دوره و شماره: دوره 11، شماره 21، بهار و تابستان 1400 
9. تحلیل کیفی عوامل بازدارنده مصرف مواد نیروزا در ورزشکاران

10.22084/smms.2020.21851.2628

حسین رجبی نوش آبادی؛ محسن بیرانوند؛ سید نصراله سجادی؛ مهرزاد حمیدی


13. تدوین سند توسعه استراتژیک فوتبال ساحلی ایران

10.22084/smms.2020.22912.2712

حمیدرضا زارعی؛ سمیه عمادی؛ ظهراب گوهری؛ غلامرضا جباری