چالش‌ها و راهکارهای توسعه و همگانی سازی رشته شنا در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت ورزشی دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشجوی دکترای مدیریت ورزشی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

هدف پژوهش حاضر، شناسایی و تحلیل چالش‌های رشته شنا و راهکارهای توسعه آن در ایران بود. روش تحقیق حاضر از نوع تلفیقی با استفاده از رویکردهای کیفی و کمی بود. جامعه تحقیق، در روش کیفی 16 نفر شرکت‌کننده شامل متخصصان رشته مدیریت ورزشی که خود مربی و ناجی شنا بودند، مدیران باسابقه استخرها، ورزشکاران باسابقه و عضو تیم‌های ملی و باشگاهی، و مدیران و مسئولین فدراسیون شنای جمهوری اسلامی ایران بودند. روش نمونه‌گیری هدفمند بود. در بخش پیمایش، کاربران مجموعه­ های شنای شهر تهران به‌عنوان پایتخت ایران (100000≤N ) مورد توجه قرار گرفتند که حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 384 نفر تعیین شد و برای دست‌یابی به افراد نمونه تحقیق از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای مرحله‌ای استفاده شد. ابزار اندازه‌گیری، پرسشنامه نیمه ­ساختار یافته برای بخش کیفی و پرسشنامه محقق­ ساخته برای بخش کمی بود که پس از اطمینان از روایی و پایایی مورد استفاده قرار گرفت. به منظور تحلیل داده‌ها، در بخش کیفی، از روش تحلیل تماتیک ولکات و در روش کمی آزمون‌های مقایسه تک گروهی، بین گروهی، تحلیل واریانس و آزمون رتبه ­بندی فریدمن استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که از نظر جامعه تحقیق وضعیت موجود رشته شنا در کشور نامطلوب است و دلایل آن، به وجود مشکلات اقتصادی، محدودیت‌های فرهنگی و قانونی، کمبود زیرساخت و منابع، مدیریت ناکارآمد در این رشته مربوط است. همچنین نتایج تحقیق نشان داد که راهکارهای همگانی‌سازی و توسعه رشته شنا در کشور عبارتنداز: برنامه‌ریزی اقتصادی، بهبود مدیریت منابع، مدیریت بازاریابی و ارتباطات، برنامه‌ریزی فراگیر عدالت محور. در بین عوامل توسعه و همگانی سازی رشته شنا در بین خبرگان، مهمترین راهکار، توجه به عوامل مدیریتی معرفی شد؛ در حالی‌که از نظر کاربران مهم‌ترین راهکار توسعه و همگانی‌سازی ورزش شنا در کشور عامل اقتصاد است.

کلیدواژه‌ها


-  اسلامی، ایوب؛ محمودی، احمد؛ خبیری، محمد؛ نجفیان رضوی، سید مهدی (1392). «نقش وضعیت اجتماعی اقتصادی در انگیزه مشارکت شهروندان به ورزش‌های همگانی تفریحی»، پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی، دوره 2، شماره 3، 89-104.
-  جماران (1398). هیأت شنا استان سمنان بدون داشتن استخر به دنبال توسعه شنا، قابل دسترس در:  www.jamaran.news
-  خبرگزاری دانا (1397). مشکلات اقتصادی گریبان هیئت های ورزشی را گرفته است/ مسئول اداره ورزش پارسیان با توهین از مجموعه استخر اخراجم کرد. قابل دسترس در: www.dana.ir/news/1367736.html
-  خبرگزاری فارس (1396). نبود استخر شنا مهمترین مشکل ورزشی در جغتای، www.farsnews.com/news/13960727000003
-  خبرگزاری مهر (1390). شیرجه شنای البرز در استخر مشکلات/سلامت شهروندان در معرض خطر است. قابل دسترس در:
 www.mehrnews.com/news/1499622
-  رادیو ورزش (1396). موانع و چالش­های شنا. قابل دسترس در:
 www.radiovarzesh.ir/NewsDetails/?m=084122&n=93370
-  رضوی، سیدمحمدحسین؛ فیروزی، منصور؛ فرزان، فرزام (1391). «بررسی موانع و چالش های توسعه شنا در ایران»،  پژوهش‌های مدیریت ورزشی و علوم حرکتی، 2 (1)، 12-1.
-  روزبهانی، محبوبه؛ کامکاری، کتایون؛ میرزاپور، علی‌اکبر (1393). «بررسی عوامل موثر بر موانع مشارکت زنان سالمند در فعالیت‌های ورزشی تفریحی استان البرز»، فصلنامه مطالعات مبانی مدیریت در ورزش، 1(2)، 33-42.
-  سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران‌؛ مرکز ملی مدیریت و توسعه ورزش کشور (1384). مطالعات تلفیقی سند راهبرد توسعه نظام جامع تربیت بدنی و ورزش، تهران‌: سیب سبز.
