نقش هویت تیمی در قصد حضور تماشاگران فوتبال با میانجی گری محدودیت های حضور (مطالعه موردی: باشگاه استقلال تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

2 استاد تمام مدیریت ورزشی، دانشگاه کردستان

3 کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه کردستان

4 عضو هیات علمی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه حلبچه

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش هویت تیمی در قصد حضور تماشاگران فوتبال با میانجیگری محدودیت‌های حضور در تیم استقلال تهران انجام گرفت. روش تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی بود و معادلات ساختاری جهت بررسی فرضیات تحقیق بکارگرفته شد. 550 نفر از هواداران تیم استقلال به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب شدند. به‌منظور اندازه‌گیری متغیرهای تحقیق که شامل: محدودیت‌های حضور، هویت تیمی و قصد حضور تماشاگران بودند، پرسشنامه‌های روچا و فلوری(2017) استفاده شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه‌ها به وسیله اساتید مجرب و همسانی درونی آنها از طریق آزمون آلفای کرونباخ تأیید شد. یافته‌ها نشان دادند که هویت تیمی با ضریب 41/0- بر محدودیت‌های حضور و با ضریب 66/0 بر قصد حضور تأثیر می‌گذارد. از طرف دیگر، محدودیت‌های حضور با ضریب 83/0- بر قصد حضور تماشاگران تأثیر می‌گذارد. به طور کلی و بر اساس نتایج تحقیق حاضر، برای افزایش تعداد تماشاچیان در استادیوم‌های لیگ برتر فوتبال ایران می‌توان دو مورد پیشنهاد کرد. از یک طرف باید با توسعه و تقویت هویت تیمی تماشاگران فوتبال درک محدودیت‌ها برای حضور در استادیوم‌ها را کاهش داد و از طرف دیگر، با رفع و تسهیل محدودیت‌ها به افزایش حضور و تمایل تماشاگران به استادیوم‌ها کمک کرد.

کلیدواژه‌ها