تدوین استراتژی‌های توسعه فوتسال استان سلیمانیه کشور عراق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، مدیریت ورزشی، گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

2 استادیار، مدیریت ورزشی، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران

3 مربی، مدیریت ورزشی، گروه علوم ورزشی، دانشکده آموزش ابتدایی، دانشگاه گرمیان، کلار، عراق

چکیده

این پژوهش با هدف تدوین استراتژی‌های توسعه فوتسال در استان سلیمانیه کشور عراق انجام شد. پژوهش حاضر از نوع پژوهش‌های توصیفی- تحلیلی و کاربردی است. جامعه آماری پژوهش شامل اساتید گروه علوم ورزشی، مدیران و کارشناسان هیأت‌های فوتبال استان و شهرستان‌ها و مربیان و داوران برجسته استان جمعاً به تعداد 53 نفر می‌باشد. برای تعیین نمونه پژوهش از نمونه‌گیری تمام شمار استفاده شد و تمامی جامعه به مثابه نمونه انتخاب شدند (N=n). ابزار پژوهش مصاحبه و پرسشنامه‌های محقق‌ساخته براساس مبانی نظری و مطالعات مشابه بود که روایی محتوایی آنها براساس نظر متخصصان و با پایایی (89/0=Ra) مناسب تأیید شد. از آزمون فریدمن، روش وزن‌دهی، ماتریس ارزیابی عوامل درونی (IFE) و بیرونی (EFE) و ماتریس داخلی و خارجی (IE) جهت تحلیل یافته‌ها استفاده شد. تحلیل داده­ها منجر به شناسایی 8 نقطه قوت، 13 نقطه ضعف، 8 فرصت، 5 تهدید و 21 استراتژی (7 استراتژی SO، 7 استراتژی WO، 4 استراتژی ST و 3 استراتژی WT) گردید. همچنین براساس ماتریس عوامل درونی (43/2) و عوامل بیرونی (55/2) وضعیت راهبردی فوتسال استان سلیمانیه کشور عراق در منطقه WO  قرار دارد. نتایج تحلیل سوات نشان می‌دهد که ضعف‌ها بر قوت‌ها و فرصت‌ها بر تهدیدها غلبه دارد؛ بنابراین بایستی از استراتژی‌های محافظه‌کارانه (بهبود بخشیدن نقاط ضعف داخلی با بهره‌برداری از فرصت‌های موجود) استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


