نقش هویت تیمی در قصد حضور تماشاگران فوتبال با میانجی گری محدودیت های حضور (مطالعه موردی: باشگاه استقلال تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت ورزشی، دانشگاه کردستان

2 استاد مدیریت ورزشی، دانشگاه کردستان

3 کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه کردستان

4 استادیار مدیریت ورزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه حلبچه

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش هویت تیمی در قصد حضور تماشاگران فوتبال با میانجیگری محدودیت‌های حضور در تیم استقلال تهران انجام گرفت. روش تحقیق از نوع توصیفی - همبستگی بود و معادلات ساختاری جهت بررسی فرضیات تحقیق به‌کارگرفته شد. 550 نفر از هواداران تیم استقلال به‌عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب شدند. به‌منظور اندازه‌گیری متغیرهای تحقیق که شامل: محدودیت‌های حضور، هویت تیمی و قصد حضور تماشاگران بودند، پرسشنامه‌های روچا و فلوری (2017) استفاده شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه‌ها به‌وسیله اساتید مجرب و همسانی درونی آنها از طریق آزمون آلفای کرونباخ تأیید شد. یافته‌ها نشان دادند که هویت تیمی با ضریب 41/0- بر محدودیت‌های حضور و با ضریب 66/0 بر قصد حضور تأثیر می‌گذارد. از طرف دیگر، محدودیت‌های حضور با ضریب 83/0- بر قصد حضور تماشاگران تأثیر می‌گذارد. به‌طور کلی و بر اساس نتایج تحقیق حاضر، برای افزایش تعداد تماشاچیان در استادیوم‌های لیگ برتر فوتبال ایران می‌توان دو مورد پیشنهاد کرد. از یک طرف باید با توسعه و تقویت هویت تیمی تماشاگران فوتبال درک محدودیت‌ها برای حضور در استادیوم‌ها را کاهش داد و از طرف دیگر، با رفع و تسهیل محدودیت‌ها به افزایش حضور و تمایل تماشاگران به استادیوم‌ها کمک کرد.

