داوران

نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
ناهید اتقیا هیات علمی/دانشگاه الزهرا
سید عبدالحمید احمدی رسانه جهاددانشگاهی. دانشگاه علم و فرهنگ
سیروس احمدی گروه تربیت بدنی. دانشکده علوم انسانی.واحد همدان. دانشگاه آزاد اسلامی. همدان . ایران
نوشین اصفهانی توریسم استادیار دانشگاه الزهرا(س)
مصطفی افشاری استادیار گروه مدیریت ورزشی پژوهشگاه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران
نجف آقایی
آذر آقایاری مدیر گروه آموزشی و پژوهشی دانشگاه پیام نور استان تهران
سید مهدی آقاپور جامعه شناسی ورزشی هیات علمی دانشگاه تهران
سعید ایل بیگی بیومکانیک عضو هیات علمی دانشگاه بیرجند
علیرضا الهی هیئت علمی دانشگاه خوارزمی
دکتر رضا اندام مدیریت ورزشی، منابع انسانی دانشگاه شاهرود
هادی باقری مدیریت ورزشی گروه مدیریت ورزشی دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه صنعتی شاهرود شاهرود، ایران
یوسف باقری مدیریت ورزشی عضو گروه مدیریت ورزشی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران
قدرت الله باقری راغب مدیریت ورزشی عضو هیئت علمی
حسن بحرالعلوم مدیریت ورزشی عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شاهرود
شهاب بهرامی مدیریت ورزشی عضو هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی
محمد حسن پیمان فر مدیریت ورزشی استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه خوارزمی
حسین پورسلطانی مدیریت سازمان ها و رویدادهای ورزشی، مدیریت ورزشی عضو هیأت علمی پژوهشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی
فرشاد تجاری عضو هیأ ت علمی
مجید جلالی فراهانی مدیریت ورزشی دانشیار دانشگاه تهران
محمد جوادی پور دانشگاه
زهرا حاجی انزهایی گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
زهره حسنی
معصومه حسینی مدیریت ورزشی ندارم
محمد خبیری دانشگاه تهران
محمدرسول خدادادی مدیریت ورزشی دانشگاه تبریز
اسفندیار خسروی زاده مدیریت ورزشی عضو هیات علمی دانشگاه اراک
امین خطیبی بازاریابی، مدیریت ورزشی گروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، خوزستان، ایران
دکتر حسن دانشمندی
امین دهقان قهفرخی مدیریت ورزشی استادیار، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
مرتضی دوستی بازاریابی دانشگاه مازندران
رضا رجبی 1. دانشیار گروه طب ورزش دانشگاه تهران
نایب علی رحمتی اصل مدیریت ورزشی مدیریت ورزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه رازی کرمانشاه، ایران
میثم رحیمی زاده مدیریت سازمان ها و رویدادهای ورزشی استادیار، گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ علوم ورزشی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
مرتضی رضائی صوفی مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور استان گیلان- رییس دانشگاه پیام نور استان گیلان
سید محمد حسین رضوی دانشیار
محمد حسین رضوانی آسیب شناسی اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم
رحیم رمضانی نژاد آموزش و توسعه، مدیریت ورزشی، منابع انسانی دانشگاه گیلان
زهرا رئیسی
شیرین زردشتیان مدیریت ورزشی دانشگاه رازی - دانشکده تربیت بدنی
کریم زهره وندیان مبانی مدیریت، مدیریت ورزشی استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه اراک
محمد سیاوشی مدیریت ورزشی گروه تربیت بدنی، دانشگاه پیام نور، همدان، ایران
دکتر یحیی سخنگوئی بیومکانیک استادیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی معاون توانبخشی سازمان بهزیستی
میر حسن سید عامری روانشناسی ورزشی، مبانی مدیریت، مدیریت ورزشی دانشیار دانشگاه ارومیه
محمد سلطان حسینی بازاریابی گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
مجید سلیمانی مدیریت ورزشی استادیار گروه تربیت بدنی،واحدملایر،دانشگاه آزاد اسلامی،ملایر،ایران
دکتر شجیع
اسماعیل شریفیان مدیریت ورزشی استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
غلامرضا شعبانی بهار روانشناسی ورزشی، مبانی مدیریت، مدیریت سازمان ها و رویدادهای ورزشی دانشیار دانشگاه بو علی سینا همدان
کیوان شعبانی مقدم مدیریت ورزشی استادیار، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه، رازی، کرمانشاه، ایران.
