طرح ریزی برنامه راهبردی گردشگری ورزشی مشهد با استفاده از مدل ترکیبی فیلیپس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد

2 استاد مدیریت ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانشجوی کارشناسی‌ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

تحقیق حاضر با هدف طرح‌ریزی برنامه راهبردی گردشگری ورزشی مشهد با استفاده از مدل ترکیبی فیلیپس انجام شد. روش ترکیبی مدل فیلیپس یک مدل برنامه‌ریزی استراتژیک است. بدین صورت که در ابتدا هر واحد اهداف بلندمدت خود را بیان می‌کند و سپس استراتژی‌های لازم جهت رسیدن به اهداف را مشخص می‌کند. در نهایت قبل از اجرای این استراتژی‌ها در مواجهه با عوامل داخلی و خارجی ارزیابی می­گردند و در صورت تطابق، برنامه‌ریزی برای آنها انجام می‌شود و در غیر این صورت حذف یا اصلاح می‌گردند. روش تحقیق آمیخته بود که در حوزه مدیریت راهبردی، از نوع مطالعات راهبردی بود. گردآوری داده‌ها برای تعیین اهداف تحقیق به‌صورت مطالعه اسناد و مقالات در زمینه گردشگری و برای تعیین استراتژی‌ها، روندها، توان­ ها و امکانات گردشگری مشهد توسط مصاحبه با مدیران گردشگری، متخصصان حوزه مدیریت ورزشی و مدیران خبره سازمان ­های ورزشی بود. بعد از تعیین موارد مذکور پرسشنامه ماتریس ­گونه در اختیار خبرگان قرار گرفت و پس از جمع­ آوری، 6 استراتژی به دلیل روندهای محیطی و 4 استراتژی به دلیل توانایی­ های داخلی حذف شدند. همچنین اثر روندها و امکانات بر روی استراتژی‌ها رتبه ­بندی شد. در نهایت مدل تحقیق شامل 5 هدف اصلی، 11 زیر هدف و 14 استراتژی بود که برنامه­ ریزی باید بر طبق آنها انجام شود. در یک نتیجه­ گیری کلی باید بیان کرد مشهد دارای توان­ ها و قابلیت ­های فراوانی است که امکان برنامه ­ریزی راهبردی برای توسعه گردشگری ورزشی آن وجود دارد اما باید به‌طور گسترده به آن پرداخته شود.

