طرح ریزی برنامه راهبردی گردشگری ورزشی مشهد با استفاده از مدل ترکیبی فیلیپس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 استاد دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانشجو دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

4 دانشجو کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

10.22084/smms.2020.21606.2585

چکیده

تحقیق حاضر با هدف طرح ریزی برنامه راهبردی گردشگری ورزشی مشهد با استفاده از مدل ترکیبی فیلیپس انجام شد. روش ترکیبی مدل فیلیپس یک مدل برنامه ریزی استراتژیک است. بدین صورت که در ابتدا هر واحد اهداف بلندمدت خود را بیان می کند و سپس استراتژی های لازم جهت رسیدن به اهداف را مشخص می کند. در نهایت قبل از اجرای این استراتژی ها در مواجهه با عوامل داخلی و خارجی ارزیابی می‌گردند و درصورت تطابق، برنامه ریزی برای آنها انجام می شود و در غیر این صورت حذف یا اصلاح می گردند. روش تحقیق آمیخته بود که در حوزه مدیریت راهبردی، از نوع مطالعات راهبردی بود. گردآوری داده ها برای تعیین اهداف تحقیق به صورت مطالعه اسناد و مقالات در زمینه گردشگری و برای تعیین استراتژی ها، روندها، توان‌ها و امکانات گردشگری مشهد توسط مصاحبه با مدیران گردشگری، متخصصان حوزه مدیریت ورزشی و مدیران خبره سازمان‌های ورزشی بود. بعد از تعیین موارد مذکور پرسشنامه ماتریس‌گونه در اختیار خبرگان قرار گرفت و پس از جمع‌آوری، 6 استراتژی به دلیل روندهای محیطی و 4 استراتژی به دلیل توانایی‌های داخلی حذف شدند. همچینین اثر روندها و امکانات بر روی استراتژی ها رتبه‌بندی شد. در نهایت مدل تحقیق شامل 5 هدف اصلی، 11 زیر هدف و 14 استراتژی بود که برنامه‌ریزی باید بر طبق آنها انجام شود. در یک نتیجه‌گیری کلی باید بیان کرد مشهد دارای توان‌ها و قابلیت‌های فراوانی است که امکان برنامه‌ریزی راهبردی برای توسعه گردشگری ورزشی آن وجود دارد اما باید به طور گسترده به آن پرداخته شود.

کلیدواژه‌ها