طراحی مدل ساختاری نقش مدیریت کیفیت جامع در بهره وری سازمان های ورزشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

2 عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد

10.22084/smms.2021.23975.2835

چکیده

هدف از تحقیق حاضر،بررسی تاثیر ابعاد مدیریت کیفیت جامع بر بهره وری سازمان های ورزشی(هیئت های ورزشی استان خراسان رضوی)و ارائه مدل معادلات ساختاری میباشد.روش به کار رفته در این پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی و از نظر هدف کاربردی است؛روش نمونه گیری پژوهش به‌صورت کل شمار و جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان.روسا و مدیران هیئت‌های ورزشی استان خراسان رضوی به تعداد 129 نفر میباشد.در این پژوهش از پرسش نامه استاندارد مدیریت کیفیت جامع و پرسش نامه مقیاس سنجش میزان بهره‌وری در سازمان(رحیمی و کشتی دار 1396)استفاده گردید که روایی و پایایی هر دو پرسش نامه برابر آلفای کرونباخ 88/0 میباشد و مورد تایید قرار گرفت.نتایج شاخص های برازش مدل نشان داد که شاخص های برازش از مقدار قابل قبولی برخوردار است و شاخص های برازش در حد مطلوب و بالاتر از9/0 میباشند.همچنین نتایج تحقیق نشان داد که مدیریت کیفیت جامع و ابعاد آن بر بهره وری سازمانهای ورزشی اثرگذار است.درمدل معادلات ساختاری و در قسمت اثر کل، در بین ابعاد مدیریت کیفیت جامع بیشترین و کمترین تاثیر بر بهرهوری را به ترتیب بیمه کیفیت با 86/0 و خدمت رسانی و مشتری مداری با 59/0 داشتند.با توجه به تاثیرگذاری مدیریت کیفیت جامع و ابعاد آن بر بهرهوری، روسا، مدیران و کارکنان سازمانهای ورزشی و به خصوص جامعه هدف این تحقیق که هیئت های ورزشی میباشند باید توجه ویژه ای به استفاده از مدیریت کیفیت جامع در سطوح مختلف سازمان خود داشته باشند و با پیاده سازی این نوع مدیریت به بهبود و افزایش بهرهوری در سازمان خود کمک کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات