تأثیر سایش اجتماعی بر چابکی سازمانی با نقش واسطه ای عدالت سازمانی در بین دبیران تربیت بدنی استان آذربایجان غربی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت ورزشی دانشگاه ارومیه

2 استاد دانشگاه ارومیه

3 استادیار مدیریت دانشگاه آزاد مهاباد

10.22084/smms.2020.20582.2489

چکیده

در سالهای اخیر، رفتارهای مختلف آسیب رسان و منفی در محیطهای کار، توجه بسیاری از پژوهشگران و نظریه پردازان را به خود جلب کرده است. یکی از این رفتارهای سازمانی آسیب زا که اخیراً مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است، رفتارهای سایشی است. هدف از انجام این تحقیق بررسی تأثیر سایش اجتماعی بر چابکی سازمانی با نقش وسطه ای عدالت سازمانی بود روش پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش گردآوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی است که به شکل میدانی اجرا گردید. جامعه آماری این تحقیق دبیران و معلمان تربیت بدنی آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی شاغل، در سال تحصیلی ۹۶-۹۷ به تعداد ۸۷۹ بود. که از این تعداد بر اساس جدول گرجسی و مورگان268 نفر با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای بعنوان نمونه آماری انتخاب شدند. نتیجه تحقیق حاکی از معنی دار بودن تأثیر معکوس سایش اجتماعی بر چابکی سازمانی، تأثیر مستقیم عدالت سازمانی بر چابکی سازمانی و نیز تأثیر معکوس سایش اجتماعی بر عدالت سازمانی می باشد. و همچنین تأثیر غیر مستقیم سایش اجتماعی بر چابکی سازمانی از طریق متغیر میانجی عدالت سازمانی در سطح اطمینان 95 % می باشد و فرضیه های پژوهش تأیید می شوند.

کلیدواژه‌ها