واکاوی مضمون هوش فرهنگی از منظر مربیان بین المللی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان

2 دانشیار رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان

چکیده

رقابت‌های ورزشی فرصت تعامل با فرهنگ‌های دیگر ملل را برای مربیان فراهم می‌کند. مربیان در زمان ترک میهن جهت فرآیند تصمیم‌گیری به شناخت چگونگی تغییر فرهنگ‌ها و تأثیر یک فرهنگ بر رفتار خود و ورزشکاران نیاز دارند. هدف این مقاله واکاوی مضمون هوش فرهنگی شناختی مربیان بین‌المللی ایران بوده است. روش تحقیق پژوهش حاضر از نوع کیفی، که در آن از سنت پدیدارشناسی، در جهت مطالعه تجربه زیسته یا جهان زندگی افراد استفاده گردیده است. در این پژوهش، 10 نفر (7 مرد و 3 زن) از مربیان بین‌المللی در رشته‌های کاراته، قایقرانی، تنیس روی میز، فوتبال، هندبال، بسکتبال مشارکت کردند که به‌صورت نمونه‌گیری هدفمند (گلوله برفی) انتخاب شدند. نتایج این تحقیق برآمده از مصاحبه‌های انجام‌ شده، مقوله‌های پایه، سازمان‌دهنده و فراگیر مضمون هوش فرهنگی شناختی مربیان بین‌المللی ایران را نشان می‌دهد. مقوله‌های فراگیر هوش فرهنگی شناختی مشارکت کنندگان به تفکیک شامل 4 مقوله: «تفاوت فرهنگی»، «شباهت فرهنگی»، «دانش فرهنگی» و «برقراری ارتباط مؤثر» بوده است. طبق بیانات مشارکت کنندگان وسعت دانش عمومی نسبت به عناصر تشکیل دهنده‌ی فرهنگ‌ها، درک عمیقی برای مربیان فراهم نموده است، تا در هنگام قرار گرفتن در یک موقعیت متفاوت فرهنگی واکنشی متناسب با آن فرهنگ داشته باشند.

