اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر غلامرضا شعبانی بهار

مدیریت ورزشی استاد دانشگاه علامه طباطبایی

shabani1345gmail.com

مدیر مسئول

دکتر علی یلفانی

توانبخشی ورزشی استاد دانشگاه بوعلی سینا

ali_yalfaniyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر میر حسن سیدعامری

مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی استاد، دانشگاه ارومیه

ha_ameri2003yahoo.com

دکتر غلامرضا شعبانی بهار

مدیریت ورزشی استاد دانشگاه علامه طباطبایی

shabani1345gmail.com

دکتر سعید صادقی بروجردی

مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی استاد، دانشگاه کردستان

sboroujerdiuok.ac.ir

دکتر مهدی طالب پور

تربیت بدنی استاد، دانشگاه فردوسی مشهد

mtalebpouryahoo.com

دکتر مهرداد عنبریان

بیومکانیک ورزشی استاد دانشگاه بوعلی سینا

basu.ac.ir/~anbarian
anbarianbasu.ac.ir

دکتر ابوالفضل فراهانی

تربیت بدنی و علوم ورزشی استاد ، دانشگاه پیام نور

afarahanipnu.ac.ir

دکتر سیروس قنبری

مدیریت آموزشی استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه بوعلی سینا

basu.ac.ir/~s.ghanbari
s.ghanbaribasu.ac.ir

دکتر هاشم کوزه چیان

تربیت بدنی دانشیار ، دانشگاه تربیت مدرس

kozechihmodares.ac.ir

دکتر یحیی معروفی

برنامه ریزی درسی دانشیار دانشگاه کردستان

yahyamarofiyahoo.com

دکتر مسعود نادریان جهرمی

تربیت بدنی دانشیار ، دانشگاه اصفهان

m.naderiansprt.ui.ac.ir

دکتر اسداله نقدی

علوم اجتماعی دانشیار دانشگاه بوعلی سینا

basu.ac.ir/~a.naghdi
a.naghdibasu.ac.ir

دکتر علی یلفانی

توانبخشی ورزشی استاد دانشگاه بوعلی سینا

ali_yalfaniyahoo.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر پینگ کون چیو

استاد دانشگاه ملی ورزش تایوان

president.ntsu.edu.tw/p/412-1029-13.php؟Lang=fa
pkchiuntsu.edu.tw
0000-0003-4974-9453

دستیار سردبیر

دکتر سجاد مومنی

استادیار گروه علوم ورزشی دانشگاه بوعلی سینا همدان

sajad.moemenibasu.ac.ir