تدوین الگوی انگیزشی افراد جهت تصدی ریاست سازمان‌های ورزشی: (مورد مطالعه هیأت‌های‌ ورزشی استانی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ساری، ایران

2 گروه مدیریت ورزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

3 استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه پیام نور کرج، البرز، ایران

10.22084/smms.2021.21612.2592

چکیده

انتخاب مناسب‌ترین افراد برای مدیریت یک سازمان به صورت دقیق و هدفمند، یکی از عوامل کلیدی موفقیت برای هر سازمان می‌باشد. بنابراین این تحقیق با هدف طراحی الگوی انگیزشی تصدی ریاست هیأت‌های ورزشی استانی انجام شد. روش تحقیق حاضر آمیخته و اکتشافی بود که با مطالعات اسنادی و انجام مصاحبه‌های دلفی، جهت تدوین ابزار پژوهش پرسشنامه پژوهشگر ساخته‌ی «عوامل انگیزشی سازمانی و فردی» در جامعه آماری، شامل: اساتید مدیریت ورزشی متخصص در رفتار سازمانی، مدیران اداره کل ورزش و جوانان و رؤسای هیأت‌های ورزشی استان‌ها فعال بیش از 1400 نفر تخمین زده شد و با روش نمونه‌گیری نظری (قضاوتی) در بخش کیفی و تصادفی خوشه‌ای در بخش کمّی، 384 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها، از نرم‌افزار آماری spss و Smart PLS(3) استفاده شد. یافته‌ها نشان داد: بین ابعاد انگیزش فردی: «عوامل سیاسی فردی» بیشترین و «عوامل تعامل بین فردی» کمترین رتبه و همچنین در ابعاد انگیزش سازمانی: «عوامل سیاسی سازمانی» بیشترین و «عوامل اجتماعی سازمانی» کمترین رتبه را داشتند. همچنین انگیزش فردی تأثیر مثبت و معنی‌داری بر انگیزش سازمانی دارد و می‌تواند 81/0 درصد تغییرات عوامل انگیزش سازمانی را به طور مستقیم با اندازه اثر قوی 63/0 تبیین می‌کند. اشتیاق شغلی نیز با انگیزش سازمانی افراد برای تصدی پست ریاست هیأت‌های ورزشی استانی رابطه‌ی معنی‌داری با اندازه اثر قوی 57/0 دارد. برازش مدل پژوهش (616/0= GOF) مناسب و قوی برآورد شد. بنابراین انگیزه‌های فردی، سازمانی و اشتیاق شغلی نامزدهای پست ریاست هیأت‌ها، می‌توانند بهترین گزینه را جهت ریاست انتخاب پیش‌بینی نمایند.

کلیدواژه‌ها