تدوین الگوی انگیزشی افراد جهت تصدی ریاست سازمان‌های ورزشی: (مورد مطالعه هیأت‌های‌ ورزشی استانی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت ورزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

2 استادیار گروه مدیریت ورزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

3 استادیار گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور، کرج، ایران

چکیده

انتخاب مناسب‌ترین افراد برای مدیریت یک سازمان به‌صورت دقیق و هدفمند، یکی از عوامل کلیدی موفقیت برای هر سازمان می­ باشد. بنابراین این تحقیق با هدف طراحی الگوی انگیزشی تصدی ریاست هیأت‌های ورزشی استانی انجام شد. روش تحقیق حاضر آمیخته و اکتشافی بود که با مطالعات اسنادی و انجام مصاحبه‌های دلفی، جهت تدوین ابزار پژوهش پرسشنامه پژوهشگر ساخته‌ی «عوامل انگیزشی سازمانی و فردی» در جامعه آماری، شامل: اساتید مدیریت ورزشی متخصص در رفتار سازمانی، مدیران اداره کل ورزش و جوانان و رؤسای هیأت‌های ورزشی استان‌ها فعال بیش از 1400 نفر تخمین زده شد و با روش نمونه‌گیری نظری (قضاوتی) در بخش کیفی و تصادفی خوشه ­ای در بخش کمّی، 384 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده­ ها، از نرم­ افزار آماری spss و Smart PLS(3) استفاده شد. یافته ­ها نشان داد: بین ابعاد انگیزش فردی: «عوامل سیاسی فردی» بیشترین و «عوامل تعامل بین فردی» کمترین رتبه و همچنین در ابعاد انگیزش سازمانی: «عوامل سیاسی سازمانی» بیشترین و «عوامل اجتماعی سازمانی» کمترین رتبه را داشتند. همچنین انگیزش فردی تأثیر مثبت و معنی‌داری بر انگیزش سازمانی دارد و می‌تواند 81/0 درصد تغییرات عوامل انگیزش سازمانی را به‌طور مستقیم با اندازه اثر قوی 63/0 تبیین می­کند. اشتیاق شغلی نیز با انگیزش سازمانی افراد برای تصدی پست ریاست هیأت‌های ورزشی استانی رابطه‌ی معنی‌داری با اندازه اثر  قوی 57/0 دارد. برازش مدل پژوهش (616/0= GOF) مناسب و قوی برآورد شد. بنابراین انگیزه ­های فردی، سازمانی و  اشتیاق شغلی نامزدهای پست ریاست هیأت ­ها، می‌توانند بهترین گزینه را جهت ریاست انتخاب پیش‌بینی نمایند.

