مدل‌سازی ساختاری تفسیری انتخاب روسای فدراسیون‌های ورزشی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت ورزشی،واحد کرمانشاه،دانشگاه ازاد اسلامی،کرمانشاه،ایران.

2 دانشجوی دکترای مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

3 دانشیار گروه مدیریت ورزشی،تهران ،علامه طباطبایی تهران ،ایران.

4 استادیار گروه مدیریت ورزشی،تهران پیام نور ،تهران ،ایران.

10.22084/smms.2020.21779.2611

چکیده

انتخاب مدیران شایسته در سازمان‌ها همواره از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده است. چراکه شایستگی مدیران می‌تواند در توسعه جوامع نقش مهمی ایفاء کند. بنابراین، این پژوهش کیفی باهدف طراحی مدلی بومی برای انتخاب روسای فدراسیون‌های ورزشی در کشور با اتکا به 23 مصاحبه با خبرگان در این رابطه انجام شد، همچنین از مدل‌سازی ساختاری - تفسیری برای سطح‌بندی و تعیین روابط بین شاخص‌ها مدل استفاده‌شده است. حاصل این مصاحبه‌ها، 13 شاخص اولیه بود. مدل پژوهش سه سطحی هستند، که سطح سوم شاخص تخصص لازم ورزشی متناسب با فدراسیون ورزشی، سطح دوم شامل ویژگی‌های شخصیتی، مهارت‌های ارتباطی و مهارت منابع انسانی و سطح اول عبارت‌اند از: محبوبیت و مقبولیت اجتماعی، رزومه مدیریتی در فدراسیون ورزشی، مهارت مدیریت سرمایه فکری، تعامل با رسانه، رفتار سیاسی، ویژگی‌های مدیریتی، مهارت برنامه‌ریزی، مهارت مدیریت مالی و مهارت فنون مذاکره و حل مسئله. از تحلیل میک – مک برای تشخیص نوع شاخص‌های مدل استفاده شد. نتایج تحلیل میک – مک نشان داد که بر این اساس معیار شاخص تخصص لازم ورزشی متناسب با فدراسیون ورزشی از نوع متغیرهای مستقل هستند. مابقی معیارها از نوع رابط هستند.

کلیدواژه‌ها