دوره و شماره: دوره 11، شماره 22، دی 1400 

مقاله پژوهشی

ارائه مدل توانمندسازهای تفکر استراتژیک در وزارت ورزش و جوانان

صفحه 1-9

10.22084/smms.2021.22007.2640

سعید نصرالهی؛ مظفر یکتایار؛ کورش ویسی؛ مژگان خدامرادپور


فرا تحلیل چهار دهه موانع و چالش‌های ارتقاء زنان در مدیریت کشور

صفحه 67-84

10.22084/smms.2021.23002.2721

زهرا جامی عابد مقدم؛ حسن فهیم دوین؛ حسین پیمانی زاده؛ محمد رضا اسماعیل زاده قندهاری


طراحی مدل اندازه گیری توانمند سازی مربیان کشتی

صفحه 85-97

10.22084/smms.2021.23014.2724

علیرضا رحمتی تبریزی؛ عیاس خدایاری؛ مهدی کهندل؛ سید نعمت خلیفه


توسعه پدافند غیرعامل در ورزش کشور (با رویکرد کیفی)

صفحه 141-159

10.22084/smms.2021.23210.2751

مینا ارجمند؛ حمید جنانی؛ محمدرحیم نجف زاده؛ جعفر برقی مقدم؛ امیر دانا


ارائه مدل مشارکت اجتماعی سلبریتی های ورزشی

صفحه 181-197

10.22084/smms.2021.23288.2759

مرضیه خلیفه سلطانی؛ محمود گودرزی؛ امین دهقان قهفرخی