بررسی فرصت ها و چالش های مدیریتی برون‌سپاری به بخش خصوصی در سازمان‌های ورزشی دولتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت ورزشی دانشگاه مازندران

2 دانشیار دانشگاه مازندران

3 استاد دانشگاه مازندران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی فرصت ­ها و چالش­ های مدیریتی برون‌سپاری به بخش خصوصی در سازمان‌های ورزشی دولتی بود. روش پژوهش آمیخته اکتشافی و داده‌ها، با استفاده از مطالعه 130 مقاله و مصاحبه با 34 نفر خبره در حوزه برون‌سپاری انجام شد. جهت رسیدن به اجماع از روش دلفی استفاده گردید. جامعه آماری مصاحبه را کلیه خبرگان مرتبط با برون‌سپاری ورزشی در کشور تشکیل می‌دادند. روش نمونه‌گیری افراد مصاحبه غیرتصادفی از نوع هدفمند و در دسترس و تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. مصاحبه ­ها کدگذاری و اعتمادپذیری و پایایی کدگذاری مورد بررسی قرار گرفت. در بخش کمی، پرسشنامه‌ای طراحی گردید. روایی محتوایی پژوهش توسط 10 نفر اساتید مورد تأئید و جهت تعیین پایایی، از آلفای کرونباخ استفاده شد. به‌منظور سنجش اثر عوامل از مدل‌یابی معادلات ساختاری در نرم‌افزار Smart PLS3 استفاده شد. یافته ­های پژوهش نشان داد مدیران ورزشی می‌توانند با بررسی دقیق فرصت­ ها و چالش ­های برون­سپاری و اجرای صحیح این راهبرد موجب بهبود عملکرد و همچنین افزایش بهره‌وری سازمان‌های ورزشی و در نتیجه رشد ورزش کشورمان ‌گردند؛ لذا پیشنهاد می ­گردد دولت محترم به تدوین اهداف و برنامه‌های جامع و راهبردی مرتبط با برون‌سپاری و خصوصی­ سازی در ورزش با استفاده از تجربیات برون‌سپاری در سال‌های گذشته بپردازند و نظام کنترل و نظارتی کارآمد و قوی در امر واگذاری‌ها ایجاد نماید.

کلیدواژه‌ها


 • اسدی، حسن؛ فرزیانی، فاتح؛ فراهانی، ابوالفضل و یوسفی، حسینعلی (1394). «اثرات برون‌سپاری بر مدیریت اماکن ورزشی از دیدگاه مدیران ورزش»، مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، 2(5): 55–
 • امیری، مجتبی؛ نیری، شهرزاد؛ صفاری، مرجان و دلبری راغب، فاطمه (1392). «تبیین و اولویت‌بندی موانع فراروی خصوصی‌سازی و مشارکت بخش خصوصی در توسعه ورزش»، نشریه مدیریت ورزشی، 5(4): 106–
 • بازرگان، عباس (1387). «روش تحقیق آمیخته: رویکردی برتر برای مطالعات مدیریت»، دانش مدیریت، 21(81): 36-19.
 • الهی، شعبان؛ کلانتری، نادیا و شایان، علی (1390). «شناسایی و اولویت‌بندی ریسک‌های موجود در انواع برون‌سپاری فناوری اطلاعات در ایران»، دانش و فناوری، 1 (4): 30-1.
 • باقری، عباس؛ صابونچی، رضا و فروغی‌پور، حمید (1399). «تأثیر برون‌سپاری اماکن و تجهیزات بر چابکی سازمانی و توانمند سازی کارکنان وزارت ورزش و جوانان در افق 1404 (با رویکرد مدلسازی ساختاری)»، آینده پژوهشی مدیریت، 31(3): پیاپی 122.
 • خادمی، علی؛ ماجدی، نیما و نادری نصب، مهدی (1397). «تدوین استراتژی‌های بازاریابی فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه مدیریت و توسعه ورزش، 7(4): 17-40.
 • خوانساری، سید احسان و شیرمحمدی، مهدی (1394). «بررسی و اولویت‌بندی مخاطرات برون‌سپاری پروژه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) (مطالعه موردی: پروژه‌های زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات)»، مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 7(1): 84-69.
 • دانایی‌فرد، حسن؛ دلخواه، جلیل و کیائی، پریسا (1396). «شناسایی و اولویت‌بندی موانع توسعه مشارکت بخش خصوصی–دولتی»، چشم‌انداز مدیریت بازرگانی، 29: 49-33.
 • دری نوکرانی، بهروز و سبحانی‌فرد، یاسر (1390). «طراحی مدل اثرات برون‌سپاری موفق بر فعالیت‌های سازمانی»، چشم‌انداز مدیریت دولتی، (8): 137-123.
 • دهقان، سیدامین؛ خبیری، محمد؛ حسینی، میرابراهیم؛ عبداللهی، سیدمجید و قنبری؛ مهدی (1398). «رابطه روابط سیاسی و فساد اداری با برون‌سپاری اماکن ورزشی شهرداری تهران»، مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، 6(21): 70-61.