کلیدواژه‌ها


 • آزادارمکی، تقی (1382). نظریه‌های جامعه شناسی، تهران، نشر سروش، چاپ دوم.
 • اقایوسفی، علیرضا؛ مصطفائی، زارع؛ ایمانی‌فر، ‌حمیدرضا (2015). «رابطه‌ای رفتار جامعه پسندی و گرایش‌های مطلوب اجتماعی در زنان با پنج عامل شخصیتی کاستا و مک کری»،زن و جامعه،22(6): 67-84.‎
 • حمیدی، مهرزاد؛ اندام، فیضی (2013). «بررسی ابعاد هوش فرهنگی نیروهای داوطلب در ورزش»،نشریه مدیریت ورزشی،5(3): 5-20.‎
 • ربانی، علی؛ شعبان، لیلا؛ شعبان، داریوش (1392). تحلیلی جامعه شناختی بر نگرش دانشجویان به تقریب مذاهب اسلامی (مطالعه موردی دانشجویان دختر دانشگاه اصفهان سال 92-91).
 • زاهد، سید سعید؛ مهدی، کاوه (2013). «گفتمان‌های پوشش ملی در ایران»،مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران،1(4): 49-74.‎
 • شایسته‌فر، مهرناز (1393). «رابطه مذهب و نگارگری دوره تیموریان و اوایل صفویان»، دوره چهارم، شماره2: 1-40.
 • طهماسبی، رضا؛ باباشاهی، جبار (1386). «نقش مذهب، معنویت در جهانی شدن»، فصلنامه مطالعات مدیریت، شماره 56: 198-211.
 • عابدی جعفری، حسن؛ تسلیمی، محمدسعید؛ فقیهی، ابوالحسن؛ شیخ‌زاده، محمد (2011). «تحلیل مضمون و شبکه مضامین: روشی ساده و کارآمد برای تبیین الگوهای موجود در داده‌های کیفی»، اندیشه مدیریت راهبردی (اندیشه مدیریت)، 5(2): 151-198.‎
 • عسگری خانقاه، اصغر؛ حسن‌زاده، علیرضا (1381). «فوتبال و فردیت فرهنگ­ها»، فصنامه علوم اجتماعی، شماره 19: 105-123.
 • علائی، سوسن (1392). «مدیریت دانش هوش فرهنگی در تعامل با فرهنگ‌های ملی، قومی و سازمانی»، فصلنامه علمی پژوهشی شماره 75: 93- 109.
 • قاسمی، وحید؛ وحیدا، فریدون؛ یزدخواستی گیسو (1389). «تحلیل بر هوش فرهنگی و الگوهای تقویت آن»، فصلنامه تخصصی علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر، شماره 9: 50-33.
 • گشتاسب، فرزانه (1391). «تأملی در آداب و رسوم زرتشتیان ایران»، دو فصلنامه علمی و پژوهشی پژوهشنامه ادیان، سال ششم، شماره دوازدهم: 158-176.
 • محمدی، اسفندیار؛ شیری، اردشیر؛ حبیبیان، سهیلا (1394). «بررسی آثار الگوی رفتار گردشگران بر چگونگی رفتار اجتماعی شهروندان»، مجله برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری، سال چهارم. شماره 12: 183-202.
 • محمدی، زهرا (1394). کشف منابع کارآمدی فردی و جمعه ورزشی از تجارب ورزشکاران نخبه رشته­ها تیمی ایران. پایان نامه ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان(خوراسگان)، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی.
 • ودادی، احمد؛ اخلاقی‌نسب، حسین (1392). خودنمایی مثلث گفتگوی گستری، تنش زدایی و احترام متقابل در میان شاخص­های ارتباطات میان فرهنگی، مجله مدیریت فرهنگی، سال هفتم، شماره 20: 19-30.
 • ولی­زاده الوان، سمیه؛ مشکاتی، زهرا؛ فائقی، سحر(1394). «تحلیل مؤلفه­های هوش­فرهنگی در برنامه تلویزیونی نود با تأکید بر مدیریت ورزشی»، پژوهش­های معاصر در مدیریت ورزشی، شماره 9: 35- 48.
 • یزدخواستی، گیسو؛ قاسمی، وحید؛ وحیدا، فریدون (1390). «رابطه تماس‌های بین فرهنگی و هوش فرهنگی؛ تحلیل نظری و تجربی»، فصلنامه تحقیقات فرهنگی شماره 2: 162-133.
 • Ahmadi, A. (2011) “Religious attiludes and cultural intelligence”, journal knowledge twentieth year, no 16: 38-123.
 • Ang, S; Van Dyne, L; Koh CKS, Ng K Y; Templer, KJ; Tay, C; and Chandraseker, NA. )2007(. “Cultural intelligence: Its measurement and effects on cultural judgment and decision making, cultural adaptation and task performance”. Management and organization review. 3: 335- 371.
 • Ang, S; Dyne, V.L. (2008). Conceptuazation of Cultural Intelligence: Definition, Distinctiveness and Nomological Network. In S. Ang & L. Van Dyne (Eds.). Handbook on Cultural Intelligence. (3-15). New York: M. E. Sharpe.
 • Attride- Stirling, J. (2001(. “Thematic Networks: An Analytic Tool for Qualitative Research”, Qualitative Research, vol.1, No: 3: 385-405.
 • Barbuto, J E; Beenen, G; Tran, H. (2015(. “The role of core self- evaluation, ethnocentrism and cultural intelligence in study abroad success”. The international Journal of Management Education.13: 268-277.
 • Earley, .P.C; Peterson, R. (2004). “The Elusive cultural chameleon: cultural intelligence as a new Approach to intercultural training for the global manager”. Academy of management learning and education, 3 (1): 99-126.
 • Earley, PC and Mosakowski E. (2004(. Cultural intelligence. Harvard Business Review 82, 139153.
 • Earley, PC; and Ang, S. (2003(. Cultural Intelligence: Individual Interactions across cultures. Stanford Business Books: Stanford, CA.
 • Esmaili, R; Nikbakht, M. (2009). “The role of cultural intelligence in organizational leadership and management, According to Dong and Gibson 2007”, journal of ehyae, 27-21.
 • Livermor, D.A (2011(. The cultural intelligence difference: master the one skill you can’t do without intoday’s global economy, American Management Association, 1-19.
 • Naeiji, MJ; Mahmoodi Mehrizi, M. (2014). “The theory of multiple intelligence for athletes and cohesion in sports tea”. Kuwait Chapter of the Arabian Journal of Business and Management Review, ms. 3(7):16- 27.
 • Panahi Talkhestani, A; Sabbaghian, Rad L (2014). “Cultural Intelligence and Team Effectiveness: A Study of Sports Club Managers in Tehran”. International Journal of Sport Studies. Vol., 4 (8): 943-947.
 • Pasha Nejati M, Nikbakhsh R, Sharififar F. (2014(. “The Relationship between Cultural Intelligence and the performances of Coaches. Bulletin of Environment”, Pharmacology and Life Sciences. 3: 301-306.