تحلیل محیطی صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران در حوزه ورزش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه مازندران

2 دانشیار، عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران

3 دانشیار، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف تحقیق تحلیل محیطی سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران در حوزه ورزش بود. روش انجام تحقیق به شکل آمیخته متوالی- اکتشافی بوده است. جامعه آماری در بخش کیفی شامل متخصصان، برنامه‌سازان و مدیران حوزه ورزش سازمان صداوسیما بود که عضو شورای تخصصی ورزش سازمان بودند که تعداد آن‌ها 9 نفر بوده است. در بخش کمی که شامل اعضای هیئت علمی علوم ورزشی، فعالان حوزه ورزش و فعالان حوزه صداوسیما بوده است تعداد 60 نفر به شکل نمونه‌گیری هدفمند و در دسترس انتخاب گردیده بود. ابزار جمع‌آوری اطلاعات در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختارمند بود که نتایج برگرفته از این مصاحبه در غالب یک پرسشنامه در بخش کمی مورد استفاده قرار گرفت که روایی آن توسط 11 نفر از متخصصان رسانه و ورزش مورد تأیید قرار گرفت و پایایی آن در بخش قوت‌ها (85/0)، ضعف‌ها (94/0)، فرصت‌ها (89/0) و در تهدیدات (7/0) محاسبه گردید. در تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون‌های تحلیل عاملی تأییدی و آزمون میانگین برای اولویت‌بندی گویه‌ها در نرم‌افزارهای spss22 و SmartPls3 استفاده گردید. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که مهم-ترین نقطه قوت سازمان صداوسیما، سرعت بالای انتشار اخبار در حوزه ورزش بود، مهم‌ترین نقطه ضعفی که سازمان با آن روبرو است، همسو نبودن فارغ‌التحصیلان دانشگاه صداوسیما با حوزه برنامه‌سازی ورزشی است. مهم‌ترین فرصت‌ پیش روی سازمان صداوسیما در حوزه ورزش، نسل جوان علاقه‌مند به حوزه ورزش بوده و تعدد شبکه‌های ماهواره‌ای خارجی و دسترسی آسان در جامعه، جز اصلی‌ترین تهدید پیش روی صداوسیما در حوزه ورزش بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


-  اسدی، حسن؛ کشاورز، لقمان (1392). پیوند رسانه و ورزش، تهران: انتشارات حتمی.
-  اعرابی، محمد (1394). دست نامه برنامه­ریزی استراتژیک، دفتر پژوهش­های فرهنگی، چاپ دهم.
-  تابش، سعید (1393). تدوین برنامه راهبردی مدیریت هواداران فوتبال باشگاه فولاد مبارکه سپاهان، رساله دکتری، دانشگاه خوارزمی.
-  جعفری، علی‌اصغر (1389). منشور رسانه، انتشارات سروش، چاپ سوم.
-  خاشعی، وحید (1391). «ارائه الگوی مطلوب تدوین سیاست­های رسانه­ای»، فصلنامه رسانه، سال بیست و سوم، شماره 1: 29-66
-  رضائیان، علی (1393). مبانی سازمان و مدیریت، انتشارات سمت.
-  سمیع­نیا، مونا؛ پیمانی­زاد، حسین؛ جوادی­پور، محمد (1392). «آسیب شناسی راهبردی ورزش همگانی در ایران و ارائه راهکارهای توسعه بر اساس مدل SWOT»، مطالعات مدیریت ورزشی، شماره 20:221-238.
-  عرب نرمی، بتول (1395). «تلویزیون و ورزش در زندگی روزمره (تحلیلی در پیوند رسانه و ورزش در ایران)»، مدیریت ورزشی، دوره 8، شماره 4: 589-603.
-  عرب نرمی، بتول؛ گودرزی، محمود؛ سجادی، نصرالله؛ خبیری، محمد (1394). «نقش تلویزیون در توسعه ورزش قهرمانی مطالعه­ای در چارچوب نظریه زمینه­ای»، فصلنامه پژوهش­های ارتباطی، سال بیست و دوم، شماره 4 (پیاپی 84): 33-53.
-  قاسمی، حمید و کشکر، سارا (1391). مبانی اجتماعی فرهنگی ورزش، تهران: انتشارات نشر ورزش، چاپ اول.
-  قاسمی، حمید؛ تجاری، فرشاد؛ کشکر، سارا (1389). فعالیت­های رسانه­ای در ورزش، تهران: انتشارات بامداد کتاب.
-  کشگر، سارا؛ قاسمی، حمید؛ نظری، علیرضا (1393). «مطالعه میزان وفاداری هواداران فوتبال و نقش تلویزیون در تقویت آن، پژوهش‌نامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی»، سال دهم، شماره نوزدهم: 111-124.
-  میناوند، محمدقلی؛ باقری، سعید؛ قاسمی، حمید (1394). «روش­های نهادینه کردن ورزش همگانی از طریق رسانه ملی از دیدگاه کارشناسان، فصلنامه پژوهش­های ارتباطی»، سال بیست و دوم، شماره 1 (پیاپی 81): 9-34
-  Asayesh, L. Karkon, H. (2013). The Challenges of Athletics in Iran: A Delphi Study, Europen Journal of Experiment Biology, 3(6) 6672.
-  Hassan, Ali. Daniyal, Muhammad. (2013). Impact of television programs and advertisements on school going adolescents: A case study of Bahawalpur City, Pakistan, Bulgarian Journal of Science and Education Policy, Vol 7:26-37.
-  Hwang, Y. Lim, J, S. (2015). "The impact of engagement motives for social TV on social presence and sports channel commitment. Telematics and Informatics, Volume 32, Issue 4: 755-765.
-  Jinga, Gh (2013). Romanian Sport Services – Marketing Strategies. International Journal of Economic Practices and Theories, Vol. 3, No. 4: 278-287.