تأثیر ورزش صبحگاهی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر راهنمایی شهرستان سبزوار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه پیام نور

2 استادیار دانشگاه پیام نور

3 کارشناسی ارشد تربیت بدنی

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر ورزش صبحگاهی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر بود. جامعة آماری تحقیق کلیة مدارس راهنمایی شبانه­روزی شهرستان سبزوار در سال تحصیلی 90-89 بود که در هر مدرسه 100 دانش­آموز مشغول به تحصیل بودند. یک مدرسه به طور تصادفی خوشه­ای برای نمونة تحقیق انتخاب و از 100 دانش­آموز مدرسة فوق، 90 نفر به طور داوطلبانه برای نمونة تحقیق انتخاب شدند. پس از همسان سازی آن­ها بر مبنای قد، وزن، سن و پیش آزمونی که از دروس تاریخ، املای فارسی، زبان انگلیسی، ریاضی و علوم صورت گرفت، نمونه­ها به طور تصادفی به دو گروه 45 نفرة تجربی و شاهد تقسیم شدند. گروه تجربی به مدت 8 هفته قبل از ورود به کلاس به ورزش صبحگاهی پرداخت؛ در حالی که گروه شاهد در مدت فوق، ورزش صبحگاهی انجام نداد. پس از پایان 8 هفته، از هر دو گروه شاهد و تجربی از دروس مزبور پس آزمون گرفته شد. برای تجزیه و تحلیل نتایج آزمون­ها، از روش­های آماری توصیفی و استنباطی از جمله تی دوهتلینگ، هموجنتی، ANOVA و آزمون تعقیبی LSD و نرم افزار SPSS استفاده شد.
نتایج تحقیق نشان داد که در هر پنج درس، بین میانگین نمرات پیش آزمون و پس آزمون گروه تجربی تفاوت معنادار وجود دارد و میانگین نمرات گروه تجربی از میانگین نمرات گروه شاهد در هر پنج درس بیشتر بوده و تفاوت بین میانگین­ها از نظر آماری معنادار است. به طور کلی، چنین می­توان نتیجه گرفت که ورزش صبحگاهی بر پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان دختر تأثیر معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها


  1. آزمون، جواد؛ ماندانا آجودان، گرگانی،(1382). درس تربیت بدنی در مدرسه های جهان، معاونت تربیت بدنی و تندرستی. انتشارات دفـتر تحقیقات و توسعه، چاپ اول.
  2. پـیروی، علی اکـبر،(1383). تأثیر ورزش صـبحگاهی بـر روحـیه و انگـیزة تحصـیلی دانش آموزان پسر مقـطع متوسطه منطقه 2 تهران، دانشگاه تهران.
  3. تبار، نوشین،(1381)، بررسی هدف دانش آموزان از فعالیت در کلاس­های تربیت بدنی مدارس راهنمایی و دبیرستان رشت. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه گیلان.
  4. حسن پور،معصومه؛ میر نادری، علی اکبر،(1386). "بررسی تأثیر هشت هفته حرکات ایروبیک بر میزان افسردگی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر سال اول دورة متوسطه ناحیه دو خرم آباد"، نشریه حرکت، شماره 31.
  5. نریمانی، محمد؛ و دیگران، (1385). "مقایسه سرسختی روان شناختی-سبک های تفکر-مهارت های اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ورزشکار (انفرادی و گروهی) و غیر ورزشکار"، پژوهش در علوم ورزشی، شماره11.

6. A.D. Pellegrini, (2007). The Relationship Between Kindergartner's Play and achievement in Rereading, language and Writing, Psychology in the Schools Journal.

7. Alfgeirlogi Kristi Janssen, Inga Dora Sigfusdottir, John P Allegrante, (2010). Health behavior and Academic Achievement Among Adolescents: The Relative contribution of Dietary Habits, physical activity, Body Mass Index and self-Esteem, Health Education and Behavior Journal.

8. Arise, B, (2004). A comparison of athletes and non-athletes at highly selective colleges academic performance and personal development. Research in higher education, Vol. 45.

9. California Department Education (CDE), (2002). The Effect of Physical Activity on Academic Achievement of Mathematic and Spelling of Students scores, Health Education Journal.

10. Cardin, K., Almond, K, & Grottos, K, (2001). College student athlete's success both in and out of the classroom. New directions for student services, 93, 19-33.

11. Carlson, Susan et al (2008). Physical Education and Academic Achievement in Elementary School: Data from the Early Childhood Longitudinal Study, Health Association Journal.

12. Chomitz, Slining, et al (2009). Is There a Relationship Between Physical Fitness and Academic Achievement? Positive Results from Public School Children in the Northeastern United States, Journal of School Health.

13. COE Dawn, Podulka, et al (2006). Effect of Physical Education and Activity levels on Academic Achievement in Children, Medicine and Science in Sport and Exercise Journal.

14. Douglas, J. Watt, Inman, Mark S. Tremblay, (2000). Physical Activity, Self Confidence and Academic Achievement of Adolescents, Health.

15. Gilin sky, B.S, Nicole. J. (2010). Physical Activity and Self –Regulatory Capabilities: Examining Relationship with Academic Self – Efficacy and Academic Outcomes, A Dissertation In Educational Psychology, Texas Tech University.

16. Kantoma, M. et al (2010). Physical activity, emotional and behavioral problems, maternal education and self-reported educational performance of adolescents; Health Education Journal.

17. Lesley, Mitchell, (2003). The Relationship Between Physical Activity and Academic Achievement, Health Association Journal.

18. Sigfusdottir, Inga et al (2007). Health Behavior and Academic Achievement in Icelandic School Children, Health Education Research Journal.

19. Tremblay, Inman, Willms, (2000). The Effect of Physical Activity on Self Confidence and Healthy Behavior, Educational Students Journal.

20. Trudeau. Francois, Shepherd. Roy J. (2010). Relationship of physical activity to brain health and the academic performance of school children, Lifestyle Medicine Journal.

21. Yu. C.C.W, et al (2006). Are Physical Activity and Academic Performance Compatible? Academic Conduct Physical Activity and Self –Esteem of Hong Kong Chinese Primary School Children, Educational Studies Journal.