شناسایی چالش‌های پیشروی توسعه کسب وکارهای کارآفرینانه گردشگری ورزشی ایران#

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت ورزشی، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران

2 استادیار گروه تربیت بدنی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.

3 استادیار گروه مدیریت ورزشی، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران.

10.22084/smms.2022.23737.2808

چکیده

گردشگری ورزشی بستر مناسبی برای کارآفرینان در کشور می‌باشد. با این وجود چالش‌های بسیاری در پیشروی کسب و کارهای کارآفرینانه گردشگری ورزشی ایران قرار دارد؛ از این‌رو، هدف از این پژوهش، شناسایی چالش‌های پیشروی توسعه کسب و کارهای کارآفرینانه گردشگری ورزشی ایران است. این پژوهش دارای رویکردی کیفی بوده و از روش تحلیل محتوا و رویکرد گلیزری به‌عنوان روش تحقیق استفاده‌ شده است. روش گردآوری داده‌ها، مطالعه مبانی نظری و مصاحبه‌های عمیق و باز با 12 نفر از اساتید برجسته حوزه‌ی مدیریت ورزشی، کارآفرینی و گردشگری متخصص و همچنین کارآفرینان حوزه گردشگری ورزشی می‌باشد. برای تحلیل داده‌ها از روش مقایسه مداوم در طی دو مرحله کدگذاری باز و محوری با بهره‌گیری از نرم‌افزار مکس‌کیودی‌ای نسخه پرو استفاده گردید. تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها نشان داد که 41 مفهوم و 7 مقوله، از چالش‌های پیشروی توسعه کسب و کارهای کارآفرینانه گردشگری ورزشی ایران می‌باشد. از چالش‌های شناسایی شده می‌توان به چالش‌های امنیتی، بهداشتی، فرهنگی اجتماعی، منابع انسانی، سیاسی و قانونی، اطلاعاتی و ارتباطی و اقتصادی اشاره نمود. رفع چالش‌های پیشروی کسب‌وکارهای کارآفرینانه گردشگری ورزشی ایران، می‌تواند از اهداف سازمان‌های متولی (وزارت ورزش و جوانان، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و صداو سیما) باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 • احتشامی، انوشیروان (1396). سیاست خارجی ایران در دوران سازندگی اقتصاد، دفاع، امنیت، چاپ اول، تهران: نشر مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
 • آقاجانی، حسنعلی (1397). «ارائه مدل مفهومی از نقش جو سازمانی در خلق فرصت‌های کارآفرینانه در سازمان»، نخستین همایش ملی مدیریت کار آفرینی.
 • بلالی، مریم؛ معین‌فرد، محمدرضا؛ حامدی‌نیا، محمدرضا؛ امیر احمدی، ابولقاسم (1397). «بررسی دیدگاه مدیران و کارشناسان در مورد توسعه صنعت گردشگری ورزشی در استان خراسان رضوی». نشریه مدیریت ورزشی. دوره 4، شماره 13، پیاپی 13، صفحات 185-202.
 • حسین‌پور، محمدنبی (1390). «گردشگری، توسعه و اشتغال‌زایی»، مجموعه مقالات برگزیده دومین همایش گرامیداشت هفته پژوهش و تجلیل از پژوهشگران سازمان ایرانگردی و جهانگردی، معاونت تحقیقات آموزش و برنامه‌ریزی، 18-25.
 • رمضانپور نرگسی، قاسم؛ رمضانپور نرگسی، سمیه؛ غفاری، علی (1397). «عناصر کلیدی مؤثر بر توسعه کار آفرینی، فناورانه در شرکت‌های دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری در ایران»، نشریه توسعه کا آفرینی، دوره11، شماره 4: 142-160.
 • زمانی، احمد (1394). آثار درآمدی و اشتغال‌زایی جهانگردی و ایرانگردی؛ جهانگردی و توسعه، مرکز تحقیقات و مطالعات سیاحتی، تهران.
 • ضرابی، اصغر؛ اسلامی پریخانی، صدیف (1395). «سنجش تأثیرات اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی و زیست محیطی توسعه گردشگری (مطالعه موردی شهرستان مشکین شهر). پژوهش‌های جغرافیای انسانی، دوره 43، شماره 75: 37-52.
 • غفاری، رامین؛ ترکی هرچگانی، معصومه (1388). «نقش گردشگری در توسعه اجتماعی- اقتصادی مناطق روستایی استان چهارمحال و بختیاری: مطالعه موردی بخش سامان». فصلنامه روستا و توسعه، دوره 12، شماره 2: 126-113.
 • قیامی‌راد، امیر؛ محرم‌زاده، مهرداد؛ حسین‌پور، باقر (1395). «رابطه دیدگاه مدیران ورزشی و مدیران گردشگری کشور و عوامل گردشگری ورزشی در ایران». فصلنامه المپیک، سال شانزدهم- شماره صفر، 51-61.
 • کشاورزحداد، غلام‌رضا؛ چراغی، داوود (1396). «رتبه‌بندی پتانسیل‌های تولیدی و اشتغال‌زایی بخش‌های اقتصاد ایران با استفاده از جدول داده ستانده 1382». پژوهشنامه اقتصادی، سال 7. شماره 3: 19-31.
 • مندعلی‌زاده، زینب؛ حبیب، هنری (1389). «بررسی عوامل اثرگذار بر کارآفرینی در ورزش»؛ به‌عنوان حوزه‌ای میان رشته‌ای، فصلنامه میان رشته‌ای در علوم انسانی، دوره دهم، شماره 2: 113-136.
 • Alhammad, F. A. (2020). “Trends in Tourism Entrepreneurship Research: A Systematic Review”. Jordan Journal of Business Administration, 6(1): 207-330.
 • Antoncic, B. and Prodan, I. (2017). “Alliances, corporate technological entrepreneurship and firm performance: testing a model on manufacturing firms”, technovation, 28: 257-265.
 • Antoniki and Pradean, C., Chu, H. M., & Kara, O. (2018). “Entrepreneurs in Turkey: A factor analysis of motivations”, success factors, and problems. Journal of Small BusinessManagement, 47(1): 58-91.
 • Block WJ, (2017). “Physical activity and health-related quality of life”. Exercise and Sport Sciences Reviews; 24: 71-108.
 • Booth, P., Chaperon, S. A., Kennell, J. S., & Morrison, A. M. (2020). “Entrepreneurship in island contexts: A systematic review of the tourism and hospitality literature”. International Journal of Hospitality Management, 85: 102438.