-   اعرابی، سیدمحمد؛ چاوشی، سیدکاظم (1389). «سبک کنترل استراتژیک و عملکرد شرکت‌های هولدینگ»، مطالعات مدیریت راهبردی، 1(1): 7-26.
-   جوادی‌پور، محمد؛ سمیعی‌نیا، مونا (1392). «تبیین موقعیت راهبردی و ارائه استراتژی توسعه ورزش همگانی در ایران»، پژوهش‌های مدیریت ورزشی و علوم حرکتی، 5: 28-15.
-   خسروی‌زاده، اسفندیار (1387). «مطالعه و طراحی برنامه استراتژیک کمیته ملی المپیک جمهـوری اسلامی ایران»، رساله برای دریافت درجه دکتری، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران.
-   رضایی، شمس‌الدین و نصیرزاده، عبدالمهدی (1397). «ضرورت تجزیه و تحلیل محیطی (SWOT) واگذاری باشگاه‌های فوتبال ایران (مطالعه موردی: باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس)»، پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی، 7(1): 105-115.
-   رضایی، شمس‌الدین؛ آقایی، فائزه؛ تراوش، منیژه؛ شریفیان، زهرا؛ ملکی، زهرا و زینوند، محمد (1396). مبانی مدیریت سازمان‌های ورزشی، ایلام: انتشارات دانشگاه ایلام، چاپ اول، 123-112.
-   رضوی، سیدمحمدحسین؛ نیازی، سیدمحمد؛ برومند، محمدرضا (1393). «طراحی و تدوین راهبرد توسعه ورزش همگانی شهر مشهد با استفاده از دید گاه علمی»، پژوهش کاربردی در مدیریت ورزشی، 1(9): 49-60.
-   رمضانی‌نژاد، رحیم؛ شفیعی، شهرام؛ رستمی، هشام (1397). «آسیب‌شناسی راهبردی فوتبال استان گیلان و تعیین استراتژی مطلوب»، مدیریت و توسعه ورزش، 7(4): 120-140.
-   زادسر، وجیهه (1397). «تدوین برنامه راهبردی استعدادیابی در ورزش قهرمانی استان فارس»، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی، دانشگاه پیام نور استان هرمزگان، مرکز پیام نور قشم.
-   سجادی، سیدنصرالله؛ خبیری، محمد؛ قائم مقامی، احسان؛ بنسبردی، علی (1395). «شناسایی و تدوین راهبردهای فدراسیون شطرنج ج.ا. ایران»، مدیریت و توسعه ورزش، 5(2): 17-33.
-   سواری، سعید؛ مهدی­پور، عبدالرحمان؛ رنجبر، روح‌الله (1394). «توصیف وضعیت ورزش همگانی استان خوزستان و تدوین راهبردهای توسعه آن»، پژوهش نامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، (21): 92-83.
-   سهرابی، پوریا (1391). «بررسی عوامل مؤثر در مشارکت کارکنان ناجا در ورزش همگانی و ارائه راهکارهای مناسب»، طرح تحقیقاتی ناجا. 102-107.
-   شفیعی، شهرام؛ رستمی، هشام؛ ممشلو، حسین؛ ده‌پناه، سمانه (1396). «تحلیل راهبردی فوتبال استان گلستان و ارائه استراتژی‌های مناسب»، مدیریت و توسعه ورزش. 6(2): 118-138.
-   صایمیان، صدیقه؛ ارغنده، رضا (1386). «بررسی جهانی شدن با نگرش بر روش SWOT»، نشریه مدیریت، 18(12): 21-27.
-   عابدی، محمد (1397). «تدوین برنامه راهبردی ورزش دانشگاه فناوری‌های نوین آمل»، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی، دانشگاه شمال. ص 84.
-   کاشف، سیدمحمد؛ سیدعامری، میرحسن؛ احمدی، مالک؛ معرفت، داریوش (1397). «بررسی مدل استراتژیک توسعه ورزش قهرمانی استان آ. شرقی»، پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی، 6 (4): 27-37.
-   گودرزی، محمود؛ نصیرزاده، عبدالمهدی؛ فراهانی، ابوالفضل؛ وطن دوست، مریم (1392). «طراحی و تدوین راهبرد توسعه ورزش همگانی استان کرمان»، مدیریت ورزشی، 17: 172-149.
-   مافی، عزت­الله؛ سقایی، مهدی (1388). «کاربرد مدل MS-SWOT در تحلیل مدیریت گردشگری: مطالعه موردی کلانشهر مشهد»، مجله جغرافیا و توسعه، (14): 50-27.
-   مسلمی، اسما؛ غفرانی، محسن؛ صابری، علی (1397). «طراحی و تدوین استراتژی توسعة ورزش‌های بومی محلی استان کرمان»، مدیریت ورزشی، 10(1): 85- 102.
-   مهدی‌زاده، رحیمه؛ اندام، رضا (1393). «راهکارهای توسعه ورزش همگانی در دانشگاه­های ایران»، مدیریت ورزشی، (2)، 38-15.
-   نظری، وحید؛ رضوی، سیدمحمدحسین و حسینی، سید عماد (1393). «طراحی و تدوین برنامه راهبردی والیبال ساحلی ایران»، مطالعات مدیریت ورزشی، (27): 63-86.
-   نیکوکار، غلامحسین؛ اعرابی، سیدمحمد؛ فرهی‌بوزنجانی، برزو؛ عیسایی، حسین (1388). «الگوی کنترل استراتژیک انسان‌محور سازمان‌های لجستیکی در شرایط صلح و جنگ»، مدیریت منابع انسانی، 1(2): 29-55.
-  Al-Sobayel, H., Al-Hazzaa, H.M., Abahussain, N.A., Qahwaji, D.M. (2015). "Gender differences in leisure-time versus non-leisure-time physical activity among Saudi adolescents", Annals of Agricultural and Environmental Medicine. 22(2): 344-348.
-  David, F. R., (2011). "Strategic management Concepts and Cases". 13th edition, publishing as Prentice Hal, New Jersey, USA. 36-61.
-  Hambrick, M.E. (2018). "Using social network analysis to investigate interorganizational relationships and capacity building within a sport for development coalition", Sport Management Review. https://doi. org/10.1016/j.smr.2018.12.002.
-  Kirchengast, S. (2014). "Physical inactivity from the viewpoint of evolutionary medicine", Sports. 2(2): 34-50.
-  Kriemadis, A. (2002). "Strategic sport management", International sports law review. 3(6): 8 -21.
-  McGillivray, D. (2018). "Sport events, space and the ‘Live City, Cities".  at: https://doi.org/10.1016/j.cities.2018.09.007.
-  Mokhtarian M, Khodayari A, Nourbakhsh M. (2014). "Identifying the opportunities and threats of sport climbing in Iran", European Journal of Experimental Biology. 4(1): 110-116.
-  Namada, J. M., Bagire, V., Aosa, E., & Awino, Z. B. (2017). "Strategic Planning Systems and Firm Performance in the Export Processing Zones", American Journal of Industrial and Business Management. (7): 487-500.
-  Teixeira, G.F., Canciglieri, J.O. (2019). "How to make Strategic Planning for Corporate Sustainability? " Journal of Cleaner Production. doi: 10.1016/j.jclepro.2019.05.063.
-  Willem, A. (2018). "Governing bodies of sport as knowledge brokers in Sport-for-All communities of practice". Sport Management Review. https://doi.org/10.1016/j.smr.2018.08.005.