طراحی الگوی شایستگی های مدیر باشگاه در لیگ برتر فوتبال ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه تهران

10.22084/smms.2020.21891.2623

چکیده

هدف این مقاله طراحی الگوی شایستگی های مدیر باشگاه‌ در لیگ برتر فوتبال ایران بود.
روش انجام پژوهش کیفی از نوع تحلیل مضمون بود. به منظور شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های شایستگی مدیران باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال ایران، پس از مطالعه مبانی نظری با استفاده از منابع کتابخانه‌ای سوالات مصاحبه تهیه و در مرحله بعد مصاحبه‌های کیفی با افراد مطلع در این حوزه انجام شد. معیار انتخاب افراد، داشتن تجارب پژوهشی، پیشینه علمی و سابقه کاری مرتبط بود. مصاحبه‌ها تا زمان رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. سپس داده‌های حاصل از 13 مصاحبه به روش تحلیل مضمون، کدگذاری و تجزیه و تحلیل شد.
فهرست اولیه مستخرج از مصاحبه‌ها 456 کد را شامل شد که پس از بررسی و تجزیه و تحلیل نهایی و سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی، فهرست نهایی جهت تدوین الگوی شایستگی مدیران، مشتمل بر 86 مفهوم و 16مقوله و 3 بعد (ویژگی‌های فردی، بین فردی و سازمانی) ارائه گردید. بعد ویژگی‌های فردی، شامل 7 مولفه (شایستگی فنی و تخصصی، دانش علمی و دانشگاهی، ویژگی‌های ذهنی و روانی، فناورى، ویژگی‌های اخلاقی، نوآوری، خلاقیت و سازگاری، و شم تجاری)، ویژگی‌های بین فردی شامل 5 مولفه (مهارت ارتباطی، مهارت رفتاری، جایگاه اجتماعی، هوش سیاسی و فرهنگی و مشتری مداری) و بعد ویژگی‌های سازمانی شامل 4 مولفه (مدیریت منابع انسانی، مدیریت مالی و حقوقی، ویژگی‌های شغلی و ویژگی‌های مدیریتی) بود.
kتایج این پژوهش الگوی شایستگی مورد نیازی را معرفی می‌کند که با توجه به مسائل پیش روی باشگاه‌های ورزشی فوتبال، ضروری و اجتناب‌ناپذیر است.

کلیدواژه‌ها