کلیدواژه‌ها


 • اصفهانی مشبکی، احمد؛ یاراحمدی، علی؛ نصیری، علی (1395). «بررسی نقش دارایی‌های انجمن برند لیگ‌های باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال ایران در مورد هواداران با نقش مدیر عامل اعطای تعریف هواداران (مطالعه موردی: باشگاه فوتبال پرسپولیس)»، مطالعات مدیریت ورزشی، شماره 8 (37)، 127-148.
 • المیری، مجتبی؛ نادریان جهرمی، مسعود؛ سلطان حسینی، محمد؛ نصر اصفهانی، علیرضا و رحیمی، محمد (1388). «بررسی عوامل مؤثر بر حضور تماشاگران فوتبال در ورزشگاه­ها»، نشریه مدیریت ورزشی، شماره 3، 73-61.
 • بایرامی ایگدار، جلیل؛ جلالی فراهانی، محمد؛ بایرامی ایگدار، بهروز (1393). «طراحی مدل معادلات ساختاری هویت تیم نقش در توسعه دیدگان رفتار شهروندی ابعاد»، مطالعات مدیریت ورزشی، شماره 6 (26)، 93-108.
 • جابری، اکبر؛ جهرمی نادریان، مسعود؛ مظلومی سوینی، معصومه (1390). «نقش کیفیت خدمات ورزشگاه­ها در جذب و حفظ تماشاگران فوتبال»، نشریه مدیریت ورزشی، شماره 5، 42-26.
 • درویش­زاده، مهسا؛ عیدی، حسین؛ شعبانی­مقدم، کیوان؛ خانمرادی، سعید (1394). «بررسی جو استادیوم­های ورزشی ایران در رویدادهای ورزشی پر تماشاگر»، رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی، دروه 3، شماره 10، 44-35.
 • رشید لمیر، امین؛ منتظری، امیر؛ فیضی، سمیرا (1397). «نقش هویت تیمی در وفاداری هواداران در صنعت فوتبال ایران»، پژوهش­های کاربردی در مدیریت ورزشی، شماره 1(25)، 68-57.
 • سلطان حسینی، محمود؛ نصر اصفهانی، داوود؛ نصر اصفهانی، فرغ و جابری، اکبر (1393). «این تعیین نقش نسبی شناسایی تیم توسط عوامل مدیریتی در باشگاه‌های حضور در لیگ برتر فوتبال ایران»، مجله مدیریت ورزشی، 6 (1)، 109-133.
 • شیخی، رضا؛ شریفیان، اسماعیل (1396). «عصبانیت و خرابکاری در تماشاگران فوتبال و ارتباط آنها با کیفیت خدمات در استادیوم‌های ورزشی»، پژوهش­های کاربردی در مدیریت ورزشی، شماره 2(22)، 95-89.
 • علیوند، علی نور (1386). بررسی جامعه شناختی عوامل مؤثر بر وندالیسم و اوباشگری در ورزش فوتبال، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.
 • ناظمی، علی؛ گودرزی، محمود و خبیری، محمد (1392). «تأثیر ویژگی­های استادیوم بر حضور مجدد تماشاگران در لیگبرتر فوتبال ایران، رویکردهای نوین در مدریت ورزشی، شماره 1، 77-65.
 • وثوقی، منصور؛ خسروی نژاد، محسن (1388). «بررسی عوامل فرهنگی- اجتماعی رفتار هیجانی تماشاگران فوتبال»، پژوهشنامه علوم اجتماعی، شماره 1، 12-1.
 • Aminuddin, Y., & Lee, H.S (2008). “Spectator Perceptions of Physical Facility and Team Quality: A Study of a Malaysian Super League Soccer Match”, Res. J. Intl. Studies, 8: 132-140.
 • Balaji, M. S., & Chakraborti, R. (2015). “Stadium atmosphere: scale development and validation in Indian context”. Journal of Indian Business Research, 7(1), 45-66.
 • Bee, C. C., & Havitz, M. E. (2010). “Exploring the relationship between involvement, fan attraction, psychological commitment and behavioural loyalty in a sports spectator context”. International Journal of Sports Marketing and Sponsorship, 11(2), 37-54.
 • Biscaia, R., Correia, A., Rosado, A., Maroco, J., & Ross, S. (2012). “The effects of emotions on football spectators’ satisfaction and behavioural intentions”. European Sport Management Quarterly, 12(3), 227–242.
 • Bodet, G., & Bernache-Assollant, I. (2011). “Consumer loyalty in sport spectatorship services: The relationships with consumer satisfaction and team identification”. Psychology & Marketing, 28(8), 781–802.
 • Brown, G., Assaker, G., & Reis, A. (2018). “Visiting Fortaleza: motivation, satisfaction and revisit intentions of spectators at the Brazil 2014 FIFA World Cup”. Journal of Sport & Tourism, 22(1), 1-19.
 • Byon, K. K., Zhang, J. J., & Baker, T. A. (2013). “Impact of core and peripheral service quality on consumption behavior of professional team sport spectators as mediated by perceived value”. European Sport Management Quarterly, 13(2), 232–263.
 • Chen, C. Y., Lin, Y. H., & Chiu, H. T. (2013). “Development and psychometric evaluation of sport stadium atmosphere scale in spectator sport events”. European Sport Management Quarterly, 13 (2), 200-215.
 • Chih-Hung Wang, M., Jain, M., Ming-Sung Cheng, J., & Kyaw-Myo Aung, G. (2012). “The purchasing impact of fan identification and sports sponsorship”. Marketing Intelligence & Planning, 30(5), 553–566.
 • Cho, H., Lee, H. W., & Pyun, D. Y. (2019). “The influence of stadium environment on attendance intentions in spectator sport: The moderating role of team loyalty”. International Journal of Sports Marketing and Sponsorship, 20(2), 276-290.
 • Correia, A., & Esteves, S (2007). “An exploratory study of spectator’s motivation in football”, International Journal Sport Management, 2(6): 572-
 • Crawford, D. W., & Godbey, G. (1987). “Reconceptualizing barriers to family leisure”. Leisure Sciences, 9, 119–127.