-  سمیع‌نیا، مونا؛ پیمانی‌زاد، حسین؛ جوادی‌پور، محمد (1392). «آسیب‌شناسی راهبردی ورزش همگانی در ایران و ارائه راهکارهای توسعه بر اساس مدل  SWOT»،مطالعات مدیریت ورزشی، 20، 238-221.
-  سهرابی، عبدالله (1395). «موانع و الزامات توسعه در کردستان و استان‌های کردنشین»، شرق، 1 (4)، 6.
-  ضیاء‌پور، آرش؛ کیانی‌پور، ندا (1391). «تأثیر الگوهای مشارکت در فعالیت‌های ورزشی»، فصلنامه جامعه شناسی مطالعات جوانان، سال 3، شماره 6 ، 91-108.
-  عراقی، محسن؛ کاشف، میرمحمد (1393). «چالش‌های پیش روی توسعۀ ورزش همگانی در ایران و راهبردهای آن»، نشریه مدیریت ورزشی، 6 (4)، 643-655.
-  قهرمان تبریزی؛ رحیمی، ایمان؛ رضوی، سیدمحمدجواد (1396). «شناسایی و اولویت­بندی موانع توسعه و پیشرفت ورزش شنا در استان کرمان براساس فرایند تحلیل سلسله مراتبی((AHP»، مدیریت ورزشی، 9 (1)، 128-113.
-  کشکر، سارا؛ قاسمی، حمید؛ چوپانکاره، وحید (1396). «نقش روابط اجتماعی بر شرکت افراد در فعالیت‌های ورزش تفریحی در پارک‌های شهر مشهد»، دوفصلنامه مدیریت و توسعه ورزش، 6 (1)، پیاپی 10، 256-241.
-  مجله طوبی (1385). «ورزش‌های اسلامی و بایسته ‌های اخلاقی آن»، قابل دسترس در:
https://hawzah.net/fa/Magazine/View/3280/4372/35644
-  موسوی، سیدجعفر؛ اسلامی مرزنکلاته، محمدمهدی؛ خوش‌فر، غلامرضا (1393). «بررسی رابطه اعتماد اجتماعی و مشارکت ورزشی زنان در جامعه شهری ایران»، مطالعه موردی شهر گرگان، مجله آمایش جغرافیای فضا، 4 (11)، 41-62.
-  مهر (1392). شنا یک رویکرد درمانی در ذهن مردم نیست/ عدم استقبال افراد مسن از شنا، قابل دسترس در:
https://www.mehrnews.com/news/2042069
-  نادریان جهرمی، مسعود؛ هاشمی، هاجر (1388). «عوامل بازدارنده مشارکت ورزشی زنان کارمند شهر اصفهان»، پژوهش در علوم ورزشی، 23، 137-150.
-  ولی‌زاده، ابراهیم؛ ولی‌زاده، عادل (1393). بررسی رابطه مشارکت اجتماعی با انتخاب نوع ورزش، کنفرانس بین‌المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی.
-  Alexandris, K., Carrol, B. (1997)."Demographic differences in the Perception of Constraints on Recreational Sport Participation: results from a study in Greece", Leisure Science, Routledege, part of Taylor & Francis Group, Volume 16, Number 2.
-  Bayyat, M., Orabi, S. M., Abu Altaieb, M. H (2016). Life Skills Acquired in Relation to Teaching Methods Used Through Swimming Context, Asian Social Science 12(6), 223.
-  Biddle, S. J., & Mutrie, N. (2007). Psychology of physical activity: Determinants, well-being and interventions. Routledge.
-  Bragaru, M., Dekker, R., Geertzen, J. H., & Dijkstra, P. U. (2011). Amputees and sports. Sports medicine, 41(9), 721-740.
-  Braun, V. and Clarke, V. (2006) Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3 (2), 77-101. ISSN 1478-0887 Available from: http://eprints.uwe.ac.uk/11735.
-  Burke, V., Beilin, L. J., Dunbar, D., & Kevan, M. (2004). Changes in health-related behaviors and cardiovascular risk factors in young adults: associations with living with a partner. Preventive medicine, 39(4), 722-730.
-  Coalter, F. Dowers, S., & Baxter, M. (1995). "The Impact of social class and education on sports participation: Some evidence from the general Household Survey". In Roberts, K., (Ed), Leisure and Social Stratification (59-71). Leisure Studies Association, Publication No. 53.
-  Edgar L. Jackson & Karla A. Henderson (1995) Gender‐based analysis of leisure constraints, Leisure Sciences, 17,1, 31-51, DOI: 10.1080/01490409509513241
-  Fox, K. R., & Hillsdon, M. (2007). Physical activity and obesity. Obesity reviews, 8, 115-121.
-  Gentilli, J. (2011). The use of thematic maps to aid research. Contemporary Cartography. Pages 41-56 Published online: 13 Dec 2011.
