عوامل مؤثر بر مزیت رقابتی در وزارت ورزش و جوانان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت ورزشی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران.

2 دانشیار، گروه تربیت بدنی، واحد ملایر، دانشگاه آزاد اسلامی، ملایر، ایران.

3 استاد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

10.22084/smms.2021.24360.2874

چکیده

هدف از پژوهش حاضر تحلیل عوامل مؤثر بر مزیت رقابتی در وزارت ورزش و جوانان می‌باشد. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت از نوع تحقیقات توصیفی- همبستگی با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری می‌باشد که به‌صورت پیمایشی انجام گرفت. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان وزارت ورزش و جوانان (965=N) تشکیل دادند. 286 نفر از کارکنان وزارت ورزش و جوانان با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس مقیاس‌های فرهنگ سازمانی دنیسون (2000)، سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال (1999)، مدیریت دانش همتی (1389)، یادگیری سازمانی گومز و همکاران (2005)، نوآوری سازمانی جیمز و همکاران (2008) و مزیت رقابتی هیل و جونز (2010) را تکمیل کردند. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزارهای اس.پی.اس.اس 19 و پی.ال.اس 3 استفاده شد. یافته‌های تحقیق نشان داد فرهنگ سازمانی و سرمایه اجتماعی بر مدیریت دانش تأثیر مثبت و معناداری دارند. مدیریت دانش نیز بر نوآوری سازمانی و یادگیری سازمانی تأثیرگذار بود. همچنین متغیرهای نوآوری سازمانی و یادگیری سازمانی تأثیر مثبت و معناداری بر کسب مزیت رقابتی دارند. مدل پیشنهادی تحقیق نیز از برازش مطلوبی (56/0= GOF) در جامعه مورد نظر برخوردار بود. نتیجه کلی تحقیق نشان داد مدیریت دانش، فرهنگ سازمانی، سرمایه اجتماعی، یادگیری سازمانی و نوآوری سازمانی تأثیر مثبتی بر دستیابی به مزیت رقابتی توسط وزارت ورزش و جوانان دارند. بنابراین مدیران این سازمان باید توجه ویژه‌ای به این متغیرها داشته باشند تا به‌صورتی مؤثر به مزیت رقابتی نسبت به سایر سازمان‌ها دست یابند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 • Akbari, Hamid, Orei Yazdani, Badraldin, Yaghoubi, Noor Mohammad (2019). "Structural Equation Modeling The Relationship between Organizational Culture and Knowledge Management Implementation Process (Research Sample: Zahedan Municipality)". Quarterly Journal of Organizational Knowledge Strategic Management, 2 (4), 75-77.(Persian)
 •  Attar, M., & Kang, K. (2018). "The Effect of Organisational Culture and Knowledge Environment on Organisational Success: Directions for Future Research". Australasian Conference on Information Systems.
 •  Azadbakht, Eliza,  Khani, Naser. (2017). "The Role of Customer Knowledge Management in Creating Competitive Advantage in Small and Medium Enterprises; (Case Study: Companies in Industrial City of Khorramabad)", 23(66), 167-196 .(Persian)
 •  Azizi, Firozeh, Boniadi, Ali, Mosaiebi, Alireza. (2019)." Sustainable competitive advantage and brand image: Explaining the role of marketing strategy and social interactions". ORMR, 8 (4), 89-110. (Persian)
 •  Bagheri, Ghodratullah, Shahpertofiq, Azita, Zarifi, Mojtaba, Deldar, Ibrahim. (2017). "The relationship between internal marketing and organizational silence in the General Directorate of Sports and Youth of Qom Province". Journal of Applied Research in Sports Management, 5 (4), 61-70.
 •  Chang, C., L. & Lin, T., C. (2015). "The role of organizational culture in the knowledge management process. " Journal of Knowledge Management, 19 (3), 433-455.
 • Chang, J., C, Liao, S., H. Wu., T. T. (2017). "Relationships among organizational culture, knowledge sharing, and innovation capability: a case of the automobile industry in Taiwan". Knowledge Management Research & Practice Volume 15 (3), 471-490.
 • Chin- T sang (2009). "The relationship between knowledge management enablers and performance", HO; 109(1), 98-117.
 • Dargahi, Hossein, Asadi, Sedigheh, Ahmadi, Batool, Mahmoudi, Mahmoud. (2018). "Investigating the Relationship between Knowledge Management and Creativity and Organizational Innovation in the Teaching Hospitals of Tehran University of Medical Sciences". Journal of Hospital. 17 (1), 97-108. (Persian).
 • Denison, D. R. (2000). Organizational Culture: Can it be a Key Lever for Driving Organizational Change. London: John Wiley & Sons.
