پارادایم جهانی شدن برند لیگ برتر فوتبال ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشیار دانشگاه تهران

3 استادیار دانشگاه تهران

چکیده

هدف: هدف اصلی این پژوهش، طراحی مدل پارادایمی جهانی‌شدن برند لیگ برتر فوتبال ایران بود.
روش‌شناسی: برای دستیابی به هدف تعیین شده مطالعه کیفی با استفاده از انجام مصاحبه‌های عمیق با نخبگان این موضوع مورد استفاده قرار گرفت. انجام مصاحبه‌ها به صورت هدفمند و به شیوه گلوله برفی ادامه یافت و در نهایت 20 نفر (18 نفر ایرانی و 2 نفر خارجی) مورد مصاحبه قرار گرفتند. سرانجام، داده‌های حاصل از مصاحبه‌ها به روش داده بنیاد و از طریق سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج: در مرحله کدگذاری باز نتایج حاصل از نشان‌های شناسایی شده و با تحلیل بیشتر یافته‌های حاصل از کدگذاری باز در 6 مقوله اصلی در پارادایم کدگذاری محوری جایگزین شدند. این مقوله‌ها شامل: شرایط علّی، شرایط زمینه‌ای، شرایط مداخله‌گر، پدیده محوری، راهبردها و پیامدها بودند.
نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌های پژوهش، ضروری است مدیران و دست‌اندرکاران فوتبال کشور با همسوئی نگرشی- رفتاری، بستر-سازی لازم جهت حرکت در مسیر جهانی‌شدن را فراهم آورند.