 • Crawford, D. W., Jackson, E. L., & Godbey, G. (1991). “A hierarchical model of leisure constraints”. Leisure Sciences, 13, 309–320.
 • Fallahi, A., Asadi, H., & Khabiri, M (2011). “The comparison of the importance of the factors affecting spectators' attendance in football matches in Iranian professional league within age groups”, World Journal of Sport Sciences, 4 (2): 159-165.
 • Fink, J. S., Parker, H., Brett, M., & Higgins, J. (2009). “Off-field behavior of athletes and team identification: Using social identity theory and balance theory to explain fan reactions”. Journal of Sport Management, 23, 142–155.
 • Fink, J. S., Trail, G., & Anderson, D. F. (2002a). “An examination of team identification: Which motives are most salient to its existence?” International Sports Journal, 6(2), 195–207.
 • Fisher, R., & Wakefield, K. (1997). “Factors Leading to Group Identification: A Field Study of Winners and Losers”. Psychology & Marketing, 15(1), 23–40.
 • Jackson, E. L. (2000). “Will research on leisure constraints still be relevant in the twenty-first century?”. Journal of Leisure Research, 32(2), 62–68.
 • Jackson, E. L., Crawford, D. W., & Godbey, G. (1993). “Negotiation of leisure constraints”. Leisure Sciences, 15, 1–11.
 • Jensen, R. W., Limbu, Y. B., & Choi, J. J. (2016). How Does the Stadium Atmosphere at a College Football Game Affect Behavioral Intentions Across Gender Lines? The Mediating Role of Spectator Satisfaction.
 • Keaveney, S. M. (1995). “Customer switching behavior in service industries: An exploratory study”. The Journal of Marketing, 71, 71–82.
 • Kelman, H. C. (1961). “Processes of Opinion Change”. Public Opinion Quarterly, 25(1), 57–78.
 • Kim, Y. K., & Trail, G. (2010). “Constraints and motivators: A new model to explain sport consumer behavior”. Journal of Sport Management, 24(2), 190–210.
 • Lock, D., & Filo, K. (2012). “The downside of being irrelevant and aloof: Exploring why individuals do not attend sport”. Sport Management Review, 15(2), 187–199.
 • Madrigal, R. (1995). “Cognitive and affective determinants of fan satisfaction with sporting event attendance”. Journal of Leisure Research, 27, 205–227.
 • Matsuoka, H., Chelladurai, P., & Harada, M. (2003). “Direct and interaction effects of team identification and satisfaction on intention to attend games”. Sport Marketing Quarterly, 12(4), 244–253.
 • McDonald, H., Karg, A. J., & Lock, D. (2010). “Leveraging fans' global football allegiances to build domestic league support”. Asia Pacific journal of marketing and logistics, 22(1), 6789.
 • Mullin, B., Hardy, S., & Sutton, W. (2007). Sport marketing (3rd ed). Champaign, IL: Human
 • Pritchard, M. P., Funk, D., & Alexandris, K. (2009). “Barriers to repeat patronage: The impact of spectator constraints”. European Journal of Marketing, 43(1/2), 169–187.
 • Robinson, M. J., & Trail, G. (2005). “Relationships among spectator gender, motives, points of attachment, and sport preference”. Journal of Sport Management, 19, 58–80.
 • Rocha, C. M., & Fleury, F. A. (2017). “Attendance of Brazilian soccer games: the role of constraints and team identification”. European Sport Management Quarterly, 17(4), 485-505.
 • Schlesinger, T., & Güngerich, M. (2011).” Analysing sport sponsorship effectiveness–the influence of fan identification, credibility and product-involvement”. International Journal of Sport Management and Marketing, 9(1–2), 54– 74.
 • Theodorakis, N.D., Alexandris, K., Tsigilis, N., & Karvounis, S (2013). “Predicting spectators’ behavioural intentions in professional football: The role of satisfaction and service quality”, sport management review, 16: 85-96.
 • Trail, G., Robinson, M. J., & Kim, Y. K. (2008). “Sport consumer behavior: A test for group differences on structural constraints”. Sport Marketing Quarterly, 17, 190–200.
 • Vosoughi, M; Khosravi, N, M. (2009). “Investigating the Socio-Cultural Factors of Emotional Behavior in Football Spectators”, Journal of Social Sciences, 1st. 12. (Persian).
 • Wann, D. L., & Branscombe, N. R. (1993). “Sports fans: Measuring degree of identification with the team”. International Journal of Sport Psychology, 24, 1–17.
 • Wu, S. H., Tsai, C. Y. D., & Hung, C. C. (2012). “Toward team or player? How trust, vicarious achievement motive, and identification affect fan loyalty”. Journal of Sport Management, 26(2), 177–191.
 • Zhang, J.J., Pease, D.G., Lam, E.T., Bellerive, L.M., Pham, U.L., Williamson, D.P., Lee, J.T., & Wall, K.A (2001). “Socio motivational factors affecting spectator attendance at minor league hockey games”, Sport Marketing Quarterly, 10 (1): 43-54.