کلیدواژه‌ها


 • بهاری دلیوند، بابک؛ رضائی کلیدبری، حمیدرضا (1398). ارائه مدل انتخاب مدیران شهرداری رشت با رویکرد تصمیم­گیری چند شاخصه، کنفرانس بین‌المللی مدیریت، حسابداری، اقتصاد و بانکداری در هزاره سوم، تهران.
 • پلنت، جولی (۱۳۹۲). راهنمای گام‌به‌گام برای تحلیل داده‌ها با استفاده از برنامه SPSS راهنمای نجات. (ترجمه اکبر رضایی)، تبریز: ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ فروزش‏‫.
 • جوادیان، رضا؛ انصاری‌پور، علی؛ حاجی مقصود، محسن (1396). «شناسایی عوامل درون سازمانی موثر بر انگیزه شغلی کارکنان راهور»، فصلنامه مطالعات مدیریت ترافیک، شماره 47، 33-48.
 • دیره، عزت؛ خبازثابت، سرور (1398). نقش نظریه­های انگیزش در یادگیری. پنجمین همایش ملی تازه­های روانشناسی مثبت­نگر، بندرعباس، دانشگاه فرهنگیان.
 • سازگارگرایی، نوشین؛ قرایی خضری، مریم؛ زاهدی­فر، حسن؛ موسویان، مهدیه (1397). رابطه تعالی سازمانی با انگیزش درونی کارکنان دانشگاه­های مادر، چهارمین کنفرانس بین­المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی.
 • سازمان تربیت‌بدنی جمهوری اسلامی ایران (1383). مطالعات تفضیلی توسعه منابع مالی ورزش، تهران، انتشارات سیب سبز.
 • صابری، محمدحسین؛ کازرونی سعدی، محمدعلی (1398). ارائه مدل انگیزش کارکنان بر اساس عملکرد مدیر، سومین کنفرانس بین­المللی پژوهش­های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت، تهران، دانشگاه صنعتی شریف.
 • فرهنگی، علی اکبر؛ رستگار، عباسعلی (1385). «ارائه و تبیین مدل انگیزشی مبتنی بر معنویت کارکنان»، نشریه دانشور رفتار، دوره 13، شماره 20، 1- 24.
 • محمدی، امین (1395). شناسایی مؤلفه­های مؤثر بر انگیزش کارکنان در شرکت­های پروژه محور با استفاده از مدل تصمیم­گیری چند معیاره، کنفرانس بین­المللی نخبگان مدیریت، دانشگاه شهید بهشتی.
 • مرفوع، محمد؛ پیمان، کریمی (۱۳۹۸). بررسی ارتباط پاداش پرداخت شده به هیأت مدیره و ارزش شرکت و کیفیت افشاء اطلاعات در بورس اوراق بهادار تهران، چهارمین کنفرانس ملی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد با تأکید بر بازاریابی منطقه­ای و جهانی، تهران، دانشگاه شهید بهشتی.
 • منتی، پرستو؛ منصوری، فائزه؛ صفری، فاطمه؛ رحیمی، سکینه (1397). «بررسی تأثیر مدیریت اسلامی بر انگیزش کارکنان آموزش و پرورش شهرستان ایلام»، رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری، شماره 4، 86- 94.
 • میرزایی، حبیب؛ هانی، محمد؛ شعبانی، احمد؛ امیری، سجاد (1395). پنجمین کنفرانس بین‌المللی حسابداری و مدیریت، مرکز همایش‌های سازمان مدیریت صنعتی.
 • نعامی، عبدالزهرا؛ پیریایی، صالحه (1390). «رابطه ابعاد انگیزش شغلی خودتعیین­کنندگی با اشتیاق شغلی در کارکنان شرکت ذوب آهن اصفهان»، مشاوره شغلی و سازمانی، دوره 3، شماره 9، 23-41.
 • Dragoș, F. P., Herman, G. V., Szabo-Alexi, M., Szabo-Alexi, P., Olău, V. M. & Buhaș, S. (2019). “Motivating employees in sports organizations, an important factor in managerial policy”. Geosport for Society, 10(1), 39-47.
 • Eyüp Aygün T., Yener P., Nurgül K. & Tays˛ i. (2013). “What Motivates Nonprofit Organizations' Top Managers to Volunteer?”. Journal of Transnational Management, 18, 2, 164-187.
 • Gomez, M. (2012). Economic Science Institute, Chapman University, One University Drive, , United States, Published by Elsevier.
 • Harackiewicz, JM., Barron, K.E., Carter, S.M., Lehto, A.T. & Elliot, A. J. (1997). “Predictors and consequences of achievement goals in the college classroom: Maintaining interest and making the gard”. Journal of Personality and Social Psychology, 73, 1284 -1295.
 • HazavehYi, M. M., Samadi, A. (2005). “Factors affecting motivation to serve the province›s executive staff”. Journal of Mental Health; 7(25-26): 13-26.
 • Jarvis, C. B., MacKenzie, S. B., & Podsakoff, P. M. (2003). “A Critical Review of Construct Indicators and Measurement Model Misspecification in Marketing and Consumer Research”. Journal of Consumer Research, 30(2), 199-218.
 • John, A. & Graham, T. (2006). “Interview with John Adair”, International Journal of Leadership in Public Services, 2 (1), 31-34.
 • Lau, C.M. & Roopnarian, (2015). “The effects of nonfinancial measures on employee motivation to participate in target setting”. The British Accounting Review, 46 (2014), 228 - 247.
 • MacKenzie, S. B., Podsakoff, P. M., & Jarvis, C. B. (2005). “The Problem of Measurement Model Misspecification in Behavioral and Organizational Research and Some Recommended Solutions”. Journal of Applied Psychology, 90(4), 710-730. 
 • Mamichiyova, Jr. (2016). “An Analysis and Analysis of the Relationship between Economic Support and its Device with Employee Motivated Staff”. Press academia, 3 (3), 180-180.
 • Sangyong, K., Jin-Dong, K., Yoonseok, Sh., Gwang-Hee, K. (2015). “Cultural differences in motivation factors influencing the management of foreign laborers in the Korean construction industry”. International Journal of Project Management, 33 (7), 1534- 1547.
 • Schaufeli, W., Taris, T., Le Blanc, P., Peeters, M., Bakker, A., & De Jonge, J. (2001). “Maakt arbeid gezond? Op zoeknaar de bevlogenwerknemer [Does work make healthy? The quest for the engaged worker].” De Psycholoog, 36, 422–428.
 • Schaufeli, W.B., & Bakker, A. (2003). UWES Utrecht Work Engagement Scale. Preliminary Manual [Version 1, November 2003]. Utrecht University: Occupational Health Psychology Unit.
 • Schaufeli, W.B., Bakker, A.B., & Salanova, M. (2006). “The measurement of work engagement with a short questionnaire”. A cross-national study. Educational and Psychological Measurement, 66, 701–716.
 • Shier, M., Larsen-Halikowski, J. & Gouthro, S. (2020). Characteristics of volunteer motivation to mentor youth, Children and Youth Services Review journal, 10485.