مدل‌سازی ارتباط انگیزه‌ها و موانع مشارکت با سطوح روانی ورزشکاران و درگیری رفتاری آنان در ورزش معلولین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای گروه مدیریت ورزش، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران

2 استادیار گروه مدیریت ورزش، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران

3 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشگاه تهران ، تهران، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر مدل‌سازی ارتباط انگیزه‌ها و موانع مشارکت با سطوح روانی ورزشکاران و درگیری رفتاری آنان در ورزش معلولین کشور بود.جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی ورزشکاران معلول فدراسیون جانبازان و معلولین (ورزشکاران معلول در تیم ملی) که تعداد آنها بالغ بر 1000 نفر می‌باشد که از این تعداد 700 نفر آنها مرد و 300 نفر آنها زن می‌باشند به‌منظور انتخاب گروه نمونه، با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده  بر اساس جدول مورگان تعداد 278 نفر انتخاب می‌شوند. نمونه مورد بررسی از طریق پرسشنامه پژوهشگر ساخته روابط روانی (روانشناسی رابطه، انگیزه‌های ورزش، موانع و دخالت) مورد سنجش قرار گرفتند. داده‌های گردآوری‌شده در دو سطح مورد تجزیه ‌و تحلیل (آمار توصیفی و آمار استنباطی) قرار گرفت. در این پژوهش، جهت آزمون فرضیات تحقیق از تکنیک مدل­سازی معادلات ساختاری بر مبنای حداقل مجذورات جزئی و نرم­افزار اسمارت پی.ال.اس استفاده شده است. یافته‌ها نشان داد که  عوامل انگیزشی بر پیوستار روانی تأثیر مثبت معناداری دارد. موانع ورزش معلولین بر پیوستار روانی تأثیر معکوس معناداری دارد. پیوستار روانی بر درگیری رفتاری تأثیر مثبت، مستقیم و معناداری دارد. نقش انگیزه‌ها بر درگیری رفتاری از طریق متغیر میانجی پیوستار روانی، مثبت و معنادار است. نقش موانع بر درگیری رفتاری از طریق متغیر میانجی پیوستار روانی، معکوس و معنادار است. مقدار شاخص برازش کلی مدل مطلوب به‌دست آمده است که نشان از برازش کلی قوی مدل پژوهش دارد.

