پارادایم جهانی شدن برند لیگ برتر فوتبال ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشیار دانشگاه تهران

3 استادیار دانشگاه تهران

10.22084/smms.2020.21915.2627

چکیده

هدف: هدف اصلی این پژوهش، طراحی مدل پارادایمی جهانی‌شدن برند لیگ برتر فوتبال ایران بود.
روش‌شناسی: برای دستیابی به هدف تعیین شده مطالعه کیفی با استفاده از انجام مصاحبه‌های عمیق با نخبگان این موضوع مورد استفاده قرار گرفت. انجام مصاحبه‌ها به صورت هدفمند و به شیوه گلوله برفی ادامه یافت و در نهایت 20 نفر (18 نفر ایرانی و 2 نفر خارجی) مورد مصاحبه قرار گرفتند. سرانجام، داده‌های حاصل از مصاحبه‌ها به روش داده بنیاد و از طریق سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج: در مرحله کدگذاری باز نتایج حاصل از نشان‌های شناسایی شده و با تحلیل بیشتر یافته‌های حاصل از کدگذاری باز در 6 مقوله اصلی در پارادایم کدگذاری محوری جایگزین شدند. این مقوله‌ها شامل: شرایط علّی، شرایط زمینه‌ای، شرایط مداخله‌گر، پدیده محوری، راهبردها و پیامدها بودند.
نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌های پژوهش، ضروری است مدیران و دست‌اندرکاران فوتبال کشور با همسوئی نگرشی- رفتاری، بستر-سازی لازم جهت حرکت در مسیر جهانی‌شدن را فراهم آورند.

کلیدواژه‌ها