنیاز از طریق میدانی جمع آوری شده است. بدین منظور، پرسشنامه محقق ساخته که شامل14شاخص بود، بین 259 مدیر ورزشی به عنوان نمونه تحقیقاتی توزیع شد. روایی پرسشنامه با بهره گیری ازنظرات متخصصان و همسانی درونی و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ 83/0 به دست آمد. نتایج تحقیق نشان داد که مدیران ورزشی برای اثر بخشی در انجام وظایف و موفقیت به ترتیب اولویت به مهارت­ها و توانایی­هایی همچون نظارت مؤثر بر اجرای تقویم ورزشی(87/4m=)، مدیریت تاسیسات (62/4 m=)، توانائی در سازمان دهی تیم­های ورزشی(75/4m=)، مدیریت مسابقات ورزشی (48/4m=)، مدیریت اردوها و مسافرت­های ورزشی (72/4= m) و برنامه ریزی تمرینات ورزشی (97/3 = m) نیاز دارند. همچنین، نتایج تحقیق نشان داد که از دیدگاه مدیران بالای ده سال سابقه، مهارت­ها و توانایی­های فنی بر عملکرد شغلی مدیران تاًثیر معنادار دارد )05/= p.c  91/6 = 169(F.

کلیدواژه‌ها


 1. ابطحی، سید حسین (1377)، گفتارهایی در مدیریت و پیشرفته منابع انسانی، تهران، انتشارات قومس.
 2. سجادی، سید نصراله (1380)، مدیریت سازمان های ورزشی، انتشارات سمت، ص 63-42.
 3. نادریان جهرمی، مسعود (1381)، تعیین مهارت ها و شایستگی­های مدیران سازمان تربیت بدنی از دیدگاه خود و ارایه یک الگوی مدیریتی، رساله دکترای مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تربیت معلم تهران.
 4. عبدالهی، حسین(1390) رابطه بین خلاقیت مدیران و به کارگیری مولفه­های سازمان یادگیرنده در سازمان­های ورزشی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.
 5. صفاری، محمد (1386) مقایسه ابعاد سازمان یادگیرنده در سازمان تربیت بدنی، کمیته ملی المپیک و تربیت بدنی آموزش و پرورش، پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران.
 6. ایرانژاد، مهدی (1370)، سازمان مدیریت، از تئوری تا عمل، تهران، انتشارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
 7. زرگر پور، حمید (1378)، الگوی آموزشی مدیریت در ایران، مجله تازه­های مدیریت، دوره چهارم، شماره 15، صص31-38.
 8. کوزه چیان، هاشم (1378)، مدیریت تأسیسات ورزشی، تهران، انتشارات بامداد کتاب.
  1. Chelloduria,p.(1999)Sport. Management :Macro-perspectives. Landon. on: sports Dynamics.
  2. Cynthia A, Lengnick-hall(2011) Developing a capacity for organizational resilience through strategic human resource management, human resource management review, volum21, Issue 3, September 2011, pp 243-255.
  3. Elizabeth. Eyre.(2010) Managers want more investment and control  in skills development, says report. training journal.
  4. Holowetzi A.2007.The relationship between creativity and organizational culture. Applied Information Management and the Graduate School of the University of Oregon, vol.3, 5, 6.
  5. Kary N P.2008. Knowledge management: A proposed framework, information ready for organizational culture. International Journal of Education Management, vol. 14:222-230.
  6. Koontz, H .and Weihrich. (1993). Management. Mc Grow-Hill, Loth, Ed, 4-12.
  7. Lamberchet, K. (1987). Analysis of the Competencies of Sports and Athletic Club Managers. Journal of Sports  Management , 1(2) , 116-128
  8. Roberts, G., Seldon, G., Parks, K. (2004). Human Resource Management: u.s. small bisiness administration. University of Georgia Athens.
  9. Jamison, L .M. (1987). Competency – based approches to sport manage ment. Journal of sport management, 1, 48 –49.
  10.  Peterson, N.C. Bownas, D.A. (1982). Skill, task structure, and performance acquistion. Hillsdale, NJ: Erlbaum.
  11. Tom, Reid, (2010) Tactical and strategic contract management. Contract management. Aug 2010.vol.50.iss.8, pp68-56.