مدلسازی ارتباط انگیزه ها و موانع مشارکت با سطوح روانی ورزشکاران و درگیری رفتاری آنان در ورزش معلولین

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت ورزش، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران

2 دانشیار مدیریت ورزشی ، دانشگاه تهران

10.22084/smms.2020.21311.2546

چکیده

هدف از پژوهش حاضر مدلسازی ارتباط انگیزه ها و موانع مشارکت با سطوح روانی ورزشکاران و درگیری رفتاری آنان در ورزش معلولین کشور بود. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی ورزشکاران معلول فدراسیون جانبازان و معلولین (ورزشکاران معلول در تیم ملی ) که تعداد آنها بالغ بر 1000 نفر می باشد که از این تعداد 700 نفر آنها مرد و 300 نفر آنها زن می باشند به منظور انتخاب گروه نمونه، با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده بر اساس جدول مورگان تعداد 278 نفر انتخاب می شوند. نمونه مورد بررسی از طریق پرسشنامه پژوهشگر ساخته روابط روانی(روانشناسی رابطه، انگیزه های ورزش، موانع و دخالت) مورد سنجش قرار گرفتند. داده‌های گردآوری‌شده در دو سطح مورد تجزیه ‌و تحلیل (آمار توصیفی و آمار استنباطی) قرار گرفت. در این پژوهش، جهت آزمون فرضیات تحقیق از تکنیک مدل‌سازی معادلات ساختاری بر مبنای حداقل مجذورات جزئی و نرم-افزار اسمارت پی.ال.اس استفاده شده است. یافته ها نشان داد که عوامل انگیزشی بر پیوستار روانی تأثیر مثبت معناداری دارد. موانع ورزش معلولین بر پیوستار روانی تأثیر معکوس معناداری دارد. پیوستار روانی بر درگیری رفتاری تأثیر مثبت، مستقیم و معناداری دارد. نقش انگیزه‌ها بر درگیری رفتاری از طریق متغیر میانجی پیوستار روانی، مثبت و معنادار است. نقش موانع بر درگیری رفتاری از طریق متغیر میانجی پیوستار روانی، معکوس و معنادار است. مقدار شاخص برازش کلی مدل مطلوب به دست آمده است که نشان از برازش کلی قوی مدل پژوهش دارد.

کلیدواژه‌ها