کلیدواژه‌ها


- بنسبردی، علی؛ رحیمی­زاده، میثم؛ اسدی، حسن؛ محمودی، احمد (1392). «ارتباط بین انگیزه­ها با رضایتمندی گردشگران پیست­های اسکی استان تهران»، مدیریت ورزشی، 5 (3)، 69-53.
- بنسبردی، علی؛ نظری ترشیزی، احمد (1397). «بررسی سبک خرید آنلاین محصولات ورزشی از شبکه‌های مجازی و فروشگاه‌های اینترنتی»، مطالعات مدیریت ورزشی، 10(52)، 117-136.
- جابری، ع؛ خزائی پول، ج؛ اسدی، ح (1397). «تأثیر کیفیت ادراک شده از مقاصد گردشگری ورزشی بر رضایت و تمایل به بازدید مجدد»، نشریه مدیریت ورزشی، 10(1)،17-32.
- خاوریان گرمسیر، امیررضا؛ ام، استاورس؛ ژاکلین، علیان (1392). «برنامه‌ریزی راهبردی توسعه گردشگری شهری با استفاده از مدل استراتژیکSOAR  (نمونه موردی شهر تفت)»، برنامه‌ریزی و آمایش فضا، 17(3)، 127-143.
- رابینز، استیفن پی و دیوید ای دی سنزو (1394). مبانی مدیریت، ترجمه سید محمد اعرابی و همکاران، تهران، دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
- رضوی، سید محمد حسین؛ حسینی، سید عماد؛ خواجه‌پور، اکرم (1392). «بررسی جاذبه‌های طبیعی اثرگذار بر توسعه گردشگری ورزشی استان مازندران»، پژوهش‌نامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، 9(17)، 15-26.
- عبداللهی، حمیدی؛ مهرزاد، آقایی؛ نجف، خبیری (1397). «تدوین و اولویت‌بندی استراتژی‌های باشگاه فولاد ماهان براساس چارچوب جامع تدوین استراتژی»، پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، 8(16)، 1-14.
- علی احمدی، علیرضا؛ فتح الله، مهدی؛ تاج الدین، ایرج (1390). نگرشی جامع بر مدیریت استراتژیک، انتشارات تولید دانش، چاپ چهاردهم، تهران.
- علی­آبادی، سمیرا؛ حسامی، شیما (1393). «امکان سنجی پیوند عملکردی اکوتوریسم و توریسم ورزشی در ایران (مطالعه موردی: استان کردستان)»، پژوهش­های کاربردی در مدیریت ورزشی، 3(3)، 55-43.
- کریم‌پور، ریحان؛ شریف، جاهد (1396). «مدیریت و برنامه‌ریزی راهبردی توسعه پایدار گردشگری استان کرمان با تأکید بر گردشگری کویر شهداد»، فصلنامه جغرافیا (برنامه‌ریزی منطقه‌ای)، 28(1)، 7-18.
- مروتی، شریف آباد؛ عزیزی، علی؛ جمشیدی، زینب (1395). «تحلیل عوامل مؤثر بر رضایت گردشگران داخلی استان یزد با استفاده از مدل دیمتل فازی»، مطالعات مدیریت گردشگری، 11(33)، 85 -104.
- معین­فرد، محمدرضا (1387). «وضعیت صنعت گردشگری ورزشی در ایران و ارائه الگوی توسعه آن»، رساله دکتری، دانشگاه تربیت معلم تهران.
- معین­فرد، محمدرضا؛ شوشی­نسب، پروین؛ کاظم­نژاد، انوشیروان (1393). «راهبرد­های توسعه گردشگری ورزشی تفریحی در ایران»، دو فصلنامه مدیریت و توسعه ورزش، (2)، 17-1.
- موسوی گیلانی، سیدرضا؛ اسدی، حس ؛ سجادی، سیدحسن (1391). «بخش‌بندی بازار گردشگری ورزشی ایران برای گردشگران خارجی و ارائه مدل بازار هدف»، مدیریت ورزشی، (12)، 60-37.
-  Brida, J.G., Deidda, M., and Pulina, M. (2014). "Tourism and transport systems in mountain environments: analysis of the economic efficiency of cableways in South Tyrol". Journal of Transport Geography, 36, 1-11.
-  Buch, T. (2007). "Resident perceptions of event impacts: Taupo and Ironman New Zealand" (Doctoral dissertation, Auckland University of Technology).‏
-  Carlisle, S., Kunc, M., Jones, E., & Tiffin, S. (2013). "Supporting innovation for tourism development through multi-stakeholder approaches: Experiences from Africa". Tourism Management, 35, 59-69.‏
-  Darbellay, F. Stock, M. (2012). "Tourism as Complex interdict plenary research". Annauls of Tourism Research, 39(1), 441–458.
-  Dimitropoulos, P. E., Vrondou, O., & Avgerinou, V. (2018). "Financial Analysis of Municipal Sport, Tourism and Cultural Organizations". In Innovative Approaches to Tourism and Leisure (pp. 363-376). Springer, Cham.‏
-  Fesenko, O. (2014). "Sport tourism as new dimension in innovation in Russia". Europäische Akademie der Naturwissenschaften e.V. Band 3.
-  Fourie J, Santana-Gallego M. (2011). "The impact of mega-sport events on tourist arrivals". Tourism management. Dec 1; 32(6), 1364 -70.
-  Ioana, M., Badulescu, A., Bac, O., and Bac, D. (2008). "Qualitative and quantitative analysis of sport tourism from the perspective of Romanian young adults". MPRA Paper, No 7641,
-  Ito, E., & Hinch, T. (2019). "Empirical research on sport tourism behaviour and experience".  (1), 72-74.‏
-  Kim S S, Agrusa J. (2008). "Segmenting Japanese tourists to Hawaii according to tour purpose". Journal of travel tourism marketing, 22(1), 63-80.
-  Kuscer, K. (2011). "Determining factors of mountain destination innovativeness." Paper presented at the TTRA 2011 European chapter conference: Creativity and Innovation in Tourism, Archamps.
-  Kuscer, K. (2012). "Modelling mountain tourism destination development with focus on innovativeness". Doctoral dissertation. University of Ljubljana.
 Kuscer, K., Mihalic, T.,  Pechlaner, H. (2016). "Innovation, sustainable tourism and environments in mountain destination development: a comparative analysis of Austria, Slovenia and Switzerland". Journal of Sustainable Tourism, 25(4), 789-504.
-  Mutana, S., Mukwada, G. (2017). "An Exploratory Assessment of Significant Tourism Sustainability Indicators for a Montane-Based Route in the Drakensberg Mountains". Journal of Sustainability 9(7), 12-2.
-  Sharpley, R., Kato, K., Horita, Y., & Yamada, Y. (2018). "Tourism development in Japan: issues and challenges-a focus on regions and communities". Tourism Planning and Development, 15(1), 1-101.‏
-  Swart, K., Tichaawa, T. M., Othy, J. D. O., & Daniels, T. (2018). "Stakeholder Perspectives of Sport Tourism Development in Gabon-A Case Study of the Africa Cup of Nations". EuroEconomica, 37(2).‏
-  Ziakas, V., & Trendafilova, S. (2018). "Event Planning and Leveraging for Sport Tourism Development: The Case of a Rural Motorcycle Event". Case Studies in Sport Management, 7(1), 11-16.‏