طراحی مدل اندازه گیری توانمند سازی مربیان کشتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت ورزشی، واحدکرج، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت ورزشی،واحد کرج ،دانشگاه آزاد اسلامی، کرج،ایران.

3 دانشیار گروه مدیریت ورزشی،واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج،ایران.

4 استادیار گروه مدیریت ورزشی،واحد کرج ،دانشگاه آزاد اسلامی،کرج،ایران.

چکیده

توانمندسازی یکی از نوید بخش‌ترین مفاهیم دنیای امروز بوده و به موضوعی مهم بدل گشته است. هدف تحقیق حاضر طراحی مدل اندازه‌گیری توانمندسازی مربیان کشتی بود. پژوهش حاضر به روش آمیخته (کیفی - کمی) بود. در بخش کیفی شامل مدیران ورزش کشتی (سابق و فعلی)، رئیس فدراسیون و معاونین، دبیر فدراسیون و مربیان و پیشکسوتان کشتی و در بخش کمی شامل مربیان و کشتی‌گیران درجه 2 به بالا ایران بود. نمونه‌ی بخش کیفی 10 نفر و در بخش کمی شامل 300 نفر از مربیان و کشتی‌گیران درجه 2 به بالا بوده که به روش نمونه در دسترس انتخاب شده‌اند. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق‌ساخته بود. داده‌ها به کمک دو نرم‌افزار SPSS و AMOS مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که مدل توانمندسازی مربیان کشتی از 4 مؤلفه اصلی شامل عوامل فردی، محیطی، سازمانی و مدیریتی و 9 زیر عامل احساس کارآمدی، خوداثربخشی، وضعیت اقتصادی، حمایت ادراک شده، ساختار سازمانی، چشم‌انداز سازمانی، کیفیت آموزش، رشد اطلاعاتی و سبک مدیریتی، شناسایی و استخراج گردید. مدل به‌دست آمده بر اساس شاخص‌های برازش تأیید شده برای نیل به توانمندسازی هرچه بیشتر مربیان می‌تواند مفید واقع گردد. مربیان کشتی می‌بایست تحت مراقبت‌ها و مشاوره‌های روانشناختی قرار گرفته و همچنین از مشاوران متخصص در کنار مربیان کشتی استفاده گردد. از سوی دیگر رفع نیازهای مادی و ارتقاء موقعیت اقتصادی مربیان کشتی از طریق افزایش دستمزد، پرداخت وام‌های کم بهره، مشوق‌های مالی و ... از اهمیت بالایی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


 • آذری، نیاز (1393). «ارائه الگوی توانمندسازی مدیران واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران». فصلنامه علمی پژوهشی، دوره 5، شماره 18: 180-159.
 • بهمنی، فاطمه (1394). «بررسی نقش ابعاد توانمندسازی شناختی در عادات خلاقیت مربیان». مجله مطالعات مدیریت ورزشی. شماره 31: 164-149.
 • قایار، سیروس (1388). «توانمندسازی روش نوین در محیط رقابتی». ماهنامه تدبیر، شماره 135: 33-28.
 • Cheasakul, u., & Varma, p. (2016). “The influence of passion and empowerment on organizational citizenship behavior of teachers mediated by organizational commitment”. Contaduria administration, 61(3): 422-440.
 • Frier, B. et.al (2016). “The influence of passion and empowerment on organizational citizenship behavior of teachers mediated by organizational commitment”. Contaduria administration, 61(3): 422-440.
 • Ibrahim, A., Hamatinejhad, M., Ramezanineghad, R., & Eydi, H. (2013). “Organizational Effectiveness of Iraq Sporting Federations”. Sport management international journal, 9(1): 69-84.
 • Klein, j.(2016). “Teacher empowerment, horizontal and vertical organizational learning and positional mobility in schools. European journal of teacher education, 39(2): 238-252.
 • Masue, o.s., & askvik, s.(2017). “Are school committees a source of empowerment? Insights from Tanzania”. International journal of public administration, 40(9): 780-791.
 • Redelinghuys, k., Botha, e.(2016). “Person-environment fit, job satisfaction and intentions to leave: the moderating effect of leader empowering behavior”. Journal of psychology in Africa, 26(1): 11-21.
 • Hobbs, M., & Moreland, A. (2009). “Growth of empowerment in career science teachers: Implications for professional development”. Paper presented at the International.
 • Ambad SN, Bahron A. (2012). “Psychological empowerment: The influence on organizational commitment among employees in the construction sector”. Journal of Global Business Management. 1;8(2): 73.
 • Charkhabi M.(2015). “Moving toward a personalized model of empowerment for managers and executives: an organizational case study”. Applied psychology,13: 17-35.
 • Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., Anderson, R. E., & Tatham, R. L. (2006). Multivariate data analysis 6th Edition. New Jersey: Pearson Education.
 • Nuryanti, B. L., & Putri, W. D. (2020, February). “Effect of Training and Empowerment in Improving Job Satisfaction”. In 3rd Global Conference On Business, Management, and Entrepreneurship. pp:265-268.
 • Potnuru, R. K. G., Sahoo, C. K., & Sharma, R. (2019). “Team building, employee empowerment and employee competencies”. European Journal of Training and Development.
 • Ramos‐Vidal, I., Palacio, J., Uribe, A., Villamil, I., & Castro, B. (2020). “Sense of community, psychological empowerment, and relational structure at the individual and organizational levels: Evidence from a multicase study”. Journal of Community Psychology, 48(2): 398-413.
 • Randolph, W. A. (2008). “Re-thinking empowerment: Why is it so hard to achieve? ”. Organizational Dynamics, 29(2): 94-107.
 • Roy N. (2008). Empowering people at work. Cambridge: Gower.
 • Septanti, D., Santosa, H. R., Setijanti, P., Bahri, A. S., Setyawan, W., & Utami, A. S. P. R. (2020). Environmental and waste management based on community empowerment in Surabaya. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 447, No. 1, p. 012068). IOP Publishing.
 • Setiawan, A., Hanim, Z., Komariyah, L., & Salim, N. A. (2021). Empowerment Management of High School Teachers in Kutai Kartanegara.
 • Suo, J. B., Nam, S. B., & Lee, K. Y. (2020). Impact of employee and member empowerment on commitment in Korean sports organizations: A meta-analysis. Social Behavior and Personality: an international journal, 48(1): 1-15.
  • Teixeira, A. C., Nogueira, A., Nunes, J. R., Teixeira, L., & do Céu Barbieri‐Figueiredo, M. (2021). Professional empowerment among Portuguese nursing staff: a correlational study. Journal of Nursing Management.
  • Taştan, S. B. (2020). The impact of organizational culture on two-factor model of environmental and psychological empowerment: An assessment of behavioral and motivational approaches.
  • Thomas, KW. And B.A. Velthouse (1990). “Cognitive Elements of empowerment”, Academy of Management review. 15(4): 159-167