مدلسازی ابعاد اکوسیستم کارآفرینی ورزشی در استان‌ها (موردنگاری: استان خراسان رضوی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 استادیار مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

4 دانشجوی دکترای مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

اکوسیستم کارآفرینی رویکردی نوین برای توسعه و بهبود اقتصاد در صنایع از جمله صنعت ورزش هست. با توجه به این‌که اکوسیستم‌های کارآفرینی در هر منطقه قابل تقلید نیستند و در توسعه کارآفرینی باید مزیت‌های هر منطقه‌ای به‌صورت جداگانه مورد توجه و بررسی قرار بگیرد، لذا هدف از انجام پژوهش حاضر مدل‌سازی ابعاد اکوسیستم کارآفرینی ورزشی در استان‌ها بود که این پژوهش در استان خراسان رضوی انجام شد. جامعه آماری شامل اساتید مدیریت ورزشی، مدیران و صاحبان کسب ‌و کارهای ورزشی و کارآفرینان در صنعت ورزش خراسان رضوی بودند که به‌‌صورت تصادفی و با استفاده از فرمول کوکران 130 پرسشنامه در بین جامعه آماری توزیع شد که در نهایت تعداد 106 پرسشنامه قابل ‌بررسی بودند. از نرم‌افزار اسمارت پی ال اس نسخه 2 نیز برای مدل‌سازی معادلات ساختاری استفاده گردید. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه توسط خبرگان تأیید شد و آلفای کرونباخ تمام عوامل بالاتر از 7/0 بوده که نشان از ثبات بالای پرسشنامه دارد، پایایی مدل نیز در تمام عوامل قابل ‌قبول بوده است. در نهایت در بین ابعاد اکوسیستم کارآفرینی در ورزش، بیشترین اثرگذاری مربوط به سرمایه انسانی با ضریب مسیر 779/0 بعد از آن سرمایه مالی (76/0) و به ترتیب حمایت (753/0)، بازار (746/0)، فرهنگ (678/0) و سیاست (65/0) به ‌دست آمد. اکوسیستم کارآفرینی ورزشی استان خراسان رضوی برگرفته از عوامل نامبرده می‌باشد؛ پس می‌توان نتیجه گرفت کارآفرینی ورزشی برای خود متکی بودن، نیازمند اکوسیستم است؛ به ‌طوری‌ که ابعاد مختلف بتوانند با همدیگر رشد کنند و متقابلاً تقویت شوند. با تمرکز بر نگاه سیستمی به این عوامل می‌توان در رشته تربیت‌بدنی و به ‌صورت کلی‌تر در صنعت ورزش، بیکاری را کاهش و وضعیت اقتصادی را بهبود بخشید.

کلیدواژه‌ها


 • ابراهیمی، عبدالحسین؛ خطیبی، امین؛ مهدی‌پور، عبدالرحمن؛ مرعشیان، سیدحسین (2020). «تأثیر صادرات کالاهای ورزشی بر رشد اقتصادی ایران و برخی کشورهای در حال‌ توسعه»، نشریه مدیریت ورزشی, 12 (1)، 1-10.
 • ابراهیمی، آیت‌الله؛ سیف‌الله، مراد (1394). «مفهوم شناسی و زمینه‌یابی بانکداری مقاومتی در اقتصاد ایران»، 71، (2).
 • برومند، محمدرضا؛ همتی‌نژاد، مهرعلی؛ رمضانی‌نژاد، رحیم؛ رضوی، سیدمحمدحسین؛ ملک‌اخلاق، اسماعیل (2011). «بررسی موانع اشتغال فارغ‌التحصیلان رشته تربیت‌بدنی و علوم ورزشی‌ ایران»، پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، 7 (14): 51-72.
 • توکلی، محمد؛ ضیا، بابک؛ سخدری، کمال (2019). «شناسایی و اولویت‌بندی ابعاد اکوسیستم کارآفرینی شهرهای بندری و نقش آن در مدیریت شهری (مطالعه موردی شهرهای بندری استان خوزستان)»، مطالعات مدیریت شهری، 11 (38): 59-71.
 • داوری، علی؛ سفیدبری، لیلا؛ باقرصاد، وجیه (2017). «عوامل اکوسیستم کارآفرینی ایران بر اساس مدل آیزنبرگ»، فصلنامه علمی پژوهشی توسعه کارآفرینی، 10 (1): 101-120.
