بررسی فرصت ها و چالش های مدیریتی برون‌سپاری به بخش خصوصی در سازمان‌های ورزشی دولتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه مازندران

2 دانشگاه مازندران

3 استاد دانشگاه مازندران

10.22084/smms.2021.21020.2523

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی فرصت‌ها و چالش‌های مدیریتی برون‌سپاری به بخش خصوصی در سازمان‌های ورزشی دولتی بود. روش پژوهش آمیخته اکتشافی و داده‌ها، با استفاده از مطالعه 130 مقاله و مصاحبه با 34 نفر خبره در حوزه برون‌سپاری انجام شد. جهت رسیدن به اجماع از روش دلفی استفاده گردید. جامعه آماری مصاحبه را کلیه خبرگان مرتبط با برون‌سپاری ورزشی در کشور تشکیل می‌دادند. روش نمونه‌گیری افراد مصاحبه غیر تصادفی از نوع هدفمند و در دسترس و تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. مصاحبه‌ها کدگذاری و اعتمادپذیری و پایایی کدگذاری مورد بررسی قرار گرفت. در بخش کمی، پرسشنامه‌ای طراحی گردید. روایی محتوایی پژوهش توسط 10 نفر اساتید مورد تأیید و جهت تعیین پایایی، از آلفای کرونباخ استفاده شد. به‌منظور سنجش اثر عوامل از مدل یابی معادلات ساختاری در نرم‌افزار Smart PLS3 استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان داد مدیران ورزشی می توانند با بررسی دقیق فرصت‌ها و چالش‌های برون‌سپاری و اجرای صحیح این راهبرد موجب بهبود عملکرد و همچنین افزایش بهره‌وری سازمان‌های ورزشی و درنتیجه رشد ورزش کشورمان ‌گردند؛ لذا پیشنهاد می‌گردد دولت محترم به تدوین اهداف و برنامه‌های جامع و راهبردی مرتبط با برون‌سپاری و خصوصی‌سازی در ورزش با استفاده از تجربیات برون‌سپاری در سال‌های گذشته بپردازند و نظام کنترل و نظارتی کارآمد و قوی در امر واگذاری‌ها ایجاد نماید.

کلیدواژه‌ها