شناسایی الگوهای ذهنی خبرگان در خصوص موانع جذب سرمایه گذار در ورزش حرفه ای ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت

2 استاد مدیریت ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت

چکیده

ساختار ورزش حرفه‌ای در دنیای مدرن وابسته به حضور سرمایه‌گذاران و بخش خصوصی می‌باشد و در کشورهای توسعه‌یافته، توسعه ورزش حرفه‌ای بدون حضور سرمایه‌گذاران امکان‌پذیر نیست. از این‌رو هدف پژوهش حاضر شناسایی الگوهای ذهنی خبرگان در خصوص موانع جذب سرمایه‌گذار در ورزش حرفه‌ای کشور بود. با توجه به روش‌شناسی کیو، این پژوهش در زمره پارادایم‌های تفسیری اثبات‌گرایانه است که به شیوه آمیخته بود. ابتدا با استفاده از پیشینه پژوهش و مصاحبه‏ های عمیق با 13 نفر از خبرگان متخصصان مدیریت ورزشی،‌ سرمایه‌گذاران ورزشی، مدیران ورزشی و کارآفرینان ورزشی دارای حداقل 5 سال سابقه فعالیت، عبارات کیو  در 33 عبارت شناسایی شد. روایی صوری و محتوایی عبارات و نمودار کیو به وسیله 6 نفر از خبرگان تأیید شد. با تحلیل عوامل کیو (تحلیل عاملی اکتشافی و چرخش واریماکس) شش الگوی ریسک‌گرایان با درصد واریانس (21/21)، قانون‌گرایان (2/19)، بازارگرایان (19/14)، جذاب‌گرایان (9/11)، ساختارگرایان (36/10) و حمایت‌گرایان (98/4) به‌عنوان مهم‌ترین الگوهای ذهنی موانع جذب سرمایه‌گذار در ورزش حرفه‌ای کشور از دیدگاه خبرگان توسط نرم‌افزار SPSS نسخه 22 شناسایی و اولویت‌بندی شدند. به‌طور کلی نتیجه‌گیری شد که برای جذب سرمایه‌گذار ورزشی، ابتدا باید مشکلات و موانع را بر‌طرف کرد و سپس اقدام به شناسایی عوامل توسعه پرداخت. در نهایت بیان شد همه الگوهای ذهنی بیان شده به یکدیگر مرتبط هستند و نمی‌توان یک الگو را بر الگوی دیگر ارجحیت داد، بلکه باید به همه آن ها توجه شود. باید این موانع حل یا کاهش پیدا کند، زیرا سرمایه‌گذار با هدف کسب سود وارد می‌شود و در صورت سود سرمایه‌گذار و حمایت از آن، معامله‌ای برد برد شکل خواهد گرفت.

