نقش هویت تیمی در قصد حضور تماشاگران فوتبال با میانجی گری محدودیت های حضور (مطالعه موردی: باشگاه استقلال تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

2 استاد تمام مدیریت ورزشی، دانشگاه کردستان

3 کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه کردستان

4 عضو هیات علمی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه حلبچه

10.22084/smms.2020.20492.2482

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش هویت تیمی در قصد حضور تماشاگران فوتبال با میانجیگری محدودیت‌های حضور در تیم استقلال تهران انجام گرفت. روش تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی بود و معادلات ساختاری جهت بررسی فرضیات تحقیق بکارگرفته شد. 550 نفر از هواداران تیم استقلال به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب شدند. به‌منظور اندازه‌گیری متغیرهای تحقیق که شامل: محدودیت‌های حضور، هویت تیمی و قصد حضور تماشاگران بودند، پرسشنامه‌های روچا و فلوری(2017) استفاده شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه‌ها به وسیله اساتید مجرب و همسانی درونی آنها از طریق آزمون آلفای کرونباخ تأیید شد. یافته‌ها نشان دادند که هویت تیمی با ضریب 41/0- بر محدودیت‌های حضور و با ضریب 66/0 بر قصد حضور تأثیر می‌گذارد. از طرف دیگر، محدودیت‌های حضور با ضریب 83/0- بر قصد حضور تماشاگران تأثیر می‌گذارد. به طور کلی و بر اساس نتایج تحقیق حاضر، برای افزایش تعداد تماشاچیان در استادیوم‌های لیگ برتر فوتبال ایران می‌توان دو مورد پیشنهاد کرد. از یک طرف باید با توسعه و تقویت هویت تیمی تماشاگران فوتبال درک محدودیت‌ها برای حضور در استادیوم‌ها را کاهش داد و از طرف دیگر، با رفع و تسهیل محدودیت‌ها به افزایش حضور و تمایل تماشاگران به استادیوم‌ها کمک کرد.

کلیدواژه‌ها