طراحی الگوی شایستگی های مدیر باشگاه در لیگ برتر فوتبال ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه تهران

چکیده

هدف این مقاله طراحی الگوی شایستگی ­های مدیر باشگاه­ در لیگ برتر فوتبال ایران بود. این تحقیق بر مبنای هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از نوع پژوهش­ های توصیفی- تحلیلی بود. روش انجام پژوهش کیفی از نوع تحلیل مضمون بود. به منظور شناسایی ابعاد و مؤلفه ­های شایستگی ­های مدیران باشگاه­ های لیگ برتر فوتبال ایران، پس از مطالعه مبانی نظری با استفاده از منابع کتابخانه ­ای سؤالات مصاحبه تهیه و در مرحله بعد مصاحبه ­های کیفی با افراد مطلع در این حوزه انجام شد. معیار انتخاب افراد، داشتن تجارب پژوهشی، پیشینه علمی و سابقه کاری مرتبط بود. مصاحبه­ ها تا زمان رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. سپس داده­ های حاصل از 13 مصاحبه به روش تحلیل مضمون، کدگذاری و تجزیه و تحلیل شد. فهرست اولیه مستخرج از مصاحبه ­ها 456 کد را شامل شد که پس از بررسی و تجزیه و تحلیل نهایی و سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی، فهرست نهایی جهت تدوین الگوی شایستگی مدیران، مشتمل بر 86 مفهوم و 16 مقوله و 3 بُعد (ویژگی ­های فردی، بین فردی و سازمانی) ارائه گردید. بعد ویژگی ­های فردی، شامل 7 مقوله (شایستگی فنی و تخصصی، دانش علمی و دانشگاهی، ویژگی ­های ذهنی و روانی، فناورى، ویژگی­ های اخلاقی، نوآوری، خلاقیت و سازگاری، و شم تجاری)، ویژگی­ های بین فردی شامل 5 مقوله (مهارت ارتباطی، مهارت رفتاری، جایگاه اجتماعی، هوش سیاسی و فرهنگی و مشتری مداری) و بعد ویژگی ­های سازمانی شامل 4 مقوله (مدیریت منابع انسانی، مدیریت مالی و حقوقی، ویژگی­ های شغلی و ویژگی­ های مدیریتی) بود. نتایج این پژوهش الگوی شایستگی ­های مورد نیازی را معرفی می ­کند که با توجه به مسائل پیش روی باشگاه ­های ورزشی فوتبال، ضروری و اجتناب­ ناپذیر است. این الگو شامل فهرستی از شایستگی ­های لازم است که می­ تواند به‌عنوان پایه ­ای در ایجاد یک فرآیند برای استخدام و هدایت مدیران در مدیریت باشگاه ­­های ورزشی در نظر گرفته شوند. همچنین، این شایستگی ­ها نه تنها در تأیید صلاحیت مدیر بلکه می­ توانند در ارزیابی عملکرد شغلی آنان نیز نقش داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


 • ابراهیمی، الهام (1398). «ارائه چارچوب شناسایی شایستگی‌های مدیران ورزشی بر اساس مدل‌ تصمیم‌گیری چندشاخصه»، مدیریت منابع انسانی در ورزش، 7(1): 17-1.
 • اسدی، نوید؛ سجادی، سیدنصراله؛ گودرزی، محمود؛ مرادی، آرام (1394). «تبیین شایستگی­ های مدیران رویدادهای ورزشی»، نشریه مدیریت ورزشی، 7(2): 159-174.
 • افشاری، مصطفی؛ هنری، حبیب؛ غفوری، فرزاد (1389). «بررسی مهارتهای سه گانه‌ی مدیریتی (ادراکی، انسانی، فنی) مدیران ادارات تربیت بدنی دانشگاه­های سراسر کشور»، نشریه مدیریت ورزشی، 5: 125-105
 • امینی، علی (1393)، «تدوین مدل شایستگی سفیر جمهوری اسلامی ایران»، پایان نامه کارشناسی ارشد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
 • بازیاری، عزت الزمان؛ امیرتاش، علی محمد (1385). «انتصاب مدیران با ضوابط شایسته سالاری در سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران»، علوم حرکتی و ورزش، 4(7): 10-1.
