طراحی مدل دیپلماسی فوتبال و روابط بین المللی در ایران از دیدگاه صاحب نظران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

2 استادیار گروه تربیت بدنی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران

3 دانشیار گروه علوم سیاسی و روابط بین‌الملل، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران

چکیده

هدف از انجام این تحقیق طراحی مدل نقش فوتبال در دیپلماسی و کسب جایگاه بین‌المللی در ایران بود. این مطالعه به روش آمیخته یا ترکیبی و از نوع طرح­ های تحقیق متوالی اکتشافی بود که در دو مرحله پیاپی انجام شد. مرحله کیفی؛ روش نمونه­ گیری هدفمند و گلوله برفی و از مصاحبه عمیق به‌عنوان ابزار جمع‌آوری اطلاعات استفاده شد. جامعه آماری مورد نظر این تحقیق در فاز نخست کلیه‌ی افراد دست‌اندرکار، تصمیم‌گیرندگان و سیاست‌گذاران در ورزش کشور و همچنین مسئولین اجرایی در دستگاه دیپلماسی بود. حجم نمونه در فاز اول در ادامه تحقیق و برحسب مصاحبه ­های انجام‌شده و زمان رسیدن به‌کفایت مصاحبه مشخص شد که در مجموع با 16 نفر از خبرگان مصاحبه انجام شد. مرحله کمی؛ مطالعه به روش مدل‌سازی معادله ساختاری بود، جامعه آماری در این مرحله دو بخش است: بخش اول کلیه اعضای هیئت ‌علمی کشور در رشته مدیریت ورزشی که در شهریور ماه سال 1398، از 180 نفر تجاوز نمی­کردند، بخش دوم شامل مدیران ستادی وزارت ورزش و جوانان و مدیران فدراسیون­ های ورزشی که تعداد آن ها 190 نفر برآورد گردید. حجم نمونه در این دو بخش ‌بر اساس جدول کرجسی و مورگان و به ترتیب برابر با 123 و 127 نفر تعیین و نمونه ­گیری به‌صورت تصادفی ساده و در دسترس به انجام رسید. نتایج تحقیق نشان داد که دیپلماسی فوتبال در هشت موضوع؛ توسعه سیاسی، توسعه فرهنگی، توسعه رسانه، توسعه صلح و دوستی، توسعه اقتصادی، توسعه گردشگری، توسعه وحدت و هویت ملی و کسب جایگاه بین­ المللی تأثیرگذار می‌باشد.
 

کلیدواژه‌ها


 • آزاد ارمکی، تقی (1389). «مشخصات فوتبال امروز»، مجله آیین، شماره 30 و 31.
 • اصغری ثانی، حسین و رنجکش، محمدجواد (1393). «نقش عوامل نرم­افزاری در تحول منزلت ملی قطر (1995-2011)»، دو فصلنامه مطالعات قدرت نرم، شماره
 • انورالخوالی، امین (1381). ورزش و جامعه، ترجمه­ی حمیدرضا شیخی. تهران: انتشارات سمت.
 • باقری، مجتبی؛ قدیمی، بهرام (1396). «بررسی اثرات فرهنگی اجتماعی توسعه ورزش در ایران با تأکید بر ورزش فوتبال»، مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران، سال 9، شماره 2: 103-117.
 • ترابی، تقی (1394). «روش­های نوین تأمین مالی باشگاه­های فوتبال در کشورهای توسعه‌یافته و بررسی تطبیقی آن با کشورهای در حال‌توسعه»، فصلنامه دانش سرمایه‌گذاری، شماره 13.
 • شجیع، رضا (1394). «رویکردها و نظریه­های نوین در جامعه‌شناسی فوتبال»، شرکت نشر نقد افکار.
 • شریعتی، مهدی؛ گودرزی، محمود (1396). «مدل‌سازی ساختاری (SEM) مؤلفه‌های دیپلماسی ورزش در توسعه‌ی روابط بین‌الملل جمهوری اسلامی ایران»، رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی، دوره 5، شماره 16: 89-104.
 • زرگر، افشین (1394). «ورزش و روابط بین‌الملل: جنبه­های مفهومی و تئوریک»، فصلنامه تخصصی علوم سیاسی، سال 11، شماره 31: 7-48.
 • داوری اردکانی، رضا (1388). «جهان ما چه نیازی به فوتبال دارد؟» نشریه فلسفه، شماره 46: 4-8.
 • فاضلی، نعمت‌اله (1386). «بازنمایی فوتبال یا واقعیت؟» فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات، ش 1: 81-109.
 • صباغیان، علی (1394). «دیپلماسی ورزش»، مطالعات فرهنگ- ارتباطات، شماره
 • محمدپور، احمد (1389). «روش­های تحقیق ترکیبی به‌عنوان سومین جنبش روش‌شناختی: مبانی نظری و اصول عملی»، نشریه جامعه­شناسی کاربردی (مجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان)، دوره 21، شماره 2: 100-77.
 • نوری، داوود (1397). طراحی الگوی دیپلماسی فوتبال در ایران. رساله دکتری رشته جامعه‌شناسی ورزش، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، گروه جامعه‌شناسی ورزش.
 • Benghida, Sonia. (2014). "World Cup Football in International Relations: The 2009 Algerian-Egyptian football conflict". International Journal of Innovation and Applied Studies. ISSN 2028-9324, 9(1): 234-238.
 • Blatter, J. (2009). Football has a socio-cultural dimension. August 12, viewed on April 29th, 2011.
 • Boniface, P (2013). Football & Mondialisation. Paris: Armand Colin.
 • Bubalo, A. (2013). Football Diplomacy Redux: The 2015 Asian Cup and Australia‟s Engagement with Asia. Lowy Institute for International Policy, Mar. 2013. Web. 20 Mar. 2013.
 • De Bosscher V., De knop, Van Bottenburg, M., Shibi, S., & Bingham, J. (2009). "Explaining International Sporting Success".An International Comparison of Elite Sport Systems and Policies in Six Countries. Sport Management Review, Elsevier, and 12(3).
 • Eden, J. (2013). Soccer and International Relations. Can Soccer Improve International Relations? Major Research Paper: university of Ottawa.
 • Jame, R., & Kruger, K. (1999). The International Politics of Sport in the Twentieth Century. London: Taylor and Francis Group.
 • Kavetsos G. (2010). "National Well-Being and International Sport Events". Journal of Economic Psychology: 31(2).
 • Kessler, D. (2009). “The Citizens Affairs: Sports and Tourism in Post-1998 United States-Iran Relations”, Stanford Journal of International Relations, 1(1).
 • Knott, B., Swart, k., & Visser, W. (2015). "The impact of sport meaga-events on the quality of life for host city residents: reflections on the 2010 fifa world cup, Africa". Journal of Hospitality. Tourism and Leisure 4(1).
 • Loy, J., Booth, D. (2004). Social structure and social theory in Richard, Giulianotti. Sport and Modern Social Theorists. Palgrave Macmillan.
 • Merkel, U. (2008). "The politics of sport diplomacy and reunification in divided Korea: One nation, two countries and three flags". International Review for the Sociology of Sport, 43(3): 289-311.