 • رضایی، بیژن؛ نادری، نادر؛ سلیمانی، معین (2020). «راهبردهای توسعه اکوسیستم کارآفرینی در نواحی روستایی شهرستان کرمانشاه»، فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی، 9 (31): 67-94.
 • صنعت‌خواه، علیرضا (1388)، «بررسی عوامل مؤثر بر بیکاری فارغ التحصیلان»، مجله کار و جامعه، 109.
 • نگهداری، فاطمه؛ قهرمان‌تبریزی، کوروش؛ شریفیان، اسماعیل؛ بیابانی، حسن (1398). «شناسایی و رتبه‌بندی ابعاد اکوسیستم کارآفرینی ورزشی در ایران»، نشریه مطالعات مدیریت ورزشی، 11 (57): 79-104.
 • جلالی‌فراهانی، مجید؛ علی‌دوست‌قهفرخی، ابراهیم (2010). «بررسی دلایل و انگیزه‌های حضور فارغ‌التحصیلان رشته‌های غیر تربیت ‌‌بدنی در مقطع کارشناسی ارشد تربیت‌بدنی»، نشریه مدیریت ورزشی، 2(7).
 • فرهمند‌مهر، عباس؛ شریفی‌فر، فریده؛ نیک‌‌بخش، رضا (2019). «طراحی و تبیین چارچوب اکوسیستم کارآفرینی در ورزش»، مدیریت و توسعه ورزش، 8 (1): 64-83.
 • قمبرعلی، رضوان؛ آگهی، حسین؛ علی‌بیگی، امیرحسین؛ زرافشانی، کیومرث (2014). «راهبرد اکوسیستم کارآفرینی: پارادیم جدید توسعه کارآفرینی»، کارآفرینی در کشاورزی، 1(3): 21-38.
 • رمضانی‌نژاد، رحیم؛ برومند، محمدرضا؛ احمدی، فاطمه (2019). «اکوسیستم کارآفرینی: رویکردی جدید برای توسعه کارآفرینی در ورزش»، پژوهش‌های معاصر در مدیریت ورزشی، 8 (16): 29-40.
 • نصیرزاده، عبدالمهدی؛ فراهانی، ابوالفضل؛ رضایی، شمس‌الدین؛ وطن‌دوست، مریم (2014). «ارزیابی کارآفرینی مدیران کل تربیت‌بدنی جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی، 2 (3): 129-144.
 • هنری، حبیب؛ خزایی، علی (2020). «کاوش موانع اجرایی اقتصاد مقاومتی در توسعه ورزش»، نشریه مدیریت ورزشی، 12 (1): 71-80.
 • Alvarez, C., Urbano, D., Coduras, A. and Ruiz‐Navarro, J. (2011), "Environmental conditions and entrepreneurial activity: a regional comparison in Spain", Journal of Small Business and Enterprise Development, Vol. 18 No. 1: 120-140. https://doi.org/10.1108/14626001111106460.
 • Stam, E. (2015). “Entrepreneurial Ecosystems and Regional Policy: A Sympathetic Critique”. European Planning Studies, 23(9): 1759-1769.
 • Autio, E., Kenney, M., Mustar, P., Siegel, D., & Wright, M. (2014). “Entrepreneurial innovation: The importance of context”, Research policy, 43(7): 1097-1108.
 • Cohen, B., & Winn, M. I. (2007). “Market imperfections, opportunity and sustainable entrepreneurship”. Journal of business venturing, 22(1): 29-49.
 • (2014). Entrepreneurial ecosystems and around the globe and early-stage company growth dynamics - an entrepreneur’s perspective, Davos: World Economic Forum.
 • Isenberg, D. (2011). The entrepreneurship ecosystem strategy as a new paradigm for economic policy: Principles for cultivating entrepreneurship. Presentation at the Institute of International and European Affairs, 1(781): 1-13.
 • Isenberg, D. (2012). Introducing the Babson entrepreneurship ecosystem project. Fostering high growth entrepreneurship ecosystems around the world (Power Point, disponible: http://www. grcc.com/ App_Content/media/user_files/InterCity_Visit/2012/Presentations/LenSchlesinger_EcoSystem. pdf).
