بررسی دیدگاه متخصصین و مدیران ورزش از کارکردها، جایگاه و اهمیت ورزش با رویکرد توسعه ورزش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه حکیم سبزواری، ایران

2 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشکده ی علوم ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری، ایران

3 دکترای مدیریت ورزشی دانشگاه تربیت مدرس تهران، ایران

چکیده

هدف تحقیق حاضر ﺑﺮﺭﺳﻲ دیدگاه متخصصین و مدیران ﻭﺭﺯش اﺯ کاردکردها، ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻭ اﻫﻤﻴﺖ ﻭﺭﺯﺵ با رویکرد توسعه ورزش (مقایسه وضعیت موجود و مطلوب) می‌باشد. روش این تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی بود که به‌شکل میدانی انجام گرفته است. جامعه آماری شامل کلیه مسئولان وزارت ورزش و جوانان کشور، مربّیان، ورزشکاران نخبه، متخصصین کشور، مدیران باشگاه ­های خصوصی و دولتی و مدیران عالی فدراسیون­های ورزشی کشور بودند. روش نمونه­ گیری نیز به‌صورت هدفمند بود. ابزار پژوهش، پرسشنامه استاندارد کولار (2003) و الدوساری (2004) بود که پس از ترجمه و بومی ­سازی، تأیید روایی صوری و محتوایی (توسط اساتید و متخصصین حوزه مدیریت ورزشی)، تعیین روایی سازه با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی و تعیین پایایی (86/0=α) مورد استفاده قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون ویلکاکسون، کلموگروف‌اسمیرنوف و یومن ویتنی استفاده شد. یافته ­های پژوهش نشان داد که دیدگاه مدیران ورزش کشور در مورد کارکرد ورزش ­های همگامی، قهرمانی و حرفه­ای بالاتر از میانگین نظری جامعه قرار داشت. مدیران به ورزش عمومی و همگانی رتبه سوم، ورزش قهرمانی رتبه دوم و به ورزش حرفه ­ای رتبه اول را دادند. در حالی‌که بررسی‌ها نشان داد در وضعیت مطلوب ورزش­ همگانی دارای رتبه اول، ورزش قهرمانی رتبه دوم و ورزش حرفه­ای رتبه سوم را دارا می ­باشد و بین دیدگاه مدیران و متخصصان از نظر اهمیت ورزش ­های همگانی، قهرمانی و حرفه ­ای تفاوت معناداری وجود ندارد. بر اساس نتایج این تحقیق، توجه مسئولان ورزشی کشور در وهله اول باید به ورزش عمومی و همگانی باشد و بودجه و امکانات لازم را به این قسمت از ورزش اختصاص دهند چرا که ورزش همگانی پایه­ و بنایی برای توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای می­ باشد.