 • Ebrahimpour Azbari, Mostafa, Moradi, Mahmoud, and Momeneh, Mohsen. (1396). "The role of customer pressure and innovation on sustainable supply chain management activities and sustainable competitive advantage". Industrial Management Studies. 15 (47). 121-150. (Persian)
 • Enayati, Taraneh, Alipour, Alireza, Yousefi, Majid. (2011). "Investigating the key components of establishing knowledge management in maritime organizations". Marine Science and Technology, 58 (1), 47-38. (Persian).
 • Eriksson, T. (2014). "Processes, antecedents and outcomes of dynamic capabilities". Scandinavian Journal of Management, 30(1), 65–82.
 • Evans, D. M., & Smith, A. C. T. (2004). "Internet sports marketing and competitive advantage for professional sports clubs: Bridging the gap between theory and practice". International Journal of Sports Marketing & Sponsorship, 6(2), 9-21.
 • Fadai, Gholamreza, Naghshineh, Nader, Andayesh, Saifullah. (2018)." Investigating the relationship between organizational culture and knowledge management in the University of Tehran". Library and Information Science Studies, 25 (24), 103-128. (Persian).
 • Fereydoni, Massoud, Jalali Farahani, Majid. (2018). "Modeling the relationship between knowledge management and empowerment with organizational learning in the Ministry of Sports and Youth of the Islamic Republic of Iran". Research in Physiology and Management in Sport, 10 (3), 9-22. (Persian) 
 • Ganguly, A., Talukdar, A., Chatterjee, C. (2019). “Social capital, knowledge quality, knowledge sharing, and innovation capability: An empirical study of the Indian pharmaceutical sector". Knowledge and Process Management, 27 (1), 25-42.
 • Hajizadeh, Peyman, Sardari, Ahmad. (2018). "The effect of knowledge management on improving the innovative performance of the organization with emphasis on the mediating role of organizational learning (Case study: Ghaed Basir Petrochemical Production Holding)". Quarterly Journal of Organizational Knowledge Strategic Management, 1 (2), 63-93. (Persian)
 • Hassan, S., Javed, Y, M., Ghias, W. (2017)." Organizational Learning and Competitive Advantage in Banking Sector of Pakistan". Global Social Sciences Review, Humanity Only, 2 (1), 79-90.
 • Hosseini, Ahmad, Shams, Fatemeh. (2014). "The effect of positive organizational behavior and open innovation on improving competitive advantage". Management Studies (Improvement and Transformation), 23 (75), 137-159. (Persian) 
 • Hosseinzadeh Shahri, Masoumeh, Shahini, Sahebeh. (2018). "The effect of dynamic capability and innovation capability on competitive advantage". Business Management Explorations, 1 (19), 123-141. (Persian)
 • Hwang, w, S., Choi, H., & Shin, J. (2020) A mediating role of innovation capability between entrepreneurial competencies and competitive advantage, 
 • Jafari, Somayeh. (2015). Investi­gating the effect of organizational culture on job satisfaction and organizational performance of managers and employees of Hajj and Pilgrimage staff in Tehran province. Master Thesis: Islamic Azad University, Central Tehran Branch. (Persian) 
 • Karasneh, A, A. (2019). "Reinforcing Innovation through Knowledge Management: Mediating Role of  rganizational Learning". Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge, and Management, 14 (1), 235-252.
 • Kaur, V, Kahlon, R., & Randhawa, S. (2012). "Conceptual framework of relationship between Knowledge management and Organizational culture". Gian Jytie Journal, 1 (2), 23-34.
 • Kising’u, T, M., Namusonge, S, G., & Mwirigi, F, M. (2016)." The Role of Organizational Innovation in Sustainable Competitive Advantage in Universities in Kenya". The International Journal of Social Sciences and Humanities Invention, 3 (9), 2762-2786.
 • Kordloo, Hossein, Ahmad Tarivardi, and Hossein Poursoltani, Zarandi. (2019)." Validation and validity of the Competitive Advantage Questionnaire in Sport". Bimonthly Journal of Sport Management Studies, 11 (56), 226-205. (Persian) 
 • KumarSingh, S., Gupta, S., Busso, D., Kamboj, S. (2019). "Top management knowledge value, knowledge sharing practices, open innovation and organizational performance". Journal of Business Research, 8 (2), 13-25.
