ارائه مدل توانمندسازهای تفکر استراتژیک در وزارت ورزش و جوانان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت ورزشی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

2 استادیار گروه مدیریت ورزشی واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

3 استادیار گروه مدیریت ورزشی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل توانمندسازهای تفکر استراتژیک در وزارت ورزش و جوانان طراحی و اجرا گردید. روش پژوهش حاضر پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی مدیران وزارت ورزش و جوانان کشور در سطوح مدیریتی ارشد بود. ابزار گردآوری اطلاعات در پژوهش حاضر پرسشنامه دهیر و دهیر (2020) بود. به‌منظور تجزیه و تحلیل داده­های پژوهش از روش مدل سازی ساختاری تفسیری استفاده شد. کلیه روند تجزیه ­و تحلیل داده ­های پژوهش حاضر در نرم‌افزارهای اس پی اس اس و میک مک انجام شد. مطابق با نتایج روش مدل‌سازی ساختاری تفسیری مشخص گردید که بینش استراتژیک و آگاهی سازمانی در سطح اول، تفکر انتقادی، تفکر چابک و تفکر واگرا در سطح دوم و پویایی، دانش، فرصت­ طلبی هوشمندانه و ذهنیت نمایی در سطح سوم مشخص گردید. نتایج پژوهش همچنین نشان داد که تفکر چابک، فرصت­ طلبی هوشمندانه و ذهنیت­ نمایی در بخش مستقل کلیدی، پویایی، تفکر انتقادی، دانش و تفکر واگرا در بخش مستقل و نهایتاً بینش استراتژیک و آگاهی سازمانی در بخش پیوندی دسته ­بندی شدند.

کلیدواژه‌ها


 • قاسمی، محمود (1393). «مقاله آینده را پیش‌بینی نکنید آن را بسازید، انجمن مدیریت ایران»، کنفرانس بین‌المللی استراتژیک تهران دوماهنامه آذر و دی، 32 -38.
 • قربان‌پور، احمد؛ میرزایی چابکی، محسن؛ نژادثانی، عباس (1388). «شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر تفکر استراتژیک با بکارگیری رویکرد فرآیند تحلیل شبکه­ای فازی»، چهارمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت استراتژیک، تهران، 26 دی ماه 1388، شناسه (COI) مقاله: ICSM04_043.
 • هادی‌زاده مقدم، اکرم؛ نکویی‌زاده، مریم؛ میرزاده، لیلا (1389). «نقش تئوری پیچیدگی در تحول سازمان‌ها»، نشریه تدبیر، شماره 216، 30-35.
 • Alatailat, M., Elrehail, H., & Emeagwali, O. L, (2019). “High performance work practices, organizational performance and strategic thinking”. International Journal of Organizational Analysis, 3: 370-395.
 • Alomari, Z. (2020). “Does human capital moderate the relationship between strategic thinking and strategic human resource management”. Management Science Letters, 3: 565-574.‏
 • Altan, E. (2018). “Perceptions of educational managers on reflective thinking, strategic thinking and entrepreneurship”. Quality & Quantity, 2: 1219-1233.‏
 • Al-Zu'bi, H. A. (2016). “Strategic Thinking Competencies and their Impact on Strategic Flexibility”. Journal of Current Research in Science, 1: 35-39.
 • Amoozad Khalili, H., Maleki, A., Ramezani, H., & SedighiGariz, S. (2010). “Developing Strategic Thinking Based on Multi Layer Methodology” 4th International Conference on Strategic Management, Tehran: CIVILICA (http://www.civilica.com/Paper-ICSM04- ICSM04_040.html).
 • Arayesh, M. B., Golmohammadi, E., Nekooeezadeh, M., & Mansouri, A. (2017). “The effects of organizational culture on the development of strategic thinking at the organizational level. International Journal of Organizational Leadership”, 2: 261-275.
 • Cole, M. L., & Stavros, J. M. (2019). “SOAR: a framework to build positive psychological capacity in strategic thinking, planning, and leading”. In Theoretical Approaches to Multi-Cultural Positive Psychological Interventions, 3: 505-521.
 • Dhir, S., & Dhir, S. (2020). “Modeling of strategic thinking enablers: a modified total interpretive structural modeling (TISM) and MICMAC approach”. International Journal of System Assurance Engineering and Management, 1: 175-188.‏
 • Fairholm MR. (2009). “Leadership and organizational strategy”. Innov J, 1: 1–16.
 • Goldman, E, & Scott, A. R. (2016). “Competency models for assessing strategic thinking”. Journal of Strategy and Management, 3: 258- 280.
 • Graetz, F. (2002). “Strategic thinking versus strategic planning: towards understanding the complementarities”. Management decision, 5: 456-462.
 • Haycock K. (2012). “Strategic thinking and leadership”. Libr Leadersh Manag, 3: 1–23.
 • Jurse M, Vide RK. (2010). “Strategic thinking as a requisite management tool formanaging international marketing in turbulent times. In:An enterprise odyssey. International conference proceedings. University of Zagreb, Faculty of Economics and Business, 2: 11-51.
 • Kaufman, R., Oakley-Brown, H., Watkins, R., & Leigh, D. (2003). Strategic Planning For Success: Aligning People, Performance, and Payoffs. Pfeiffer.
 • Kettunen, P., Heino, H., Rasinkangas, J., & Jauhiainen, J. S. (2020). “Addressing Local Sustainability: Strategic Thinking in the Making”. Scandinavian Journal of Public Administration, 2: 21-41.‏
 • Kheirabadi, M. A., Jafari, M. H., Alizadeh, F., Basiri, Z., & Oveisi, K. (2019). “Making an entity-relationship model of the knowledge management process with strategic thinking”. Revista Latinoamericana de Hipertension, 1: 55-61.‏
 • Lawrence, E. (1999). Strategic Thinking. Personnel Development and Resourcing Group. Public Service Commission of Canada.
 • Liedtka, J. M. (1998). “Strategic thinking: can it be taught?” Long range planning, 1: 120-129.
 • Lindgren, M., & Bandhold, H. (2003). Scenario Planning: The link between future and strategy, New York, NY: Palgrave Macmillan.
 • Markides C. (2012). “Think again: fine-tuning your strategic thinking”. Lond Bus Sch Rev, 4: 80–85.
 • Nickols, F. (2016). “Strategy, strategic management, strategic planning and strategic thinking”, Management Journal, 1: 4-7.‏
 • Shaik, A. S., & Dhir, S. (2020). “A meta-analytical review of factors affecting the strategic thinking of an organization”. Foresight, 2: 144-177.
 • Shaheen K, Ali Q, Shah SH. (2012). “Towards a hybrid model of strategic thinking: revisiting the paradox of strategy development versus design”. Kuwait Chapter Arab J Bus Manag Rev, 1: 166-187.
 • Watson, G. (2019). “Using the Kano Model as a Basis for Strategic Thinking”. The Journal for Quality and Participation, 3: 8-14.‏
 • Weaver GJ. (2014). “Teaching ‘‘cause and effect’’, in business schools: a pathway to improved strategic thinking skills”. Acad Educ Leadersh J, 3: 111-135
 • Wechsler SM, Saiz C, Rivas SF, Vendramini CMM, Almeida LS, Mundim MC, Franco A. (2018). “Creative and critical thinking: Independent or overlapping components?”. Think Skills Creat, 27: 114–122.