کلیدواژه‌ها


 • آصفی، احمدعلی و قنبرپور نصرتی، امیر (1397). «عوامل مؤثر در نهادینه کردن ورزش همگانی در ایران»، دو فصلنامه پژوهش در مدیریت ورزشی و علوم حرکتی، شماره 8 (16): 26-46.
 • احسانی، محمد و قره‌خانی، حسن (1387). «بررسی وضعیت منابع انسانی در ورزش حرفه‌ای کشور»، تربیت بدنی وعلوم ورزشی، شماره 1 (3): 15-22.
 • پورکیانی، محمد؛ حمیدی، مهرزاد؛ گودرزی، محمود؛ خبیری، محمد (1396). «تحلیل اثرگذاری ورزش حرفه‌ای و قهرمانی بر توسعه ورزش»، مطالعه مدیریت ورزشی، شماره 42: 55-72.
 • شعبانی، عباس؛ رضایی‌صوفی، مرتضی؛ فراهانی، ابوالفضل (1393). «مطالعه چالش‌های موجود در بخش‌های چهارگانه ورزش کشور (مطالعه دلفی)»، پژوهش‌های معاصر در مدیریت ورزشی، شماره 4 (8): 65-79.
 • رمضانی‌نژاد، رحیم و هژبری، کاظم (1396). «مبانی توسعه ورزش و کاربرد آن در ورزش ایران»، فصلنامه مجلس و راهبرد، شماره 24 (91): 233-264.
 • قائدی، علی؛ غفوری، فرزاد؛ کارگر، غلامعلی (1392). «بررسی و مقایسه نگرش متخصصان و مدیران ورزش در زمینه‌ی نقش ورزش همگانی و قهرمانی بر شاخص‌های توسعه‌ اجتماعی»، رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی، شماره 1 (3): 53-64.
 • قدرت‌نما، اکبر و حیدری‌نژاد، صدیقه (1390). «بررسی وضعیت امکانات و تجهیزات فضاهای تفریحی و ورزشی شهر شیراز»، اولین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرگان، 285-291.
 • غفوری، فرزاد (1386). «مطالعه انواع ورزش‌های همگانی و تفریحی مطلوب جامعه و ارائه مدل برای برنامه‌ریزی‌های آینده»، طرح پژوهشی وزارت ورزش و جوانان، تهران، ایران.
 • غفوری، فرزاد؛ معمارزاده، محمد سعید؛ علوی، سلمان (1398). «تعیین سهم و نقش دستگاه‌های اجرایی در توسعه ورزش همگانی»، پژوهش‌های کاربردی در علوم ورزشی، شماره 8 (29): 11-32.
 • مظفری، سیدامیراحمد؛ الهی، علیرضا؛ عباسی، شهامت؛ احدپور، هنگامه؛ رضایی، زین‌العابدین (1391). «راهبردهای توسعه نظام ورزش قهرمانی ایران»، مطالعات مدیریت ورزشی، شماره 4 (13)، 33-48.
 • مظفری، عمار (1392). بررسی ارتباط میان سرمایه اجتماعی، تعهد سازمانی با مشارکت ورزشی دبیران مرد مقطع متوسط شهر اصفهان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد آمل.
 • نصرزاده، عبدالمهدی؛ گودرزی، محمود؛ فراهانی، ابوالفضل؛ گودرزی، مهدی (1390). «طراحی و تدوین استراتژی توسعه ورزش همگانی استان کرمان»، مدیریت ورزشی، شماره 1 (1): 77-106.
 • Agyar, E (2013). "Life satisfaction, perceived freedom in leisure and self-esteem: The case of physical education and sport students", Procedia - Social and Behavioral Sciences 2186-2193, Available online at www.sciencedirect.com.
 • Aldousari, Badi M. A (2004). "Sport development in Kuwait". Unpublished doctoral dissertation Ohio state university. 86-88.
 • Berg, B. K., Warner, S., & Das, B. M (2015). "What about sport? A public health perspective on leisure-time physical activity". Sport Management Review, 18: 20– 31.
 • Berg, B., Fuller, R, D., & Hutchinson, M (2018). "But a champion comes out much, much later”: A sport development case study of the 1968 U.S. Olympic team". Sport Management Review, 21 (4): 430-442.
 • Bhan, N., Bhadra, K., Rao, N., Yore, J., & Raj, A (2020). "Sport as a vehicle of change for livelihoods, social participation and marital health for the youth: Findings from a prospective cohort in Bihar", India. EClinical Medicine, Available online 4 March 2020, 100302.
 • Cuellar, C., R (2003). Significance and delivery of sport in Belize: Perceptions of selected experts. Unpublished doctoral dissertation. Ohio State University.
 • Dobbels, L., Voets, J., Marlier, M., De Waegeneer, E., & Willem, A. (2018). "Why network structure and coordination matter: A social network analysis of sport for disadvantaged people". International Review for the Sociology of Sport, 53 (3): 572–593.
 • Edwards, M, B., & Rowe, K (2019). "Managing sport for health: An introduction to the special issue". Sport Management Review, 22 (1): 1-4.
 • Eime, R. M., Sawyer, N., Harvey, J. T., Casey, M. M., Westerbeek, H., & Payne, W. R (2015). "Integrating public health and sport management: Sport participation trends 2001-2010". Sport Management Review, 18: 207–217.
 • Ha, J., Lee, K. & Ok, G (2015). "From Development of Sport to Development through Sport: A Paradigm Shift for Sport Development in South Korea". the International Journal of the History of Sport, 32(10): 1262-1278.
 • Hoekmana, M, J., Schulenkorf, N., & Peachey, J, W (2018). "Re-engaging local youth for sustainable sport-for-development". Sport Management Review, 22 (5): 613-625.
 • Hoekstra, F., Roberts, L., van Lindert, C., Martin Ginis, K. A., van der Woude, L. H., & McColl, M. A (2018). "National approaches to promote sports and physical activity in adults with disabilities: Examples from the Netherlands and Canada". Disability and Rehabilitation, 41 (10): 1217-1226.