پژوهش های معاصر در مدیریت ورزشی (SMMS) - اهداف و چشم انداز