-  Gilbert, D. and Hudson, S. (2000). "Tourism demand constraints: A skiing participation". Anuals of Tourism Research, 27.
-  Gratton, C., & Tice, A. (1991). The demand for sport: A two-stage econometric model estimated from the health and lifestyle survey. Discussion paper, Manchester Polytechnic, United Kingdom.
-  Higgerson, J., Halliday, E., Ortiz-Nunez, A., & Barr, B. (2019). “The impact of free access to swimming pools on children’s participation in swimming”, A comparative regression discontinuity study. Journal of Public Health, 41(2), 214-221.
-  Irwin, R., Drayer, J., Irwin, C., Ryan, T., & Southall, R. (2008). Constraints impacting minority swimming participation. Memphis: University of Memphis.
-  Jackson, E. L. (2000). “Will research on leisure constraints still be relevant in the twenty – first century?” Journal of leisure Research 32.
-  Jones, B. A., Arcelus, J., Bouman, W. P., & Haycraft, E. (2017). “Barriers and facilitators of physical activity and sport participation among young transgender adults who are medically transitioning”. International Journal of Transgenderism, 18(2), 227-238.
-  Mische Lawson, L., D’Adamo, J., Campbell, K., Hermreck, B., Holz, S., Moxley, J., & Travis, A. (2019). A Qualitative Investigation of Swimming Experiences of Children with Autism Spectrum Disorders and Their Families. Clinical Medicine Insights: Pediatrics, 13. 1-9. DoI: 1179556519872214.
-  Morrongiello, B. A., Sandomierski, M., Schwebel, D. C., & Hagel, B. (2013)." Are parents just treading water? The impact of participation in swim lessons on parents’ judgments of children's drowning risk, swimming ability, and supervision needs". Accident Analysis & Prevention, 50, 1169-1175. DOI: 10.1016/j.aap.2012.09.008
-  Nualnim, N., Parkhurst, K., Dhindsa, M., Tarumi, T., Vavrek, J., & Tanaka, H. (2012). “Effects of swimming training on blood pressure and vascular function in adults> 50 years of age”, The American journal of cardiology, 109(7), 1005-1010.
-  Petrescu, S., Piţigoi, G., & Păunescu, M. (2014). “The Effects of Practicing Swimming on the Psychological Tone in Adulthood”, Procedia-Social and Behavioral Sciences, 159, 74-77.
-  Poobalan, A. S., Aucott, L. S., Clarke, A., & Smith, W. C. S. (2012). “Physical activity attitudes, intentions and behaviour among 18–25 year olds: A mixed method study”. BMC public health, 12(1), 640.
-  Robinson, L. (2008). Keeping swimmers swimming: The capacity of swimming clubs.
-  Rogers, N. B. (1997)."Centrality of the caregiving role and integration of leisure in everyday life: A naturalistic study of older wife caregivers". Therapeutic Recreation Journal, 31(4). 230-243.
-  Santi, G., Bruton, A., Pietrantoni, L., & Mellalieu, S. (2014). “Sport commitment and participation in master’s swimmers: The influence of coach and teammates”, European Journal of Sport Science, 14(8), 852-860.
-  Sayed Ahmed, B., Lamy, M., Cameron, D., Artero, L., Ramdial, S., Leineweber, M., & Andrysek, J. (2018). “Factors impacting participation in sports for children with limb absence: a qualitative study”, Disability and rehabilitation, 40(12), 1393-1400.
-  Stodolska, M. and Yi, J. (2003). "Impacts of immigration on ethnic identity and leisure behavior of adolescent immigrants from Korea, Mexico and Poland", Journal of Leisure Research, 35.
-  Tiron, S. and Shaw, S. M. (1997). "At the center of their lives. Indo Canadian women, their families and leisure ", Journal of Leisure Research, 29(2).
-  Tobar, S. A. L., Soares, D. S., Pinto, G. H., Caetano, D. S., Lopes, A., Andrades, M. E., ... & Biolo, A. (2017). Cardiac Hypertrophy Induced by Swimming Exercise in Mice and the Cardiac Renin-Angiotensin System: The More, the Better? Circulation Research, 121(suppl_1), 1-5.
-  Torkildsen, G. (1992). Leisure and Recreation Management (3rd Edition). London- Madras: E & FN Spon.
-  Wicker, P., Hallmann, K., & Breuer, C. (2012). “Micro and macro level determinants of sport participation. Sport”, business and management: an international journal, 2 (1), 51-68.
World Health Organization. (2016). Physical activity: Fact sheet. Retrieved from: http://www.who.int/mediacentre/fact sheets/fs385/en/
-  Yu, P. and Berryman, D. L. (1996). "The relationship among self-esteem, acculturation, and recreation participation of recently arrived Chinese immigrant adolescents", Journal of Leisure Research, 28.