اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر علی یلفانی

توانبخشی ورزشی دانشیار، دانشگاه بوعلی سینا

ali_yalfaniatyahoo.com

سردبیر

دکتر غلامرضا شعبانی بهار

مدیریت ورزشی استاد، دانشگاه بوعلی سینا همدان

shabani1345atgmail.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر میر حسن سیدعامری

مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی استاد، دانشگاه ارومیه

ha_ameri2003atyahoo.com

دکتر غلامرضا شعبانی بهار

مدیریت ورزشی استاد، دانشگاه بوعلی سینا همدان

shabani1345atgmail.com

دکتر سعید صادقی بروجردی

مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی دانشیار ، دانشگاه کردستان

sboroujerdiatuok.ac.ir

دکتر مهدی طالب پور

تربیت بدنی دانشیار ، دانشگاه فردوسی مشهد

mtalebpouratyahoo.com

دکتر ابوالفضل فراهانی

تربیت بدنی و علوم ورزشی استاد ، دانشگاه پیام نور

afarahaniatpnu.ac.ir

دکتر هاشم کوزه چیان

تربیت بدنی دانشیار ، دانشگاه تربیت مدرس

kozechihatmodares.ac.ir

دکتر مسعود نادریان جهرمی

تربیت بدنی دانشیار ، دانشگاه اصفهان

m.naderianatsprt.ui.ac.ir

دکتر یحیی معروفی

برنامه ریزی درسی دانشیار دانشگاه بوعلی سینا

yahyamarofiatyahoo.com

دکتر علی یلفانی

توانبخشی ورزشی دانشیار دانشگاه بوعلی سینا

ali_yalfaniatyahoo.com

دبیر اجرایی

مهندس صفانه صادقیان

کامپیوتر (نرم افزار) کارشناس ، دانشگاه بوعلی سینا

journal_smmsatyahoo.com