پژوهش های معاصر در مدیریت ورزشی (SMMS) - شماره جاری