کلیدواژه‌ها


 • خسرومنش، رحیم؛ خبیری، محمد؛ علی‌دوست قهفرخی، ابراهیم، اسدالهی، آمنه (1397). «طراحی مدل مفهومی حمایت ورزشی در ایران». پژوهش‌های معاصر در مدیریت ورزشی، شماره 16: 1-11.
 • خسروی‌زاده، اسفندیار؛ بهرامی، علیرضا، حقدادی، عابد (1393). «موانع سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش خصوصی در ورزش استان مرکزی»، مطالعات مدیریت ورزشی، شماره 24: 207-222.
 • ریزوندی، آیه؛ افروزه، محمدصادق؛ جلیلوند، محم. (1399). «شناسایی چالش‌های کسب ‌و کارهای ورزشی در بحران کوید -19 و ارائه‌ی راهکار»، مطالعات مدیریت ورزشی، شماره 61: 265-288.
 • عسگریان، فریبا؛ فرجی‌دانا، احمد؛ گودرزی، محمود و جعفری، افسر (1384). «بررسی وضعیت اقتصادی صنعت ورزش ایران در سال‌های 1377و 1380»، نشریه حرکت، شماره 24: 25-43.
 • علی‌دوست قهفرخی، ابراهیم؛ جلالی فراهانی، مجید؛ گودرزی، محمود؛ نادران، الیاس (1392). «تحلیل موانع فرهنگی و اجتماعی مؤثر بر اجرای سیاست‌هایی کلی اصل 44 قانون اساسی در ورزش حرفه‌ای ایران»، مطالعات مدیریت ورزشی، شماره 20: 79-96.
 • گیاه‌شناس بن بازاری، جواد؛ ساعی، احمد؛ زیباکلام، صادق؛ ملک محمدی، حمیدرضا (1398). «سیاستگذاری ورزشی در ایران با تأکید بر مرجعیت‌های چندگانه تصمیم‌گیری». پژوهش‌های معاصر در مدیریت ورزشی، شماره 18: 65-76.
 • مصلی‌نژاد، محمد؛ قهرمان تبریزی، کورورش؛ شریفیان، اسماعیل (1393). «موانع خصوصی‌سازی امکانات ورزشی دانشگاه‌های دولتی ایران»، پژوهش در ورزش تربیتی، شماره 6: 87-112.
 • میرزاخانی، حسن (1391). «الزامات سرمایه‌گذاری خارجی در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی»، مجله اقتصادی (دوماهنامه بررسی مسائل و سیاست‌های اقتصادی)، شماره 12: ۱۱۲-۹۳.
 • نادریان، مسعود؛ قدوسی، نرگس (1394). «شناسایی تنگناهای موجود در سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در تولید وسایل و تجهیزات ورزشی»، پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی، شماره 12: 63-73.
 • Baker Tilly, (2013). "Telling the story of our actions using social return on investment. Manchester Sport and Leisure Trust". Available from: http://www.manchestersportandleisure.org/sites/default/files/MSLT%20SROI%20Full%
 • De Bosscher, V., Bingham, J., & Shibli, S. (2008). "The global sporting arms race: An international comparative study on sports policy factors leading to international sporting success". Meyer & Meyer Verlag.‏
 • De Bosscher, V., Bingham, J., & Shibli, S. (2015). "An international comparison of the sports policy factors leading to international sporting success (spliss2) in 15 nations". Vub. ac. be, 1-24.‏
 • Dziemianowicz, W., Łukomska, J., & Ambroziak, A. A. (2019). "Location factors in foreign direct investment at the local level: the case of Poland". Regional Studies, 53(8): 1183-1192.‏
 • Dziemianowicz, W., Łukomska, J., & Ambroziak, A. A. (2019). "Location factors in foreign direct investment at the local level: the case of Poland". Regional Studies, 53(8): 1183-1192.‏
 • Garsous, G., Corderi, D., Velasco, M., & Colombo, A. (2017). "Tax incentives and job creation in the tourism sector of Brazil’s SUDENE area". World development, 96: 87-101.‏
 • Gutiérrez Portilla, P., Maza Fernández, A. J., Villaverde Castro, J., & Hierro Franco, M. (2016). Foreign direct investment in the Spanish regions: What are the influencing factors?
 • Houlihan, B., & Zheng, J. (2013). "The Olympics and elite sport policy: Where will it all end?" The international journal of the history of sport, 30(4): 338-355.‏
 • Huang, Z., Chiu, C. L., Mo, S., & Marjerison, R. (2018). "The nature of crowd funding in China: Initial evidence". Asia Pacific Journal of Innovation and Entrepreneurship, 12(3): 300–322.
 • Kolenberg, M., & Batra, A. (2019). "The role of sport in the development of tourism: A study on awareness, opinion, preference and selected stakeholders contribution by sport tourists and non-sport tourists in Bangkok and Pattaya City". International Research E-Journal on Business and Economics, 1(2).‏
 • Ndivo, R. M., & Manyara, G. (2018). "Appraising the role of public sector in Kenya’s competitiveness as a tourism investment destination: Hotel investors’ perspectives". Tourism and Hospitality Research, 18(3): 400-407.‏