آزمون مدل ساختاری خرافات در هواداران ورزشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری/دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران

2 ، گروه مدیریت ورزشی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیار/عضو هیأت علمی پژوهشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی

4 دانشگاه آزاد اسلامی واحد آمل

10.22084/smms.2021.24009.2840

چکیده

هدف کلی آزمون مدل ساخناری خرافات، در هواداران ورزشی بود. پژوهش حاضر پژوهشی توصیفی از نوع همبستگی و مبتنی بر مدلسازی معادلات ساختاری است و از لحاظ هدف نیز جزء تحقیقات کاربردی محسوب می‌شود. جامعة آماری این تحقیق را تمام هواداران تیم‌های لیگ برتر فوتبال، بسکتبال و والیبال ایران در فصل 98-98 تشکیل دادند که نمونه آماری با استفاده از از نرم‌افزار جی پاور 390 نفر و با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی دردسترس انتخاب شد. در این تحقیق از پرسشنامه‌های منبع کنترل لاچمن (1986)، خرافات صفتی کارلسون و همکاران (2009)، باورهای خرافاتی فلاک و همکاران (2014)، رفتارهای خرافاتی دویر و همکاران (2017) استفاده شد. نتایج مدلسازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی نشان داد که منبع کنترل بیرونی بر خرافات در هواداران ورزشی و نیز خرافات بر خرافات صفتی و باورهای خرافاتی تاثیر مثبت معنی‌داری دارد. در حالی که، تاثیر خرافات بر رفتارهای خرافاتی معنی‌داری نبود. بنابراین، پیشنهاد می‌شود کمیته‌ فرهنگی فدراسیون‌های ورزشی، باشگاه‌های ورزشی و کانون هواداران ورزشی تیم‌های ورزشی با برگزاری دوره‌های آموزشی رفتارهای خرافاتی را در بین هواداران کنترل کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات