اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر علی یلفانی

توانبخشی ورزشی دانشیار، دانشگاه بوعلی سینا

ali_yalfaniyahoo.com

سردبیر

دکتر غلامرضا شعبانی بهار

مدیریت ورزشی استاد، دانشگاه بوعلی سینا همدان

shabani1345gmail.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر میر حسن سیدعامری

مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی استاد، دانشگاه ارومیه

ha_ameri2003yahoo.com

دکتر غلامرضا شعبانی بهار

مدیریت ورزشی استاد، دانشگاه بوعلی سینا همدان

shabani1345gmail.com

دکتر سعید صادقی بروجردی

مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی دانشیار ، دانشگاه کردستان

sboroujerdiuok.ac.ir

دکتر مهدی طالب پور

تربیت بدنی دانشیار ، دانشگاه فردوسی مشهد

mtalebpouryahoo.com

دکتر ابوالفضل فراهانی

تربیت بدنی و علوم ورزشی استاد ، دانشگاه پیام نور

afarahanipnu.ac.ir

دکتر هاشم کوزه چیان

تربیت بدنی دانشیار ، دانشگاه تربیت مدرس

kozechihmodares.ac.ir

دکتر مسعود نادریان جهرمی

تربیت بدنی دانشیار ، دانشگاه اصفهان

m.naderiansprt.ui.ac.ir

دکتر یحیی معروفی

برنامه ریزی درسی دانشیار دانشگاه بوعلی سینا

yahyamarofiyahoo.com

دکتر علی یلفانی

توانبخشی ورزشی دانشیار دانشگاه بوعلی سینا

ali_yalfaniyahoo.com

دبیر اجرایی

مهندس صفانه صادقیان

کامپیوتر (نرم افزار) کارشناس ، دانشگاه بوعلی سینا

journal_smmsyahoo.com