 • رضایی، ریتا؛ زارع، سحر و شیردلی، محمد (1396). «شناسایی و اولویت‌بندی مخاطرات برون‌سپاری خدمات فن‌آوری اطلاعات سلامت با رویکرد فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی»، مدیریت اطلاعات سلامت، 14(4): 173-167.
 • رهنورد، فرج‌الله (1386). «اندازه سازی بخش دولتی: راهبرد برون‌سپاری»، تحول اداری، 10(52): 68-49.
 • زارع، امین؛ بابائیان احمدی، علی؛ مرادی، غلامرضا و حسینی، سیدعبدالرسول (1393). «شناسایی و رتبه‌بندی چالش‌های موجود درروند خصوصی‌سازی باشگاه‌های فوتبال کشور بر اساس مدل PEST»، مدیریت ورزشی، 6(4): 593-575.
 • شیروی، عبدالحسین و خداداد پور، منیره (1393). «مشارکت عمومی- خصوصی از منظر قوانین ایران»، حقوق خصوصی، 11(2): 227-261.
 • عسکریان، فریبا؛ صدقی، شبنم و طالبیان‌نیا، حسین (1396). «موانع اداری و مالی مؤثر بر سرمایه‌گذاری خصوصی در ورزش استان آذربایجان شرقی»، پژوهش‌های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش، 9(3): 52–
 • کریمی گوارشکی، محمدحسین؛ الیاسی، مهدی؛ عابدی جوزم، رضا و صادقی یزدان‌آباد، محمد (1392). «الگویی برای تصمیمات برون‌سپاری تولید در یک سازمان دولتی»، نشریه علمى - پژوهشى مدیریت نوآورى، 1(2): 106-83.
 • کریمی، یوسف محمد و رسول دشت، یونس (1391). «بررسی عوامل مؤثر بر تصمیمات راهبردی برون‌سپاری»، فصلنامه مدیریت صنعتی دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، 7(19): 35-25.
 • کشکر، سارا و سلیمانی، مجتبی (1391). «نقش برنامه خصوصی‌سازی بر توسعه ورزش‌های همگانی از دیدگاه کارشناسان»، پژوهش‌های کاربردی مدیریت و علوم زیستی در ورزش، 1(2): 104–
 • محرم‌زاده، مهرداد؛ غایب‌زاده، شهروز و توکلی انگوت، سخاوت (1394). «بررسی چالش‌های اجرایی خصوصی‌سازی اماکن ورزشی در ورزش شهرستان‌ها»، پژوهش‌های معاصر در مدیریت ورزشی، 5(10): 73-84.
 • محمدبیگی، ابوالفضل؛ محمدصالحی، نرگس و علی‌گل، محمد (1393). «روایی و پایایی ابزارها و روش­های مختلف اندازه­گیری آنها در پژوهش­های کاربردی در سلامت»، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، 13(12): 1170-1155.
 • محمودی، احمد؛ قامتی، حسن و نیک‌سرشت، احمد (1392). «مقایسه بهره‌وری استخرهای سرپوشیده خصوصی و دولتی شهر تهران»، فصلنامه پژوهش در مدیریت ورزشی، 2(6): 64–
 • مصلی‌نژاد، محمد؛ قهرمان تبریزی، کوروش و شریفیان، اسماعیل (1393). «موانع خصوصی‌سازی امکانات ورزشی دانشگاه‌های دولتی ایران»، پژوهش در ورزش دانشگاهی، 2(6): 112–
 • مهرگان، محمدرضا؛ سلامتی، هادی؛ خواجه، مصطفی (1390). «ارائه یک الگوی تصمیم‌گیری چند شاخصه جهت برون‌سپاری فرآیندهای کسب‌وکار با استفاده از فن فرایند تحلیل شبکه‌ای»، مجله مدیریت توسعه و تحول، 6: 30-17.
 • موحدی، محمدمهدی و سعیدی، نیما (1395). «برون‌سپاری در حمل‌ونقل ریلی با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها»، فصلنامه صنعتی دانشکده علوم انسانی، دانشکده آزاد اسلامی، 37: 130-142.
 • نادریان، مسعود و قدوسی، نرگس (1394). «شناسایی تنگناهای موجود در سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در تولید وسایل و تجهیزات ورزشی»، پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی، 3(4): 73–
 • نظری، رسول؛ بهادرانی، سامان و تابش، سعید (1397). «اثر تفکر تأملی بر سبک مدیریتی، چابکی عملکردی و کارآمدی سازمانی مدیران ورزشی»، رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی، 6(22): 36–
 • Afshan, G; Abbas, A; Hussain Khan, I & Naeem Shahid, M (2018). "Predictors and Consequences of Human Resource Outsourcing; A Quantitative study of Higher educational institution of Baluchistan, Pakistan", European Online Journal of Natural and Social Sciences: Proceedings, 7(1 (s)): 99-113.