کلیدواژه‌ها


- ایمانیان، مریم؛ حیدری‌نژاد، صدیقه؛ خطیبی، امین (1394). «تحلیل محتوای مطبوعات ورزشی کشور با رویکرد ورزش معلولین»، فصلنامه علمی مدیریت ارتباطات در رسانه‌های ورزشی، 3(2)، 42-51.
- پارسایی، نسرین؛ عبدلی، بهروز؛ واعظ موسوی، سید محمد کاظم (1391). «پیش‌بینی عملکرد کمانداران ماهر براساس متغیرهای روانشناختی با تأکید بر ویژگی شخصیتی درونگرایی - برونگرایی»، نشریه رشد و یادگیری حرکتی، 4(2)، 5-28.
- سخنگوی، یحیی؛ محمدیان، فریبا؛ فرهادی‌زاده، مهین؛ افشارمند، زهره (1394). کتاب جامع ورزش معلولین، تهران: انتشارات حتمی.
- صادق‌زاده، محمدحسن؛ رضوی، سید محمد جواد (1397). «تحلیل انگیزه مشارکت در فعالیت‌های ورزش همگانی از دیدگاه مردان و زنان شهر یزد»، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 26(8)، 706-716.
- طالب‌پور، مهدی؛ صاحبکاران، محمدعلی؛ مصلی‌نژاد، محمد؛ رجبی، مجتبی (1395). «بررسی مقایسه‌ای عوامل مؤثر بر نهادینه‌سازی ورزش در بین دانشجویان (مطالعة موردی: دانشگاه فردوسی مشهد)»، پژوهش در ورزش تربیتی، 5(11)، 55-70
- فلاح، محسن (1394). آزمون مدل مفهومی ارتباط روانی مصرف‌کنندگان ورزش همگانی: ارزیابی با استفاده از چارچوب مدل پیوستار روانی، رساله دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
- فولادیان، جواد؛ سهرابی، مهدی؛ عطارزاده حسینی، سیدرضا؛ فارسی، علیرضا (1388). «ارتباط انگیزه مشارکت ورزشی با سوگیری ورزشی دانشجویان ورزشکار»، المپیک، 17(4)، 29-39.
- قاسمی، حمید (1394). شناسایی موانع مشارکت جانبازان و معلولین استان البرز در ورزش، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور استان البرز.
-  ملکیان، علی؛ نجاتی، فرشاد؛ حاج انزهای، زهرا (1396). «آزمون مدل مفهومی بخشبندی تماشاگران ورزشی با رویکرد مدل پیوستار روانشناختی و مقیاس ارزیابی و سیاهة فراغت جدی»، مجله مطالعات ورزشی، 9(46)، 33-32.             
-  Beaton AA, Funk DC, Ridinger L, Jordan J. (2011). “Sport involvement: A conceptual and empirical analysis”, Sport management review, 14(2),126-40.
-  Casper, W.; Eby; Bordeaux, C.L.; Lockwood, A. & Lambert, D. (2007). “A Review of Research Methods in IO/OB Work–Family Research”, Journal of Applied Psychology, 92(1), 28-43.
-  Doyle JP, Kunkel T, Funk DC. (2013). “Sports spectator segmentation: examining the differing psychological connections among spectators of leagues and teams”, International Journal of Sports Marketing and Sponsorship, 14(2), 20-36.
-  Dubs, J; Alexandrisa, C (2016). Theodorakisa Leisure constraints and the psychological continuum model: a study among recreational mountain skiers, Leisure Studies, 24(8), 77-96.
-  Filo K. (2008). The importance of a charitable cause in motivation for participation in a sport event: Griffith University.
-  Filo, K., Funk, D. C., & O'Brien, D. (2011). “Examining motivation for charity sport event participation: A comparison of recreation-based and charity-based motives”, Journal of Leisure Research, 43(4), 491-518.
-  Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). “Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error”, Journal of marketing research, 18(1), 39-50.
-  Funk, D. C. (2008). “Consumer Behaviour in Sport and Events: Marketing Action”. (1 ed.): Elsevier (Oxford), 30-183.
-  Funk, D. C. (2009). Consumer behaviour in sport and events marketing.
-  Gaskin, C. J., Andersen, M. B., & Morris, T. (2010). “Sport and physical activity in the life of a man with cerebral palsy:  Compensation for disability with psychosocial benefits and costs”, Psychology of Sport and Exercise, 11, 197-205.
-  Jaarsma E. A., Dijkstra P. U., Geertzen J. H. B., Dekker, R. (2014). “Barriers to and facilitators of sports participation for people with physical disabilities: A systematic review”, Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, 24, 871–881.
-  Jarvis M. (2006). Sport psychology: A student's handbook: Routledge.
-  Kung, S. P., & Taylor, P. (2014), The use of public sports facilities by the disabled in England. Sport management review, 17(1), 8-22.
-  Prins, R. G., Mohnen, S. M., van Lenthe, F. J., Brug, J., & Oenema, A. (2012). “Are neighbourhood social capital and availability of sports facilities related to sports participation among Dutch adolescents?.” International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 9(1), 90.
-  Rowland, T. W. & Freedson, P. S. (1994). Physical activity, fitness, and Health in childern: close look pediatrics 93, 669- 672.
-  Scanlan, T. K., Russell, D. G., Beals, K. P., & Scanlan, L. A. (2003). “Project on elite athlete commitment (PEAK): II. A direct test and expansion of the sport commitment model with elite amateur sportsmen”, Journal of Sport and Exercise Psychology, 25, 377e401.
-  Scanlan, T.K., & Simons, J.P. (1992). The construct of sport enjoyment. In G.C.  Roberts (Ed.), Motivation in sport and exercise (199-215). Champaign, IL:  Human Kinetics
-  Shaver (1987). “Emotion knowledge: Further exploration of a prototype approach”. Journal of Personality and Social Psychology, 52, 1061-1086
-  White, D. D. (2004). “A structural model of leisure constraints negotiation in outdoor recreation”, Leisure Sciences, 10, 112-194.