 • بجانی، ابوالفضل؛ شهلایی، جواد؛ کشکر، سارا؛ غفوری، فرزاد (1397). «ساخت و اعتباریابی پر سشنامه شایستگی مدیران سازمان­های ورزشی»، نشریه مدیریت منابع انسانی درورزش، 5(2): 263-275.
 • بروجردی علوی، مهدخت؛ فرقانی، محمدمهدی؛ رنجبر، محبوبه (1395). «الگوی شایستگی مدیران روابط عمومی با بهره مندی از رویکردهای نظری علم مدیریت و ارتباطات»، فصلنامه مطالعات میان رشته­ای در علوم انسانی، 9(1): 129-146.
 • جلالی، بهروز (1391). «ارائه مدل شایستگی مدیران برای شرکت فناوران اطلاعات خوارزمی»، پایان نامه کارشناسی ارشد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
 • حسن بیگی، حسین؛ نظریان مادوانی، عباس؛ منظمی، امیرحسین (1398). «شناسایی و اولویت‌بندی معیارهای شایستگی مدیران اماکن و فضاهای ورزشی»، مدیریت منابع انسانی در ورزش، 7(1): 97-81.
 • خرمی، محدثه (1392). «ارائه چارچوب الگوی شایستگی­های مدیران منابع انسانی در صنعت بانکداری»، پایان نامه کارشناسی ارشد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
 • رمضانی­نژاد، رحیم؛ بنار، نوشین؛ سورانی، محبوبه (1394). «بررسی شایستگی­های شغلی مدیران باشگاه­های ورزشی اصفهان»، مطالعات مدیریت ورزشی، 32: 154-133.
 • سجادی، سید نصرالله (1388). «مدیریت سازمان­های ورزشی. چاپ نهم، تهران: انتشارات سمت.
 • سلیمی، مهدی؛ علوی، سید فرشید؛ سلیمانی، محبوبه (1397). «ارائه معیارهای گزینش مدیران عالی سازمان‌های ورزشی. مدیریت منابع انسانی در ورزش»، مدیریت منابع انسانی در ورزش، 6(1): 49-35.
 • سیدشجاع، نیره­ سادات (1385). «نیازسنجی مدیران بانک تجارت در زمینۀ مهارت­های سه‌گانه‌ی مدیریتی جهت تدوین برنامه‌ی آموزشی آنان»، پایان‌­نامه کارشناسی‌ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.
 • عسگری، ناصر؛ نیکوکار، غلامحسین؛ صفری، حسین؛ غلامی، مهرداد (1394). «الگوی شایستگی‌های مدیران دولتی جمهوری اسلامی ایران بر اساس سند چشم‌انداز 1404»، مجله مدیریت در دانشگاه اسلامی، 4(1): 38-23.
 • غفاریان، وفا (1390). «شایستگی های مدیریتى ـ چگونه می توان سازمان را بهتر اداره کرد»، چاپ دوم، انتشارات سازمان مدیریت صنعتى.
 • قربانی، محمدحسین؛ وحدانی، محسن (1395). «طراحی الگوی شایستگی­های کارآفرینان در صنعت ورزش ایران»، مطالعات مدیریت ورزشی، 39: 228-205.
 • اللهیاری، رحمت­اله، ابوالقاسمی، محمد؛ قهرمانی، محمود؛ خراسانی، اباصلت (1394). «طراحی الگوی کارآمد شایستگی مدیران پارک‌های علم و فناوری دانشگاه‌های دولتی ایران»، فصلنامه علمی پژوهشی توسعه کارآفرینی، 8(4): 729-748.
 • منجزی، سپیده (1393). «طراحی مدل شایستگی مدیران پروژه­های نرم‌افزاری»، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت، گروه مدیریت، مدیریت فن آوری واطلاعات.
 • موسی­زاده، زهره؛ عدلی، مریم (1388)، «معیارهای انتخاب و انتصاب مدیران با رویکرد شایسته گزینی در نهج البلاغه»، اندیشه مدیریت، سال سوم، 5(1): 132-103.
 • میری­پور فرد، بهروز (1392). «تدوین الگوی شایستگی­های رئیس جمهور ایران»، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت، گروه مدیریت دولتی.
