طراحی الگوی شایستگی های مدیر باشگاه در لیگ برتر فوتبال ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه تهران

چکیده

هدف این مقاله طراحی الگوی شایستگی های مدیر باشگاه‌ در لیگ برتر فوتبال ایران بود.
روش انجام پژوهش کیفی از نوع تحلیل مضمون بود. به منظور شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های شایستگی مدیران باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال ایران، پس از مطالعه مبانی نظری با استفاده از منابع کتابخانه‌ای سوالات مصاحبه تهیه و در مرحله بعد مصاحبه‌های کیفی با افراد مطلع در این حوزه انجام شد. معیار انتخاب افراد، داشتن تجارب پژوهشی، پیشینه علمی و سابقه کاری مرتبط بود. مصاحبه‌ها تا زمان رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. سپس داده‌های حاصل از 13 مصاحبه به روش تحلیل مضمون، کدگذاری و تجزیه و تحلیل شد.
فهرست اولیه مستخرج از مصاحبه‌ها 456 کد را شامل شد که پس از بررسی و تجزیه و تحلیل نهایی و سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی، فهرست نهایی جهت تدوین الگوی شایستگی مدیران، مشتمل بر 86 مفهوم و 16مقوله و 3 بعد (ویژگی‌های فردی، بین فردی و سازمانی) ارائه گردید. بعد ویژگی‌های فردی، شامل 7 مولفه (شایستگی فنی و تخصصی، دانش علمی و دانشگاهی، ویژگی‌های ذهنی و روانی، فناورى، ویژگی‌های اخلاقی، نوآوری، خلاقیت و سازگاری، و شم تجاری)، ویژگی‌های بین فردی شامل 5 مولفه (مهارت ارتباطی، مهارت رفتاری، جایگاه اجتماعی، هوش سیاسی و فرهنگی و مشتری مداری) و بعد ویژگی‌های سازمانی شامل 4 مولفه (مدیریت منابع انسانی، مدیریت مالی و حقوقی، ویژگی‌های شغلی و ویژگی‌های مدیریتی) بود.
kتایج این پژوهش الگوی شایستگی مورد نیازی را معرفی می‌کند که با توجه به مسائل پیش روی باشگاه‌های ورزشی فوتبال، ضروری و اجتناب‌ناپذیر است.

کلیدواژه‌ها