اثر مؤلفه های کیفیت زندگی بر فلات شغلی و بی تفاوتی سازمانی کارکنان کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

2 دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه رازی کرمانشاه

3 استاد مدیریت ورزشی دانشگاه کردستان

10.22084/smms.2018.16702.2223

چکیده

هدف این پژوهش بررسی اثر مؤلفه های کیفیت زندگی کاری بر فلات شغلی و بی تفاوتی سازمانی کارکنان کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران بود. روش پژوهش حاضر توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری تحقیق، تمام کارمندان اداری کمیته ملی المپیک (88N=) بودند و نمونه به صورت کل شمار در نظر گرفته شد. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه های استاندارد کیفیت زندگی کاری والتون (1973)، بی تفاوتی سازمانی دانایی فرد و همکاران (1385) و پرسشنامه فلات شغلی دونالد آلفرد (2008) بود که پایایی آن ها به ترتیب 87/0، 93/0 و 75/0 تعیین شد. برای تحلیل داده ها و برازش مدل از مدل یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار PLS Smart استفاده شد.
یافته ها نشان داد، مؤلفه های کیفیت زندگی کاری شامل: جبران منصفانه، توسعه منابع انسانی، وابستگی اجتماعی و فضای کلی زندگی بر بی تفاوتی سازمانی تأثیر منفی و معنی داری دارد اما متغیرهای شرایط کاری، فرصت رشد و توسعه، انسجام اجتماعی و قانون گرایی با بی تفاوتی سازمانی اثر معنی داری مشاهده نگردید. همچنین مؤلفه های جبران منصفانه و قانون گرایی، تأثیر منفی و معنی داری بر فلات شغلی دارد به عبارتی هر اندازه دو مؤلفه فوق افزایش یابد میزان فلات شغلی در بین کارکنان کاهش می یابد، بین سایر مؤلفه ها اثر معنی داری مشاهده نگردید. بنابراین پیشنهاد می شود سازمان ها از طریق بهبود کیفیت زندگی کاری، شرایط را برای کاهش بی تفاوتی و فلات شغلی کارکنان در سازمان فراهم کنند.

کلیدواژه‌ها