 • نادریان جهرمی، مسعود (1381). «تعیین مهار ت­ها و شایستگی­های مدیران سازمان تربیت بدنی از دیدگاه خود و ارائه یک الگوی مدیریتی»، رساله دکتری تربیت بدنی و علوم ورزشی، گرایش مدیریت و برنامه ریزی، دانشگاه تربیت معلم، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزش.
 • نظرزاده زارع، محسن؛ پورکریمی، جواد؛ ابیلی، خدایار؛ ذاکرصالحی، غلامرضا (1395). «ارائه الگوی شایستگی اعضاء هیأت علمی در تعاملات بین‌المللی: یک مطالعه پدیدارشناسانه»، نشریه سیاست علم و فناوری، 8(3): 38-25.
 • نیرومند، پوراندخت؛ بامداد، جهانیار؛ بامداد، صوفی؛ اعرابی، سیدمحمد؛ امیری، مقصود (1391). «چارچوب مفهومی شایستگی مدیران عامل شرکت­های فناوری بنیان: ابعاد، مقوله­ها و شاخص­ها»، فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، 4(12): 161-145.
 • Ball, J; Simpson, S; Ardovino, P. (2008). "Leadership competencies of university recreational directors in Wisconsin". Recreational Sports Journal, 23: 3-10.
 • Case, R; Branch, D. (2009). "A study to examine the job competencies of sport facility managers". International Sports Journal, 7(2): 25-38.
 • Dentoni, D. (2015), "Individual competencies for managers engaged in corporate sustainable management practices". Journal of Cleaner Production, 106: 497-506
 • Fahrner, M; Schüttoff, U. (2019). "Analysing the context-specific relevance of competencies sport management alumni perspectives". European Sport Management Quarterly, 19(1): 1-20.
 • Fattahpour Marandi, M; Kashef, M; Seyed Ameri, M. H; Shajie, R. (2016). "Competence Based Management: An Approach towards Effectiveness". Mediterranean Journal of Social Sciences, 7(4 s2): 189-196.
 • Faulkner, A; Gabe, J. (2017). "Where biomedicalisation and magic meet: Therapeutic innovations of elite sports injury in British professional football and cycling". Social Science & Medicine, 178: 136-143.
 • Freitas, D; Girginov, V; Teoldo, I. (2017). "What do they do? Competency and managing in Brazilian Olympic Sport Federations". European Sport Management Quarterly, 17(2): 193-209.
 • Horch, H. D; Schutte, N. (2003). "Competencies of sport managers in German sport clubs and sport federations". Managing Leisure, 8(2): 70-84.
 • Hurd A. R; Buschbom, T. (2010). "Competency developmentfor chief executive officers in YMCAs", Managing Leisure, 15(1): 96-110.
 • Jason, P. K; SeungHyun, K; JaeMin, Ch; Joe, P; Ronald, F. C. (2012). "Developing a competency model for private club managers". International Journal of Hospitality Management, 31(3): 633-641.
 • Kaiser, S. (2006). "Competencies research in sport management–The German case". Institute of Sport Economics and Sport Management". Germany Sport University, Cologne, Germany.
 • Nilsson, A. (2017). "Making norms to tackle global challenges: The role of Intergovernmental Organisations". Research Policy, 46(1): 171-181.
 • Rambe, P; Makhalemele, N. (2015). "Relationship between Managerial Competencies of Owners / Managers of Emerging Technology Firms and Business Performance: A Conceptual Framework of Internet Cafés Performance in South Africa". International Business & Economics Research Journal, 14(4): 568-577.
 • Ryan, G; Spencer, L; Bernhard. M. (2012). "Development and validation of customized copmpetency based questionnaire: linking social, emotional, and cognitive competencies to business unit profitability". Cross Cultural Management Journal, 19(1): 90-103.
 • Schlesinger, T; Studer, F; Nagel, S. (2016). "The relationship between Competencies acquired through Swiss academic sports science courses and the job requirements". European Journal of Sport Science, 16(1): 115-127.
 • Valbona G. (2014). "Developing a Sport Clun Management Competency Model for Albania: A Delphi study". Doctoral dissertation, Capella University.
 • K; Koenigsfelld, J. P. (2015). "A competency model for club leaders". Cornell Hospitality Reports, 15(8): 6-16.