بررسی عوامل موثر بر جانشین پروری در وزارت ورزش و جوانان با رویکرد مبتنی بر شایستگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی،واحد کرمان

2 دانشیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران.

10.22084/smms.2021.22916.2714

چکیده

منابع انسانی ، مهمترین منبع سازمان می باشد و سازمانهای پیشرو توجه زیادی به منابع انسانی دارند.جامعه پیشرفته نیازمند سازمان پیشرفته هست و سازمان پیشرفته نیازمند منابع انسانی کارامد و توانمند می باشد. اهمیت و جایگاه منابع انسانی شایسته در توسعه و پیشرفت سازمانی، ضرورت پرداختن به مقوله جانشین پروری را برای سازمان شفاف نموده است. لذا مطالعه حاضر به دنبال بررسی عوامل موثر بر جانشین پروری دروزارت ورزش و جوانان بارویکردمبتنی بر شایستگی است. پژوهش حاضر از حیث هدف کاربردی و از نظر ماهیت داده از نوع تحقیقات آمیخته می باشد. جامعه آماری در بخش کیفی شامل مدیران ارشد منابع انسانی وزارت ورزش و جوانان وصاحب نظران حوزه مدیریت منابع انسانی (11n=) بود که به صورت هدفمند و به روش گلوله برفی انتخاب شدند. دربخش کمی جامعه آماری شامل کلیه پرسنل وزارتخانه (876N=) بود که نمونه (331n=) بااستفاده ازجدول مورگان وبه شکل تصادفی انتخاب شدند. در این بخش ضمن استفاده ازپرسشنامه محقق ساخته جانشین پروری،پرسشنامه شایستگی گریفین (1994)نیزمورداستقاده قرار گرفت. نتایج پژوهش در بخش کیفی حاکی از شناسایی 27 گویه در قالب 4 مولفه استقلال، توانمندسازی، زمینه ای و مدیریت استعداد بود که این عوامل مؤثر بر جانشین پروری علاوه بر شایستگی، از نظر خبرگان شناخته شد. در اولویت بندی عوامل مؤثر بر جانشین پروری از نظر خبرگان، توانمندسازی، مدیریت استعداد، استقلال و زمینه به ترتیب اولویت بندی شدند.پس باید توجه بیشتری به شایسته سالاری و شایسته پروری گردد و برنامه ریزی مناسبی جهت توانمندسازی پرسنل از طریق آموزشهای لازم بمنظور ارتقاء صلاحیتهای فردی و شغلی پرسنل صورت پذیرد.

کلیدواژه‌ها