 • Isenberg, D. J. (2016). “Applying the ecosystem metaphor to entrepreneurship: uses and abuses”. The Antitrust Bulletin, 61(4): 564-573.
 • Khattak, A., & Stringer, C. (2017). “Environmental Upgrading in Pakistan's Sporting Goods Industry in Global Value Chains: A Question of Progress?”, Business & Economic Review, 9(1): 43-64.
 • Krajnc, D., & Glavič, P. (2005). “How to compare companies on relevant dimensions of sustainability”. Ecological Economics, 55(4): 551-563.
 • Kshetri, N. (2014), "Developing successful entrepreneurial ecosystems : Lessons from a comparison of an Asian tiger and a Baltic tiger", Baltic Journal of Management, Vol. 9 No. 3: 330-356. https://doi.org/10.1108/BJM-09-2013-0146.
 • Malik, T. H. (2017). “Varieties of capitalism, innovation performance and the transformation of science into exported products: A panel analysis”. Technological Forecasting and Social Change, 118: 324-333.
 • Marticotte, F., & Arcand, M. (2017). Schadenfreude, attitude and the purchase intentions of a counterfeit luxury brand. Journal of Business Research, 77: 175-183.
 • Mason, C., & Brown, R. (2014). “Entrepreneurial ecosystems and growth oriented entrepreneurship”, Final report to OECD, Paris, 30(1): 77-102.
 • Nawaz, Faraha, Critical Factors of Women Entrepreneurship Development in Rural Bangladesh (May 12, 2009). Bangladesh Development Research Working Paper No. 5, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=1403411 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1403411
 • Suresh, J., & Ramraj, R. (2012). “Entrepreneurial ecosystem: Case study on the influence of environmental factors on entrepreneurial success”, European Journal of Business and Management, 4(16): 95-101.
 • Tasaddoghi, Z., Razavi, S. M. H., & Amirnezhad, S. (2020). “Designing a Success Model for Entrepreneurs in Sports Businesses”. Annals of Applied Sport Science, 8(3).
 • Theodoraki, C., & Messeghem, K. (2017). “Exploring the entrepreneurial ecosystem in the field of entrepreneurial support: a multi-level approach”, International Journal of Entrepreneurship and Small Business, 31(1): 47-66.
 • Timmons, J. A., Spinelli, S., & Tan, Y. (2004). New venture creation: Entrepreneurship for the 21st century (Vol. 6). New York: McGraw-Hill/Irwin.
 • Zahra, S. A., Wright, M., & Abdelgawad, S. G. (2014). “Contextualization and the advancement of entrepreneurship research”. International small business journal, 32(5): 479-500.
 • Sorama, K., & Joensuu-Salo, S. (2016). A case study of entrepreneurial ecosystem related to growth firms. In Proceedings of the 11th European conference on innovation and entrepreneurship (ECIE), Jyväskylä 15-16 September 2016. ACPI, Academic Conferences and Publishing International.
 • Ratten, V. (2018 b). “The sport industry and entrepreneurship”, Sport Entrepreneurship, 10(1): 19-33.
 • Robbins, s. P., & Decenzo, d. A. (2015). Fundamentals of management (A. S. Mohammad & H. S. Mohammadali, Trans. 10 ed.). Tehran: Office of Cultural Studies.
 • Cotoi, E., Bodoasca, T., Catana, L., & Cotoi, I. (2011). “Entrepreneurship European development strategy in the field of education”. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 15, 3490-3494.‏
 • Morris, M. H., Webb, J. W., Fu, J., & Singhal, S. (2013). “A competency‐based perspective on entrepreneurship education: conceptual and empirical insights”. Journal of small business management, 51(3): 352-369.‏
 • Nowiński, W., & Haddoud, M. Y. (2019). “The role of inspiring role models in enhancing entrepreneurial intention”. Journal of Business Research, 96: 183-193.
 • Pitts, B., Danylchuk, K., & Quarterman, J. (2014). “Analysis of sport management literature: European sport management quarterly”, Choregia: Sport Management International Journal, 2: 45-72.
 • Barba-Sánchez, V., & Atienza-Sahuquillo, C. (2018). “Entrepreneurial intention among engineering students: The role of entrepreneurship education”. European Research on Management and Business Economics, 24(1): 53-61.‏