دوره و شماره: دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1399 
12. پارادایم جهانی شدن برند لیگ برتر فوتبال ایران

صفحه 169-186

10.22084/smms.2020.21915.2627

سجاد سروش؛ سید نصراله سجادی؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی