شناسایی و رتبه بندی عوامل موفقیت مدیران باشگاه ‌های لیگ برتر فوتبال در ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 رییس کمیته آموزش فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران

2 گروه مدیریت ورزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

10.22084/smms.2020.21566.2578

چکیده

هدف پژوهش حاضر، شناسایی و رتبه بندی عوامل موفقیت مدیران باشگاه ‌های لیگ برتر فوتبال در ایران بود. روش پژوهش توصیفی-پیمایشی و به لحاظ هدف کاربردی است که جامعه آماری آن را اعضای هیات علمی مدیریت ورزشی، کارشناسان و خبره گان باشگا ه های فوتبال و فدراسیون فوتبال تشکیل می‌دهند و که با استفاده از روش نمونه‌ گیری تصادفی ساده، تعداد 105 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. به منظور گردآوری اطلاعات از منابع کتابخانه و پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. که پس از تأیید روایی آن توسط دوازده نفر از استادان مدیریت ورزشی، پایا ی از طریق آلفای کرونباخ (893/0). پرسشنامه بین افراد نمونه توزیع گردید. داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار) بررسی شدند و در بخش آمار استنباطی از روش TOPSIS برای ارزیابی عوامل موفقیت مدیران و از روش AHP برای محاسبه وزن یا ضریب اهمیت شاخص هریک از عوامل موفقیت مدیران باشگاهی استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که در بین عوامل فردی، عدالت در رفتار با وزن178/0 در اولویت اول و نظارت و کنترل با وزن80/0 در اولویت آخر، در بین عوامل سازمانی، ثبات مدیریت با وزن 234/0در اولویت اول وچشم انداز مشترک با وزن98/0 در اولویت آخر، و در بین عوامل برون سازمانی کانون هواداران با وزن213/0 در اولویت اول و مزیت رقابتی با وزن 97/0 در اولویت آخر قرار گرفت

کلیدواژه‌ها