دوره و شماره: دوره 11، شماره 21، تیر 1400 
تحلیل کیفی عوامل بازدارنده مصرف مواد نیروزا در ورزشکاران

صفحه 139-150

10.22084/smms.2020.21851.2628

محسن بیرانوند؛ حسین رجبی نوش آبادی؛ سید نصراله سجادی؛ مهرزاد حمیدی


تدوین استراتژی توسعه فوتبال ساحلی ایران

صفحه 205-221

10.22084/smms.2020.22912.2712

ظهراب گوهری؛ سمیه عمادی؛ حمیدرضا زارعی؛ غلامرضا جباری