الگوی ارتباطی توسعه تکریم ارباب رجوع در وزارت ورزش و جوانان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت ورزشی، دانشکده هنر و معماری، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

2 استادیار گروه مدیریت ورزشی، دانشکده هنر و معماری، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت ورزشی، دانشکده هنر و معماری، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

10.22084/smms.2020.21671.2593

چکیده

پژوهش حاضر با هدف الگوی ارتباطی توسعه تکریم ارباب رجوع در وزارت ورزش و جوانان طراحی و اجرا گردید. روش پژوهش حاضر آمیخته (کیفی-کمی) بود. جامعة آماری پژوهش شامل نخبگان در حوزة پژوهش بودند که بدین منظور تعداد 14 نفر بر حسب روش نمونه‌گیری هدفمند به عنوان نمونة پژوهش مشخص گردیدند. ابزار گردآوری پژوهش شامل پرسشنامة محقق‌ساخته و مصاحبةنیمه‌ساختاریافته بود. روایی پرسشنامه با توجه به نظر خبرگان مورد بررسی قرار گرفت. همچنین پایایی این پرسشنامه با استفاده از روش محاسبة آلفای‌کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت (85/0= α). در قسمت تجزیه و تحلیل کمی پژوهش، از روش دیمتل استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که 7 عامل کلی به عنوان عوامل زیرساخت‌های فنی، توانمندی کارکنان و مدیران، قوانین و مقررات سازمانی، انگیزش، عوامل فرهنگی، جنبه‌های حمایتی و جنبه‌های سازمانی به عنوان عوامل مؤثر بر توسعة تکریم ارباب رجوع در وزارت ورزش و جوانان شناسایی گردید. با توجه به نتایج مشخص گردید که جنبه‌های حمایتی (478/1=اثر شبکه) و عوامل فرهنگی (893/0=اثرشبکه) به عنوان عوامل علی و عوامل توانمندی مدیران و کارکنان (139/0- = اثرشبکه)، زیرساخت‌های فنی (142/0- = اثرشبکه)، قوانین و مقررات (169/0- = اثرشبکه)، انگیزش (888/0-= اثرشبکه) و جنبه‌های سازمانی (033/1-= اثرشبکه) به عنوان عوامل معلولی مشخص گردید.

کلیدواژه‌ها