 • Agburu, J. I; Anza, N. C & Iyortsuun, A. S (2017). "Effect of outsourcing strategies on the performance of small and medium scale enterprises (SMEs)", Journal of Global Entrepreneurship Research, 7(1): 1-34.
 • Ali, S; Hongqi, L; Khan, S. U & Zhongguo, Y (2018). "Practices in Software Outsourcing Partnership: Systematic Literature Review Protocol with Analysis", Journal of Computers (JCP), 13(7): 839-861.
 • Amani, A; Parvar, S. R; Khazee, A & Zabihian, A (2014). "The management problems of privatized athletic facilities in northern Khorasan and Razavi Khorasan province", Research in Sport Management and Psychology, 2(4): 1-6.
 • Auwalin, I (2019). "Privatization in Developing Countries: A Promising Development Strategy?", KnE Social Sciences, 3(13): 1266-1269.
 • Barati, O; Najibi, M; Yusefi, A. R; Dehghan, H & Delavari, S (2019). "Outsourcing in Shiraz University of Medical Sciences; a before and after study", Journal of the Egyptian Public Health Association, 94(1): 1-13.
 • Farughi, H & Mostafayi, S (2017). "A hybrid approach based on ANP, ELECTRE and SIMANP metaheuristic method for outsourcing manufacturing procedures according to supply chain risks-Case study: A medical equipment manufacturer company in Iran", Decision Science Letters, 6(1): 77-94.
 • Kamuriwo, D. S & Baden-Fuller, C (2016). "Knowledge integration using product R&D outsourcing in biotechnology", Research Policy, 45(5): 1031-1045.
 • Karimzadeh, E; Nozari, V & Shir'ali, M (2014). "The effect of privatization of sports centers on the growth trend of some sports indicators of females in the province of Isfahan", International Journal of Sport Studies, 4(2): 168-173.
 • Lee, R. P & Kim, D (2010). "Implications of Service Processes Outsourcing on Firm Value", Industrial Marketing Management, 39(5): 853-861.
 • Lee, S & Walsh, P (2011). "SWOT and AHP Hybrid Model for Sport Marketing Outsourcing Using a Case of Intercollegiate Sport", Sport Management Review, 14(4): 361-369.
 • Montaseb, M. M; Ragheb, M. A; Ragab, A. A & Moussa Elsamadicy, A (2018). "The Affect factors of SMEs’ Outsourcing Decision Making", The Business and Management Review, 9(3): 271-278.
 • Mrak, R. E; Parslow, T. G & Tomaszewski, J. E (2018). "Outsourcing of Academic Clinical Laboratories: Experiences and Lessons from the Association of Pathology Chairs Laboratory Outsourcing Survey", Academic Pathology, 5: 1-5.
 • Nasseh, M (2013). “Evaluation of privatization in sports with the approach of assessing the strengths and weaknesses”, European journal of experimental biology, 3(1): 631-636.
 • Noorzai, E; Jafari, K. G; Golabchi, M & Hamedi, S (2016). "Selecting an Appropriate Finance Method of Public-Private Partnership for Railway Projects in Iran through AHP Method", International Journal of Structural and Civil Engineering Research, 5(1): 74-79.
 • Razavi, S. M. H; Amani, A; Firouzabadi, A. G & Honarvar, A (2018). "Investigating and explaining the consequences of implementing privatization in Iran's sport", Journal of Physical Education and Sport, 18: 540-536.
 • Richter, N; Jackson, P & Schildhauer, T (2018). "Outsourcing creativity: An abductive study of open innovation using corporate accelerators", Creativity and Innovation Management, 27(1): 69-78.
 • Salimi, M; Soltanhosseini, M; Padash, D & Khalili, E (2012). "Prioritization of the factors effecting privatization in sport clubs: with AHP & TOPSIS methods-emphasis in football" International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 2(2): 102.
 • Savino, D, M (2016). "Assessing the Effectiveness of Outsourcing Human Resources Recruiting", American Journal of Management, 16(2): 17-22.
 • Scur, G & Kolososki, C (2019). "Outsourcing and supplier development: capability development process in the Brazilian sports apparel industry", Gestão & Produção, 26(2): 1-13.
 • Tabachnick, B. G; Fidell, L. S & Ullman, J. B (2007). "Using multivariate statistics", (Vol. 5), Boston, MA: Pearson.‏
 • Tajari, J; Valmohammadi, C & Mohammadi, M (2014). "Identification and Prioritization of Outsourcing Risks of Information Technology Projects (Case Study: Iran Technical and Vocational University)", Int J Sci Basic Appl Res, 3(2): 85-89.
 • Tavana, M; Zareinejad, M; Di Caprio, D & Kaviani, M. A (2016). "An integrated intuitionistic fuzzy AHP and SWOT method for outsourcing reverse logistics", Applied Soft Computing, 40: 544-557.
 • Zhang, Y; Liu, S; Tan, J; Jiang, G & Zhu, Q (2018). "Effects of risks on the performance of business process outsourcing projects: The moderating roles of knowledge management capabilities", International Journal of Project Management, 36(4): 627-639.