 • Chun-Chu Yeh, Cheng-Shen Lin. Chin-Huang Huang. (2018). “the Total Economic Value of Sport Tourism in Belt and Road Development—an Environmental Perspective”. Sustainability, 10, 1191; doi:10.3390/su10041191.
 • Daniels S. (1999). “Investigation of Economic-Social Factors Affecting entrepreneurial process”. Cambridge: Cambridge University Press. Entrepreneurship.Journal of Women Researches. Vol 2, No 1: 101-123.
 • Fadda, N. (2020). “Entrepreneurial behaviours and managerial approach of lifestyle entrepreneurs in surf tourism: an exploratory study”. Journal of Sport & Tourism, 1-25.
 • France p. (2015). “Developing the Entrepreneurial Competencies of Sport Management Students, International Conference on New Horizons in Education”, INTE 2014, 25-27 June 2014, 174(12): 3916-3924.
 • Funk and Web, A. (2017). Entrepreneurship and new value creation: The dynamic
 • Gibson L, Frankel K, Roland R, (1989). “The global burden of headache: a documentation of headache prevalence and disability worldwide”. Cephalalgia 27(3): 193-210.
 • Glyptis and Jackson, G. R. (2018). “Ego stage and Identity Status Development. A cross- Sequential Analysis”. Journal of Personality and Soeial Psychology.43: 574-582
 • González-Serrano, M. H., Añó Sanz, V., & González-García, R. J. (2020). “Sustainable Sport Entrepreneurship and Innovation: A Bibliometric Analysis of This Emerging Field of Research”. Sustainability, 12(12): 5209.
 • , Lueger, M., & Korunka, C. (2016). “The significance of personality in business start-up intentions”, start-up realization, and business success. Entrepreneurship &Regional Development, 19(3): 227-251.
 • Jiménez-García, M., Ruiz-Chico, J., Peña-Sánchez, A. R., & López-Sánchez, J. A. (2020). A Bibliometric Analysis of Sports Tourism and Sustainability (2002–2019). Sustainability, 12(7): 2840.
 • Jones, P., Ratten, V., & Hayduk, T. (2020). “Sport, fitness, and lifestyle entrepreneurship”. International Entrepreneurship and Management Journal, 1-11.
 • Marko Perić, Jelena Đurkin & Vanja Vitezić. (2018). “Active Event Sport Tourism Experience: The Role of the Natural Environment”, Safety and Security in Event Business Models. Int. J. Sus. Dev. Plann. Vol. 13, No. 5: 758–772.
 • Mutino, C., & Furnham, A. (1991). “Who wants to be an entrepreneur? A study of adolescents interested in a young enterprise scheme”. Journal of Economic Psychology, 12(3): 465-478.
 • Pellegrini, M. M., Rialti, R., Marzi, G., & Caputo, A. (2020). “Sport entrepreneurship: A synthesis of existing literature and future perspectives”. International Entrepreneurship and Management Journal, 1-32.
 • Provistel, Hider, A. (2018). “South–South medical tourism and the quest for health in Southern Africa”. Social Science & Medicine, 124: 313-320.‏
 • S, M. (2018). “Shahrood sport tourism planning using SWOT technique with emphasis on natural attractions”. Journal of Tourism & Hospitality Research, Islamic Azad University, Garmsar BranchVol. 5, No 4, Spring & Summer 2018, 65-82.
 • Si, Wang; Haibo, Tian. (2018). “The New Path of Sports Tourism Development from the Perspective of Smart Sports”. Advances in Physical Sciences. 6(2): 44-49.
 • Tang, T. W., Zhang, P., Lu, Y., Wang, T. C., & Tsai, C. L. (2020). “The effect of tourism core competence on entrepreneurial orientation and service innovation performance in tourism small and medium enterprises”. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 25(2): 89-100.
 • Widyaningsih, H., Yulianti, E., Hernawan, H., & Yusmawati, Y. (2020), “February. The Impact of Sport Tourism as a Tourism Sector Analysis in Kepulauan Seribu, Indonesia”. In 4th International Conference on Sport Science, Health, and Physical Education (ICSSHPE 2019) Atlantis Press. 50-52.
 • Yixiong, Wang. (2018). “Research on Developing National Traditional Sports Tourism Resources under the Background of Sports Town”. Advances in Physical Sciences, 6(2): 18-25.
 • Zeng, R. Gerritsen (2014). “What do we know about social media in tourism?” A review, Tour. Manag. Perspect. 10: 27–36.
 • Zhang, S. N., Li, Y. Q., Liu, C. H., & Ruan, W. Q. (2020). “Critical factors identification and prediction of tourism and hospitality students' entrepreneurial intention”. Journal of Hospitality, Leisure, Sport & Tourism Education, 26, 100234.
 • Zhao, Weiming. (2018). Analysis of Sustainable Development in Ice and Snow Sports Industry in Heilongjiang Province. 2nd International Conference on Social Sciences, Arts and Humanities (SSAH 2018).