جواد شهلایی مدیریت ورزشی دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
منصور صاحب الزمانی آسیب شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
دکتر سعید صادقی بروجردی حقوق ورزشی، مدیریت ورزشی هیات علمی/دانشگاه کردستان
عباس صمدی
مهدی طالب پور مدیریت ورزشی عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
همایون عباسی مدیریت ورزشی استادیار
حسین عیدی مدیریت ورزشی دانشگاه رازی
نصراله عرفانی روانشناسی ورزشی عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور
فریبا عسگریان بازاریابی، مدیریت ورزشی دانشگاه تهران
ابراهیم علی دوست قهفرخی مدیریت ورزشی دانشیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه تهران، تهران، ایران
سید رسول عمادی عضو هیات علمی
سمیه عمادی مدیریت ورزشی گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد داریون، دانشگاه آزاد اسلامی، داریون، ایران
دکتر مهرداد عنبریان
دکتر فرزاد غفوری اوقات فراغت، بازاریابی، مدیریت ورزشی دانشگاه
ابوالفضل فراهانی آموزش و توسعه، رسانه، کارآفرینی، مدیریت ورزشی، نوآوری و تکنولوژی در ورزش استاد دانشگاه پیام نور
اکبر فرید فتحی دانشجوی دکترای مدیریت ورزشی
فرزام فرزان مدیریت ورزشی عضو هیات علمی دانشگاه مازندران مدیر گروه مدیریت ورزشی
دکتر نادر فرهپور
حمید قاسمی رسانه، مدیریت ورزشی عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
محمدحسین قربانی مبانی مدیریت، مدیریت ورزشی دانش‌آموخته دکتری مدیریت ورزشی علامه طباطبائی
دکتر قره
غلامعلی کارگر دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران
سیدمحمد کاشف مدیریت ورزشی استاد تمام گروه رفتار حرکتی و مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
لقمان کشاورز دانشیار دانشگاه پیام نور
محمد کشتی دار سایر، مدیریت ورزشی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد
سارا کشکر مدیریت ورزشی استادیار دانشگاه علامه طباطبایی
محمود گودرزی مدیریت ورزشی استاد/ دانشگاه تهران
علی یلفانی 1. استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه بوعلی سینا
معصومه مجیدی پرست رفتار سازمانی دانشگاه بوعلی سینا
مهرداد محرم زاده مبانی مدیریت، مدیریت ورزشی دانشگاه محقق اردبیل
سردار محمدی مدیریت ورزشی دانشگاه کردستان
نصرالله محمدی مدیریت ورزشی استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور
فریبرز محمدی پور بیومکانیک هیات علمی
رضا محمدکاظمی کارآفرینی دانشیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
احمد محمودی مدیریت ورزشی استادیار گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
بتول مشرف جوادی
یحیی معروفی
ژاله معماری معماری دانشگاه الزهرا
عبدالرحمان مهدی پور مدیریت ورزشی عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
سجاد مومنی مدیریت ورزشی دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه بوعلی سینا ، همدان
مسعود نادریان جامعه شناسی ورزشی، مدیریت ورزشی هیات علمی دانشگاه اصفهان
سید صلاح الدین نقشبندی مدیریت ورزشی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
ولی نوذری استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج
دکتر فریده هادوی زنان
مهرعلی همتی نژاد دانشگاه گیلان
حبیب هنری رفتار سازمانی، نوآوری و تکنولوژی در ورزش عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
بهرام یوسفی دانشیار دانشگاه رازی کرمانشاه