همکاران دفتر نشریه

کارشناس نشریه

مهندس صفانه صادقیان

کامپیوتر (نرم افزار) کارشناس نشریات دانشگاه بوعلی سینا

journal.smms@basu.ac.ir