تدوین مدل حکمرانی مطلوب ورزش زنان ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آیت ا... آملی

2 استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی

3 دکتری مدیریت ورزش، استادیار، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران

10.22084/smms.2021.23956.2830

چکیده

پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل حکمرانی مطلوب ورزش زنان در اجرا شده است. روش تحقیق به شیوه کیفی و مبتنی بر نظریه پردازی داده بنیاد است. برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه های عمیق استفاده شد و تجزیه وتحلیل اطلاعات به روش اشتراس و کوربین با رویکرد ساخت گرایانه چارماز مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری تحقیق، شامل خبرگان، صاحب نظران در زمینه ورزش زنان و اساتید مدیریت که با استفاده از روش کاملاً غیراحتمالی و با بهره گیری از تکنیک های هدفمند نظری و گلوله برفی در نهایت 18 نفر مورد مصاحبه قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان داد که در گام کدگذاری باز، در مجموع 480 کد باز اولیه بدست آمد که 315 کد مربوط به عوامل کلیدی مؤثر بر حمکرانی ورزش زنان و 165 کد مربوط به راهکارهای فرآیند حکمرانی مطلوب ورزش زنان است. از 315 کد باز اولیه پس از استخراج و خلاصه سازی کدهای مشابه، در نهایت 149 کد نهایی بدست آمد و از 165 کد باز اولیه 61 کد باز نهایی استخراج شد. در گام کدگذاری محوری نیز در مجموع 16 مقوله محوری از 149 کد باز نهایی شناسایی گردید. با توجه به یافته های تحقیق در نهایت نتایج تحقیق نشان داد که به منظور حکمرانی مطلوب بر ورزش بانوان نیاز است که عوامل مؤثر بر به کارگیری زنان در سطوح عالی سازمان های ورزشی، به دقت مورد توجه قرار گیرد و از جنبه های مختلف بررسی شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات