ارائه الگوی توسعه موفقیت مربیان فوتبال با استفاده از تئوری داده بنیاد (موردمطالعه: باشگاه‌های فوتبال لیگ دسته یک کشور)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی دکترای مدیریت ورزش/ دانشگاه آزاد

3 هیات علمی/ دانشگاه آزاد واحد جهرم

10.22084/smms.2020.21616.2588

چکیده

هدف اصلی این پژوهش ارائه الگوی توسعه موفقیت مربیان فوتبال با استفاده از تئوری داده بنیاد (موردمطالعه: باشگاه‌های فوتبال در لیگ دسته یک)می‌باشد. پژوهش حاضر بر اساس هدف از نوع تحقیقات بنیادی است و برحسب گردآوری اطلاعات اکتشافی و با استفاده از روش نظریه داده بنیاد انجام‌شده است. ابزار گردآوری داده‌ها مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. جامعه آماری متشکل از مربیان، مدیران باشگاه‌ها، ورزشکاران باسابقه و مطرح شاغل در تیم‌های لیگ یک و اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها بود، از روش نمونه‌گیری هدفمند با تکنیک گلوله برفی استفاده‌شده است. داده‌های جمع‌آوری‌شده با استفاده از کدگذاری باز، محوری و انتخابی، تجزیه‌وتحلیل شدند و الگوی نهایی استخراج گردید. بر اساس نتایج و پس از دسته بندی نهایی مفاهیم تعداد 28 مقوله فرعی به دست آمد که در 6 مقوله‌ی اصلی جایگذاری شدند. بر اساس پارادیم شش‌گانه موفقیت مربیان در پیشایندهای موفقیت مربیان، بستر و امکانات، بازدارنده ها ، استراتژی های کاربردی و پیامدهای موفقیت مربیان جمع بندی شده است.

کلیدواژه‌ها