تدوین استراتژی‌های توسعة فوتسال استان سلیمانیه عراق با استفاده از مدل SWOT و QSPM

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی دانشگاه ایلام

2 استادیار مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران

3 کارشناسی ارشد، مربی، مدیریت ورزشی، گروه علوم ورزشی، دانشکده آموزش ابتدایی، دانشگاه گرمیان، کلار، عراق

10.22084/smms.2019.20224.2468

چکیده

این پژوهش با هدف تدوین استراتژی‌های توسعه فوتسال در استان سلیمانیه عراق براساس مدل SWOT و QSPM انجام شد. پژوهش حاضر از نوع پژوهش‌های توصیفی- تحلیلی و کاربردی است. جامعه آماری پژوهش شامل اساتید گروه علوم ورزشی، مدیران و کارشناسان هیأت‌های فوتبال استان و شهرستان‌ها و مربیان و داوران برجسته استان جمعاً به تعداد 53 نفر می‌باشند. برای تعیین نمونه پژوهش از نمونه‌گیری تمام شمار استفاده شد و تمامی جامعه به مثابه نمونه انتخاب شدند (N=n). ابزار پژوهش مصاحبه و پرسشنامه‌های محقق‌ساخته براساس مطالعه اکتشافی و بازنویسی از مبانی و مطالعات مشابه بود که روایی محتوایی آن‌ها براساس نظر متخصصان و با پایایی (89/0= Ra ) مناسب تأیید شد. از آزمون فریدمن، روش وزن‌دهی، ماتریس ارزیابی عوامل درونی (IFE) و بیرونی (EFE) و ماتریس داخلی و خارجی (IE) جهت تحلیل یافته‌ها استفاده شد. تحلیل داده‌ها منجر به شناسایی 8 نقطه قوت، 13 نقطه ضعف، 8 فرصت، 5 تهدید و 21 استراتژی (7 استراتژی SO، 7 استراتژی WO، 4 استراتژی ST و 3 استراتژی WT) گردید. همچنین براساس ماتریس عوامل درونی (44/2) و عوامل بیرونی (55/2) وضعیت راهبردی فوتسال استان سلیمانیه عراق در منطقه WO قرار دارد. نتایج تحلیل سوات نشان می‌دهد که ضعف‌ها بر قوت‌ها و فرصت‌ها بر تهدیدها غلبه دارد؛ بنابراین بایستی از استراتژی‌های محافظه‌کارانه (بهبود بخشیدن نقاط ضعف داخلی با بهره‌برداری از فرصت‌های موجود) استفاده شود.
کلید واژه‌ها: استراتژی توسعه، فوتسال سلیمانیه، تحلیل SWOT، عوامل داخلی و خارجی

کلیدواژه‌ها