 • Lado, A. A., & Wilson, M. C. (2010). "Human resource systems and sustaine competitive advantage: A competency-based perspective". Academy of Management Review, 19(4), 699-727.
 • Latifi Jaliseh, Salimeh, Kheirandish, Mehdi, Afsharipour, Asma. (2019). "Meta-analysis of the relationship between knowledge management and innovation in the organization with emphasis on dimensions and mediating variables". Journal of Information Processing and Management. 34 (4), 1643-1668. (Persian) 
 • Moeini Jazani, Reza, Kasraei, Ahmad Reza, Sohrabi, Tahmours, Aslizadeh, Ahmad. (2019). "A new approach to establishing a knowledge management system based on organizational infrastructure variables in human resource management of Iran's oil industry". Human Resource Management in the Oil Industry, 11 (42), 155-178. (Persian).
 • Mokhtari Dinani, Maryam, Nazarian Madvani, Abbas. (2016)." Predicting knowledge management through organizational culture in a selection of sports organizations". Research in Sports Management and Motor Behavior, 6 (12), 81-91. (Persian).
 • Mortazavi, Mehdi, Rasouli Ghahroudy, Mehdi, Rostami, Arezoo. (2016). "Investigating the Impact of Organizational Innovation and General Cost Leadership Strategy on Organizational Performance through Competitive Advantage". Quarterly Journal of Development and Transformation Management, 13 (27), 17-25. (Persian).
 • Moshiri, Mohammad Amin, Haj Ali Jahromi, Meqdad, Ahmadi, Iman. (2016). "The Impact of Innovation and Organizational Learning on Competitive Advantage by Looking at the Modifying Role of Environmental Strategies". International Conference on New Horizons in Management and Accounting, Economics and Entrepreneurship. Islamshahr. (Persian).
 • Nahapiet, J. & Ghoshal, S. (2019)." Social capital, intellectual capital, and the organizational advantage." Academy of management Review, 23 (2), 242-66.
 • Palanisamy, R. (2010). "Organizational Colture and knowledge management in ERP implementation: an empirical study". Journal of Computer Information Systems, 48 (2), 100 –120.
 • Pulgarin, M, A., & Guerrero, N, A. (2017)." Innovation and competitive advantage studies in Colombia: findings from organizational culture and business model". Dimensión Empresarial, 15(1), 15-25.
 • Rajabi, Saeed. (2019). Explaining the role of knowledge management on competitive advantage with emphasis on the mediating role of organizational innovation (Case study: Municipalities in the east of Mazandaran province). Master Thesis, Rah-e Danesh Institute of Higher Education: Babol. (Persian).
 • Rezaei, Nader, Continuous, Akbar, Farzalizadeh, Akbar. (2017)."Investigating the role of knowledge management in promoting staff creativity and innovation in military organizations". Innovation and Creativity in the Humanities, 7 (1), 17-48. (Persian).
 • Sehat, Saeed, Mazloumi, Nader, Fakhimi Mohammadpour, Hamid. (2015). "The relationship between organizational innovation and competitive advantage in insurance companies". Journal of Insurance Research. 30 (2), 1-34. (Persian).
 • Shirazi, Hossein, Hashemzadeh Khorasgani, Gholamreza, Radfar, Reza, Torabi, Taghi. (2018). "The role of organizational resources and innovation capability in creating the competitive advantage of start-up knowledge-based companies by modulating the commercialization performance of technology". Innovation Management, 7 (4), 11-130. (Persian).
 • Stock, Ruhollah, Abdul Maleki, Jamal. (2016). "Investigating and explaining the effect of social capital on innovation with emphasis on the mediating role of knowledge management". Social Capital Management, 1 (1), 10-1. (Persian)
 • Tian, G.; Cai, H.; Jiang, Y. (2018). "A Study of the Effects of Organizational Support on Organizational Learning based on Knowledge Management". EURASIA J Math Sci and Tech Ed, 2018, 14(5), 1979-1986.
 • Zainul, M., Astuti, E, S., Arifin, Z., & Utami, H. (2016)." The Effect of Market Orientation Toward Organizational Learning, Innovation, Competitive Advantage, and Corporate Performance". Journal of Administrative Sciences and Policy Studies, (4) 1, 1-19.
 • Zhou, Z. K., Brown, R. J., & Dev, S. C. (2009)." Market orientation, competitive advantage, and performance: A demandbased perspective". Journal of Business Research, 62(11), 27- 34.