تحلیل کیفی عوامل بازدارنده مصرف مواد نیروزا در ورزشکاران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم ورزشی، پردیس بین المللی کیش، دانشگاه تهران، کیش، ایران

2 دانشگاه تهران

3 دانشیار دانشگاه تهران

چکیده

در میان انواع عوامل تهدید کننده ورزش، ورزشکاران و سازمان های ورزشی، استفاده از داروها و مواد نیروزا در بین ورزشکاران به عنوان یکی از مهمترین این تهدیدها در نظر گرفته شده است. در سال‌های اخیر همواره مصرف مواد نیروزا به امری شایع در میان ورزشکاران، بخصوص در سطح ورزش حرفه ای و قهرمانی مبدل گردیده است که این مورد از موضوعات چالشی در حوزه ورزش و سازمان‌های مرتبط با آن می‌باشد. هدف از پژوهش حاضر تحلیل کیفی عوامل بازدارنده مصرف مواد نیروزا در ورزشکاران بود. تحقیق حاضر یک پژوهش کیفی بود. برای جمع آوری داده ها، از مصاحبه های عمیق استفاده شد. بدین منظور با ورزشکاران، مربیان و روسای فدراسیون‌های ورزشی که به طور مستقیم درگیر مسأله دوپینگ بودند، مصاحبه به عمل آمد. پس از پیاده سازی مصاحبه ها با استفاده از روش گراندد تئوری، کد گذاری باز و محوری انجام گرفت. تحلیل داده با استفاده از نرم افزار مکس کیودا انجام شد. در انتها و بر اساس یافته‌ها نیز 9 عامل به عنوان عوامل بازدارنده مصرف مواد نیروزا در بین ورزشکاران معرفی شد.

کلیدواژه‌ها