کلیدواژه‌ها


- استراس، آنسلم و کوربین، جولیت (1387). اصول روش تحقیق کیفی: نظریه مبنایی؛ رویه­ها و شیوه­ها، ترجمه بیوک محمدی، تهران: انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 101.
- بازرگان، عباس (1387). مقدمه­ای بر روش­های تحقیق کیفی و آمیخته: رویکردهای مختلف در علوم رفتاری، تهران: انتشارات پایدار،  85.
- خداداد حسینی، سید حمید؛ رضوانی، مهران (1395). مدیریت جامع برند: مکاتب، ارزش­گذاری و توسعه برند ملی، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
- دانایی‌فرد، حسن؛ مظفری، زینب (1387). «ارتقاء روایی و پایایی در پژوهش‌های کیفی مدیریتی: تأملی بر استراتژی‌های ممیزی پژوهشی»، پژوهش‌های مدیریت، 1 (1)، 162-131.
- رسولی، مهدی؛ خبیری، محمد؛ الهی، علیرضا؛ آقایی، نجف (1395)، «عوامل و چالش‌های درونی مدیریت برند باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال ایران»، مطالعات مدیریت ورزشی، 8 (35)، 66-51.
- سجادی، سیدنصراله؛ خبیری، محمد؛ علیزاده گلریزی، ابوالفضل (1392). «عوامل مؤثر بر وفاداری هواداران به برند تیم­های پرطرفدار لیگ حرفه‌ای فوتبال ایران»، مطالعات مدیریت ورزشی (پژوهش در علوم ورزشی)، 5 (18)، 99-81.
- کازرونی، علیرضا؛ اصغرپور، حسین؛ خضری، اوین (1395). «بررسی اثر تحریم‌های اقتصادی بر ترکیب شرکای عمده تجاری ایران طی دوره 1392-1371»، پژوهشنامه بازرگانی، 20 (79)، 34-1.
- هومن، حیدرعلی (1389). راهنمای عملی پژوهش کیفی، تهران: انتشارات سمت، 20-18.
-  Baena, V. (2016). “Online and mobile marketing strategies as brand love drivers in sports teams: Findings from Real Madrid”, International Journal of  Sport Marketing & Sponsership.2016. 17 (3), 1-18.
-  Baena, V., (2017). “Global marketing strategy in professional sports: Lessons from FC Bayern Munich”, Soccer & Society, 14 (7): 1-16.
-  Bauer HH, Sauer NE, Schmitt P. (2005). “Customer-based brand equity in the team sport industry: Operationalization and impact on the economic success of sport teams”, European Journal of Marketing, 39(5/6): 496-513.
-  Biscaia, R., Correia, A., Ross, S., Rosado, AF., Maroco, J., (2013). “Spectator-based brand equity in professional soccer”, Sport Marketing Quarterly, 22, 20-32.
-  Brannagan, PM., Giulianotti, R., (2015). “Soft power and soft disempowerment: Qatar, global sport and football’s 2022 World Cup finals”, Leisure studies, 34(6), 703-19.
-  Bubalo, A., (2013). “Football Diplomacy Redux: The 2015 Asian Cup And Australia‘S Engagement With Asia, Sydney: Lowy Institute For International Policy.
-  Chanavat, N., (2017). “French football, foreign investors: global sports as country branding”, Journal of Business Strategy, 38(6), 3-10.
-  Chanavat, N., Desbordes, M. and Lorgnier, N. (2017). Handbook of Football Marketing, Routledge, Abingdon, Oxon.
-  Cheng, JM., Blankson, C., Wu, PC., Chen, SS., (2005). “A stage model of international brand development: The perspectives of manufacturers from two newly industrialized economies—South Korea and Taiwan”, Industrial Marketing Management, 34(5): 504-514.
-  Couvelaere, V., & Richelieu, A. (2005). “Brand strategy in professional sports: The case of French soccer teams”, European Sport Management Quartely, 5(1), 23-46.
-  DaSilva, E. C., & Las Casas, A. L., (2017). “Sport fans as consumers: An approach to sport marketing”, British Journal Of Marketing Studies, 5(4), 36-48.
-  Desbordes, M., (2006). “New directions for marketing in football. International Journal of Sports”, Marketing & Sponsorship, 7(3), 151-153.
-  Foer, F., (2006). “The goals of globalization”, Foreign Policy, 1(153), 86.
-  Grix, J., Houlihan, B., (2014). “Sport’s mega-events as part of a nation's soft power strategy: the cases of Germany (2006) and the UK (2012)”, The British journal of politics and international relations, 16(4): 572-96.
-  Hill, JS., & Vincent, J., (2006). “Globalisation and sports branding: the case of Manchester United”, International Journal of Sports Marketing and Sponsorship, 7(3), 213-230.
Hinson, R.E.Osabutey, E.Kosiba, J.P. and Asiedu, F.O. (2020), "Internationalisation and branding strategy: A case of the English Premier League’s success in an emerging market", Qualitative Market Research, Vol. ahead-of-print No. ahead-of print. https://doi.org/10.1108/QMR-12-2017-0188.
-  Ludvigsen, J.A.L. (2020). “The Premier League-globalization nexus: notes on current trends, pressing issues and inter-linked “-ization” processes”, Managing Sport and Leisure, 25, 1-2, 37-51.
-  Mizik, N., & Jacobson, R. (2008). “The financial value impact of perceptual brand attributes”, Journal of Marketing Research, 45(1), 15-32.
-  Nye, J., (2004). “Soft power and American foreign policy”, Political science quarterly, 119(2), 255-70.
-  Pyun, DY., Kwon, HH., Lee, CW., (2011). “The influences of perceived brand quality and ethnocentrism on consumption patterns of a global sports brand: the case of Korean college students”, International Journal of Sports Marketing and Sponsorship, 13(1),18-32.
-  Ratten, V., & Ratten, H. (2011). “International sport marketing: practical and future research implications”, Journal of Business & Industrial Marketing, 26(8): 614-620.
-  Richelieu, A. and Desbordes, M. (2009) ‘Football teams going international - The strategic leverage of branding’, Journal of Sponsorship, Vol. 3, No. 1, 10-22.
-  Richelieu, A., (2016). “Sport teams' brands going international: The ‘Integrated Marketing Strategy on the Internationalisation in Sport’ (IMSIS)”, Journal of Brand Strategy, 5(2), 218-231.
-  Richelieu, A., Desbordes, M., (2013). “Sports teams and equipment manufacturers going international: The strategic leverage of co-branding”, Sport, Business and Management: An International Journal, 3(1), 63-77.
-  Richelieu, A., Lessard, S., (2014). “Long gone the glory days”, Sport, Business and Management, An International Journal. 41 (4), 284-297.
-  Richelieu, A., Pawlowski, T. and Breuer, C. (2011), “Football brand management: Minor League vs Champions League”, Journal of Sponsorship, Vol. 4 No. 2, 178-189.
-  Schuiling, I., & Kapferer, J.N., (2004). ‘Executive insights: real differences between local and international brands: strategic implications for international marketers’, Journal of International Marketing, 12(4), 97-112.
-  Sondaal, T., (2013). “Football’s grobalization or globalization? The lessons of Liverpool Football Club’s evolution in the Premier League era”, Soccer & Society, 14(4), 485-501.
-  Steenkamp, J., (2014). “How global brands create firm value: the 4V model”, International Marketing Review, 31(1), 5-29.
-  Stride, H., & Lee, S. (2007). “No Logo? No Way. Branding in the Non-Profit Sector”, Journal of Marketing Management, 23(1-2), 107-122.
-  Thibault, L., (2009). “Globalization of sport: An inconvenient truth”, Journal of sport management, 23(1), 1-20.
-  Wertheim, L.J., (2004). “The whole world is watching”, Sports Illustrate , 100 (24), 72–86.